Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1521298
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ205553
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 205553
   Godziny urzędowania 8258
   Organizacja Urzędu 8382
   Struktura organizacyjna 8324
   Tablica ogłoszeń 29237
     2013 7727
     2014 11229
     2015 21397
     2016 16281
     2017 13378
     2018 11982
   Nabór na wolne stanowiska pracy 78523
   Ochrona danych osobowych RODO 86
Organy
   Wójt Gminy 7248
     Zarządzenia 1857
    ›    2015 9838
   Skarbnik 4421
   Rada Gminy 10199
     Skład Rady Gminy Popów 3509
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3772
     Przyjmowanie interesantów 1634
     Protokoły z sesji 5482
    ›    2006 1993
    ›    Kadencja 2006-2010 2472
    ›    Kadencja 2010-2014 6506
    ›    Kadencja 2014-2018 5099
   Komisje Rady Gminy Popów 6683
    ›    2006 909
    ›    Kadencja 2006-2010 2048
    ›    Kadencja 2010-2014 1211
   Komórki organizacyjne 6856
     Referat finansowy 2845
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1643
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1515
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1507
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1440
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1542
    ›    Inspektor ds. VAT 699
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 561
   Głowny Księgowy 3377
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1768
   Urząd Stanu Cywilnego 6240
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4524
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2639
   Samodzielne stanowiska 7063
     Inspektor ds. organizacyjnych 2870
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 2999
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3236
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3347
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1558
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3297
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2829
     Podinspektor ds. informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 3349
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 857
Prawo Lokalne
   Statut 6332
   Regulamin 3305
   Budżet 9744
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1939
   Uchwały Rady 11869
     Rok 2018 537
     Rok 2017 1301
     Rok 2016 2715
     Rok 2015 10655
     Rok 2014 14326
     Rok 2013 12130
     Rok 2012 27060
     Rok 2011 17000
     Rok 2010 20852
     Rok 2008/2009 20458
     Rok 2007 9081
     Rok 2006 1667
    ›    I i II Kwartał 5173
    ›    III Kwartał 2489
    ›    IV Kwartał 6153
     Rok 2005 1456
    ›    I Kwartał 2940
    ›    II Kwartał 4192
    ›    III Kwartał 4481
    ›    IV Kwartał 6540
     Rok 2004 1453
    ›    I Kwartał 2007
    ›    II Kwartał 3334
    ›    III Kwartał 2596
    ›    IV kwartał 7371
     Rok 2003 1339
    ›    I Kwartał 2273
    ›    II Kwartał 2911
    ›    III Kwartał 2191
    ›    IV Kwartał 5832
    ›    I Kwartał 770
    ›    II Kwartał 742
    ›    III Kwartał 713
    ›    IV Kwartał 1542
   Podatki i opłaty lokalne 6482
     2007 2673
     2008 1528
     2009 992
     2010 1742
     2011 1636
     2012 1676
     2013 3163
     2014 1307
     2015 4955
     2016 1212
     2017 686
     2018 536
     Zarządzenia Wójta 989
    ›    Rok 2002 538
    ›    Rok 2003 477
     Decyzje i inne akty administracyjne 877
    ›    Rok 2003 477
    ›    Rok 2002 587
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1309
    ›    Rok 2003 642
    ›    Rok 2002 582
    ›    Rok 2004 778
    ›    Rok 2005 1466
    ›    Rok 2006 3924
    ›    Rok 2007 1370
    ›    Rok 2008 742
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1044
   Strategia rozwoju 5231
   Zagospodarowanie przestrzenne 10720
   Gospodarka komunalna 5506
    ›    I Kwartał 147
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 425
   Ogłoszenia przetargów 91699
     Rok 2018 3973
     Rok 2017 15668
     Rok 2016 11285
     Rok 2015 27504
     Rok 2014 21372
     Rok 2013 15604
     Rok 2012 25782
     Rok 2011 19196
     Rok 2009/2010 34055
     Rok 2008 14233
     Rok 2007 18570
     Rok 2006 10734
     Rok 2005 3730
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 32034
     2018 13369
     2017 18062
     2016 5867
     2015 3137
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5904
     Podatki 1026
    ›    Środki transportowe 964
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4018
     Dowody osobiste 3656
     Meldunki 6151
     Wojsko 1798
     Mieszkania 2034
     Nieruchomości 1939
    ›    Podział nieruchomości 1731
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1576
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1596
     Wnioski 2278
     Działalność gospodarcza 1820
     Zezwolenia i decyzje 2415
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1028
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1828
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1018
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 937
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 959
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 968
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2430
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1354
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2936
     Zaświadczenia 1815
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1294
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 910
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 950
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2631
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5253
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2596
     Interpretacje Indywidualne 223
Inne
   Wybory 6086
     Wybory 2010 2000
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1821
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4938
     Wybory 2011 1223
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1294
     Wybory 2014 2718
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1000
    ›    Wybory Samorządowe 11191
     Wybory 2015 785
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1093
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1157
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1180
     Wybory 2018 774
    ›    Wybory Samorządowe 1960
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 513
     Wybory ławników sądowych 556
   Organizacje pozarządowe 2588
     Program współpracy 964
     Konsultacje społeczne 2049
     Sprawozdania 1285
     Ogłoszenia 8478
   Kontrola 6920
   Gminne jednostki organizacyjne 10601
     Gminna Biblioteka Publiczna 3534
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7425
    ›    Ogłoszenia 647
     Szkoły i przedszkola 5187
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 284
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 177
   Jednostki pomocnicze 3544
     Sołectwa 13179
    ›    Statut Sołectw 1058
     Infrastruktura 761
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 499
    ›    Stan elektryfikacji 452
    ›    Stan telefonizacji 414
    ›    Stan gospodarki komunalnej 518
    ›    Drogi 693
     Oferty 997
     Rejestr skarg i wniosków 507
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 548
   Oświadczenia majątkowe 9417
     Wójt Gminy 7467
     Przewodniczący Rady Gminy 7869
     Sekretarz Gminy 5027
     Skarbnik Gminy 4102
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 16685
    ›    Kadencja 2002-2006 5717
    ›    Kadencja 2006-2010 3950
     Radni 2941
    ›    Kadencja 2010-2014 6051
    ›    Kadencja 2014-2018 2364
     Pracownicy Urzędu Gminy 4938
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1624
   Pobierz programy 2312
   Redakcja Biuletynu 3639