Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1488872
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ199584
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 199584
   Godziny urzędowania 8103
   Organizacja Urzędu 8248
   Struktura organizacyjna 8178
   Tablica ogłoszeń 28324
     2013 7712
     2014 11195
     2015 21177
     2016 15960
     2017 13264
     2018 9069
   Nabór na wolne stanowiska pracy 77293
   Ochrona danych osobowych RODO 53
Organy
   Wójt Gminy 7119
     Zarządzenia 1816
    ›    2015 9819
   Skarbnik 4380
   Rada Gminy 10073
     Skład Rady Gminy Popów 3437
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3735
     Przyjmowanie interesantów 1617
     Protokoły z sesji 5389
    ›    2006 1982
    ›    Kadencja 2006-2010 2457
    ›    Kadencja 2010-2014 6493
    ›    Kadencja 2014-2018 4986
   Komisje Rady Gminy Popów 6642
    ›    2006 900
    ›    Kadencja 2006-2010 2039
    ›    Kadencja 2010-2014 1204
   Komórki organizacyjne 6757
     Referat finansowy 2805
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1610
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1492
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1485
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1410
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1516
    ›    Inspektor ds. VAT 680
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 541
   Głowny Księgowy 3335
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1745
   Urząd Stanu Cywilnego 6085
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4454
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2599
   Samodzielne stanowiska 6981
     Inspektor ds. organizacyjnych 2846
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 2963
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3209
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3319
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1541
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3272
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2799
     Podinspektor ds. informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 3330
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 836
Prawo Lokalne
   Statut 6264
   Regulamin 3284
   Budżet 9696
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1913
   Uchwały Rady 11733
     Rok 2018 432
     Rok 2017 1255
     Rok 2016 2692
     Rok 2015 10638
     Rok 2014 14310
     Rok 2013 12120
     Rok 2012 27050
     Rok 2011 16990
     Rok 2010 20840
     Rok 2008/2009 20449
     Rok 2007 9074
     Rok 2006 1660
    ›    I i II Kwartał 5162
    ›    III Kwartał 2475
    ›    IV Kwartał 6142
     Rok 2005 1445
    ›    I Kwartał 2926
    ›    II Kwartał 4180
    ›    III Kwartał 4472
    ›    IV Kwartał 6528
     Rok 2004 1443
    ›    I Kwartał 1995
    ›    II Kwartał 3322
    ›    III Kwartał 2578
    ›    IV kwartał 7359
     Rok 2003 1330
    ›    I Kwartał 2252
    ›    II Kwartał 2898
    ›    III Kwartał 2180
    ›    IV Kwartał 5816
    ›    I Kwartał 761
    ›    II Kwartał 730
    ›    III Kwartał 703
    ›    IV Kwartał 1528
   Podatki i opłaty lokalne 6434
     2007 2664
     2008 1522
     2009 985
     2010 1735
     2011 1631
     2012 1669
     2013 3155
     2014 1299
     2015 4948
     2016 1176
     2017 672
     2018 467
     Zarządzenia Wójta 983
    ›    Rok 2002 529
    ›    Rok 2003 467
     Decyzje i inne akty administracyjne 867
    ›    Rok 2003 468
    ›    Rok 2002 579
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1302
    ›    Rok 2003 633
    ›    Rok 2002 571
    ›    Rok 2004 769
    ›    Rok 2005 1455
    ›    Rok 2006 3912
    ›    Rok 2007 1360
    ›    Rok 2008 734
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1016
   Strategia rozwoju 5196
   Zagospodarowanie przestrzenne 10573
   Gospodarka komunalna 5460
    ›    I Kwartał 138
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 377
   Ogłoszenia przetargów 91269
     Rok 2018 3590
     Rok 2017 14832
     Rok 2016 11147
     Rok 2015 27491
     Rok 2014 21354
     Rok 2013 15584
     Rok 2012 25771
     Rok 2011 19183
     Rok 2009/2010 34040
     Rok 2008 14218
     Rok 2007 18462
     Rok 2006 10724
     Rok 2005 3720
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 31655
     2018 10229
     2017 18045
     2016 5850
     2015 3125
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5757
     Podatki 1000
    ›    Środki transportowe 952
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3978
     Dowody osobiste 3624
     Meldunki 6139
     Wojsko 1790
     Mieszkania 2022
     Nieruchomości 1903
    ›    Podział nieruchomości 1714
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1560
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1577
     Wnioski 2185
     Działalność gospodarcza 1806
     Zezwolenia i decyzje 2385
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1014
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1805
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1002
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 920
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 944
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 954
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2349
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1335
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2873
     Zaświadczenia 1788
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1271
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 895
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 935
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2612
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5203
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2535
     Interpretacje Indywidualne 206
Inne
   Wybory 5634
     Wybory 2010 1988
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1807
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4846
     Wybory 2011 1216
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1279
     Wybory 2014 2670
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 989
    ›    Wybory Samorządowe 10817
     Wybory 2015 773
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1081
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1145
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1171
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 418
     Wybory ławników sądowych 527
   Organizacje pozarządowe 2560
     Program współpracy 953
     Konsultacje społeczne 2036
     Sprawozdania 1278
     Ogłoszenia 8146
   Kontrola 6893
   Gminne jednostki organizacyjne 10522
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7279
    ›    Ogłoszenia 606
     Szkoły i przedszkola 4818
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 255
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 143
   Jednostki pomocnicze 3513
     Sołectwa 13051
    ›    Statut Sołectw 1046
     Infrastruktura 755
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 491
    ›    Stan elektryfikacji 442
    ›    Stan telefonizacji 403
    ›    Stan gospodarki komunalnej 507
    ›    Drogi 676
     Oferty 991
     Rejestr skarg i wniosków 500
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 542
   Oświadczenia majątkowe 9129
     Wójt Gminy 7314
     Przewodniczący Rady Gminy 7829
     Sekretarz Gminy 4961
     Skarbnik Gminy 4075
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 16530
    ›    Kadencja 2002-2006 5697
    ›    Kadencja 2006-2010 3936
     Radni 2788
    ›    Kadencja 2010-2014 6015
    ›    Kadencja 2014-2018 2091
     Pracownicy Urzędu Gminy 4716
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1563
   Pobierz programy 2291
   Redakcja Biuletynu 3619