główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1603844
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ216331
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 216331
   Godziny urzędowania 8720
   Organizacja Urzędu 8855
   Struktura organizacyjna 8854
   Tablica ogłoszeń 32769
     2013 7793
     2014 11308
     2015 21884
     2016 16861
     2017 13607
     2018 16541
     2019 3782
   Nabór na wolne stanowiska pracy 82736
   Ochrona danych osobowych RODO 179
Organy
   Wójt Gminy 7782
     Zarządzenia 2044
    ›    2015 10024
    ›    2019 53
   Skarbnik 4632
   Rada Gminy 11692
     Skład Rady Gminy Popów 4060
    ›    Kadencja 2014 - 2018 66
    ›    Kadencja 2018 - 2023 232
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3992
     Przyjmowanie interesantów 1704
     Interpelacje i zapytania Radnych 30
     Protokoły z sesji 5994
    ›    2006 2053
    ›    Kadencja 2006-2010 2526
    ›    Kadencja 2010-2014 6557
    ›    Kadencja 2014-2018 5325
    ›    Kadencja 2018 - 2023 401
   Komisje Rady Gminy Popów 6931
    ›    2006 960
    ›    Kadencja 2006-2010 2096
    ›    Kadencja 2010-2014 1257
   Komórki organizacyjne 7142
     Referat finansowy 3026
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1749
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1597
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1596
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1532
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1610
    ›    Inspektor ds. VAT 778
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 638
   Głowny Księgowy 3557
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1852
   Urząd Stanu Cywilnego 6499
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4710
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2794
   Samodzielne stanowiska 7449
     Inspektor ds. organizacyjnych 3008
     Referent Spraw Obywatelskich 3135
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3392
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3473
     Inspektor ds. rozliczania należności za wodę, ścieki i działalności gospodarczej 1678
     Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych 3429
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2950
     Podinspektor ds. informatyzacji 3453
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 960
Prawo Lokalne
   Statut 6592
   Regulamin 3398
   Budżet 11062
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2017
   Projekty uchwał Rady 101
     Rok 2019 169
     Rok 2018 47
   Uchwały Rady 12710
     Rok 2019 348
     Rok 2018 1254
     Rok 2017 1558
     Rok 2016 2832
     Rok 2015 10804
     Rok 2014 14383
     Rok 2013 12187
     Rok 2012 27115
     Rok 2011 17086
     Rok 2010 20934
     Rok 2008/2009 20560
     Rok 2007 9122
     Rok 2006 1700
    ›    I i II Kwartał 5232
    ›    III Kwartał 2538
    ›    IV Kwartał 6242
     Rok 2005 1487
    ›    I Kwartał 3004
    ›    II Kwartał 4244
    ›    III Kwartał 4566
    ›    IV Kwartał 6624
     Rok 2004 1488
    ›    I Kwartał 2112
    ›    II Kwartał 3403
    ›    III Kwartał 2648
    ›    IV kwartał 7460
     Rok 2003 1377
    ›    I Kwartał 2358
    ›    II Kwartał 2973
    ›    III Kwartał 2256
    ›    IV Kwartał 5927
    ›    I Kwartał 814
    ›    II Kwartał 785
    ›    III Kwartał 758
    ›    IV Kwartał 1594
   Konsultacje Społeczne 91
     Zarządzenie Wójta Gminy Popów 27
     FORMULARZ KONSULTACYJNY 18
     Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 2
     Sołectwo Annolesie 18
     Sołectwo Brzózki 9
     Sołectwo Dąbrówka 7
     Sołectwo Dąbrowa 7
     Sołectwo Dębie 24
     Sołectwo Florianów 6
     Sołectwo Kamieńszczyzna 7
     Sołectwo Kule 8
     Sołectwo Nowa Wieś 5
     Sołectwo Płaczki 8
     Sołectwo Popów 11
     Sołectwo Rębielice Królewskie 10
     Sołectwo Wąsosz Dolny 7
     Sołectwo Wąsosz Górny 5
     Sołectwo Więcki 8
     Sołectwo Zawady 11
     Sołectwo Zbory 10
   Podatki i opłaty lokalne 6808
     2007 2706
     2008 1562
     2009 1024
     2010 1772
     2011 1669
     2012 1705
     2013 3194
     2014 1342
     2015 4993
     2016 1262
     2017 735
     2018 796
     2019 233
     Zarządzenia Wójta 1020
    ›    Rok 2002 580
    ›    Rok 2003 521
     Decyzje i inne akty administracyjne 905
    ›    Rok 2003 526
    ›    Rok 2002 628
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1345
    ›    Rok 2003 686
    ›    Rok 2002 625
    ›    Rok 2004 827
    ›    Rok 2005 1513
    ›    Rok 2006 3989
    ›    Rok 2007 1414
    ›    Rok 2008 789
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1138
   Strategia rozwoju 5325
   Zagospodarowanie przestrzenne 11217
   Gospodarka komunalna 5646
    ›    I Kwartał 191
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 780
   Ogłoszenia przetargów 93065
     Rok 2019 1376
     Rok 2018 4604
     Rok 2017 17873
     Rok 2016 11608
     Rok 2015 27553
     Rok 2014 21427
     Rok 2013 15660
     Rok 2012 25833
     Rok 2011 19242
     Rok 2009/2010 34104
     Rok 2008 14274
     Rok 2007 18608
     Rok 2006 10791
     Rok 2005 3769
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 32878
     2018 21340
     2017 18102
     2016 5903
     2015 3170
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6151
     Podatki 1095
    ›    Środki transportowe 1054
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4150
     Dowody osobiste 3796
     Meldunki 6219
     Wojsko 1834
     Mieszkania 2093
     Nieruchomości 2050
    ›    Podział nieruchomości 1791
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1626
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1661
     Wnioski 2455
     Działalność gospodarcza 1888
     Zezwolenia i decyzje 2509
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1076
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1908
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1066
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 986
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1008
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1017
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2584
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1407
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3049
     Zaświadczenia 1886
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1349
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 959
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1008
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2836
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5399
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2718
     Interpretacje Indywidualne 276
Inne
   Wybory 6633
     Wybory 2010 2033
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1882
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5049
     Wybory 2011 1254
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1344
     Wybory 2014 2780
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1057
    ›    Wybory Samorządowe 11592
     Wybory 2015 820
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1164
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1205
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1210
     Wybory 2018 2280
    ›    Wybory Samorządowe 5062
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 591
     Wybory ławników sądowych 604
   Organizacje pozarządowe 2730
     Program współpracy 1010
     Konsultacje społeczne 2114
     Sprawozdania 1329
     Ogłoszenia 9224
    ›    2019 91
   Kontrola 7020
   Gminne jednostki organizacyjne 10815
     Gminna Biblioteka Publiczna 4013
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7648
    ›    Ogłoszenia 730
     Szkoły i przedszkola 5564
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 367
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 338
   Jednostki pomocnicze 3644
     Sołectwa 13521
    ›    Statut Sołectw 1139
     Infrastruktura 789
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 546
    ›    Stan elektryfikacji 495
    ›    Stan telefonizacji 462
    ›    Stan gospodarki komunalnej 568
    ›    Drogi 738
     Oferty 1024
     Rejestr skarg i wniosków 534
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 574
   Oświadczenia majątkowe 10327
     Wójt Gminy 8059
     Przewodniczący Rady Gminy 8060
     Sekretarz Gminy 5262
     Skarbnik Gminy 4215
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 17192
    ›    Kadencja 2002-2006 5796
    ›    Kadencja 2006-2010 4042
     Radni 3476
    ›    Kadencja 2010-2014 6162
    ›    Kadencja 2014-2018 2802
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 85
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 271
     Pracownicy Urzędu Gminy 5737
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1814
     Wzór oświadczenia majątkowego 5
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów 91
     Transmisja na żywo 105
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów 168
     Portal mieszkańca 51
   Pobierz programy 2463
   Redakcja Biuletynu 3718