Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1540468
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ207687
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 207687
   Godziny urzędowania 8371
   Organizacja Urzędu 8480
   Struktura organizacyjna 8438
   Tablica ogłoszeń 30066
     2013 7738
     2014 11252
     2015 21518
     2016 16431
     2017 13481
     2018 13548
   Nabór na wolne stanowiska pracy 79646
   Ochrona danych osobowych RODO 106
Organy
   Wójt Gminy 7347
     Zarządzenia 1883
    ›    2015 9852
   Skarbnik 4459
   Rada Gminy 10372
     Skład Rady Gminy Popów 3648
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3805
     Przyjmowanie interesantów 1648
     Protokoły z sesji 5570
    ›    2006 2005
    ›    Kadencja 2006-2010 2483
    ›    Kadencja 2010-2014 6518
    ›    Kadencja 2014-2018 5181
   Komisje Rady Gminy Popów 6735
    ›    2006 919
    ›    Kadencja 2006-2010 2057
    ›    Kadencja 2010-2014 1222
   Komórki organizacyjne 6906
     Referat finansowy 2877
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1659
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1526
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1524
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1454
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1555
    ›    Inspektor ds. VAT 713
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 578
   Głowny Księgowy 3418
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1785
   Urząd Stanu Cywilnego 6290
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4562
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2658
   Samodzielne stanowiska 7137
     Inspektor ds. organizacyjnych 2894
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 3019
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3261
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3374
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1574
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3320
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2849
     Podinspektor ds. informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 3365
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 875
Prawo Lokalne
   Statut 6413
   Regulamin 3329
   Budżet 9782
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1959
   Uchwały Rady 11967
     Rok 2018 641
     Rok 2017 1323
     Rok 2016 2734
     Rok 2015 10677
     Rok 2014 14341
     Rok 2013 12140
     Rok 2012 27068
     Rok 2011 17010
     Rok 2010 20867
     Rok 2008/2009 20470
     Rok 2007 9088
     Rok 2006 1679
    ›    I i II Kwartał 5183
    ›    III Kwartał 2498
    ›    IV Kwartał 6165
     Rok 2005 1464
    ›    I Kwartał 2951
    ›    II Kwartał 4205
    ›    III Kwartał 4492
    ›    IV Kwartał 6549
     Rok 2004 1462
    ›    I Kwartał 2017
    ›    II Kwartał 3345
    ›    III Kwartał 2607
    ›    IV kwartał 7381
     Rok 2003 1347
    ›    I Kwartał 2288
    ›    II Kwartał 2921
    ›    III Kwartał 2199
    ›    IV Kwartał 5845
    ›    I Kwartał 781
    ›    II Kwartał 752
    ›    III Kwartał 722
    ›    IV Kwartał 1552
   Podatki i opłaty lokalne 6534
     2007 2682
     2008 1538
     2009 998
     2010 1750
     2011 1644
     2012 1682
     2013 3169
     2014 1315
     2015 4963
     2016 1221
     2017 700
     2018 591
     Zarządzenia Wójta 996
    ›    Rok 2002 546
    ›    Rok 2003 486
     Decyzje i inne akty administracyjne 883
    ›    Rok 2003 486
    ›    Rok 2002 597
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1316
    ›    Rok 2003 651
    ›    Rok 2002 591
    ›    Rok 2004 791
    ›    Rok 2005 1475
    ›    Rok 2006 3936
    ›    Rok 2007 1379
    ›    Rok 2008 752
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1069
   Strategia rozwoju 5261
   Zagospodarowanie przestrzenne 10819
   Gospodarka komunalna 5539
    ›    I Kwartał 156
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 466
   Ogłoszenia przetargów 91853
     Rok 2018 4111
     Rok 2017 16089
     Rok 2016 11362
     Rok 2015 27513
     Rok 2014 21381
     Rok 2013 15617
     Rok 2012 25792
     Rok 2011 19205
     Rok 2009/2010 34060
     Rok 2008 14240
     Rok 2007 18578
     Rok 2006 10742
     Rok 2005 3739
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 32183
     2018 14864
     2017 18070
     2016 5874
     2015 3144
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5943
     Podatki 1045
    ›    Środki transportowe 979
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4045
     Dowody osobiste 3674
     Meldunki 6159
     Wojsko 1806
     Mieszkania 2047
     Nieruchomości 1956
    ›    Podział nieruchomości 1744
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1586
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1606
     Wnioski 2311
     Działalność gospodarcza 1829
     Zezwolenia i decyzje 2433
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1037
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1843
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1027
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 948
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 971
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 976
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2474
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1365
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2959
     Zaświadczenia 1826
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1303
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 920
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 962
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2767
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5294
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2610
     Interpretacje Indywidualne 235
Inne
   Wybory 6484
     Wybory 2010 2013
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1834
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4979
     Wybory 2011 1232
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1303
     Wybory 2014 2753
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1015
    ›    Wybory Samorządowe 11463
     Wybory 2015 798
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1103
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1169
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1186
     Wybory 2018 2069
    ›    Wybory Samorządowe 4627
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 552
     Wybory ławników sądowych 576
   Organizacje pozarządowe 2616
     Program współpracy 975
     Konsultacje społeczne 2068
     Sprawozdania 1295
     Ogłoszenia 8649
   Kontrola 6939
   Gminne jednostki organizacyjne 10655
     Gminna Biblioteka Publiczna 3645
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7467
    ›    Ogłoszenia 661
     Szkoły i przedszkola 5269
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 312
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 233
   Jednostki pomocnicze 3566
     Sołectwa 13251
    ›    Statut Sołectw 1074
     Infrastruktura 767
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 509
    ›    Stan elektryfikacji 461
    ›    Stan telefonizacji 423
    ›    Stan gospodarki komunalnej 528
    ›    Drogi 703
     Oferty 1003
     Rejestr skarg i wniosków 512
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 554
   Oświadczenia majątkowe 9594
     Wójt Gminy 7607
     Przewodniczący Rady Gminy 7909
     Sekretarz Gminy 5089
     Skarbnik Gminy 4130
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 16772
    ›    Kadencja 2002-2006 5738
    ›    Kadencja 2006-2010 3974
     Radni 3102
    ›    Kadencja 2010-2014 6076
    ›    Kadencja 2014-2018 2536
     Pracownicy Urzędu Gminy 5058
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1668
   Pobierz programy 2325
   Redakcja Biuletynu 3667