główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1664472
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ221950
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 221950
   Godziny urzędowania 9006
   Organizacja Urzędu 9126
   Struktura organizacyjna 9145
   Tablica ogłoszeń 34576
     2013 7898
     2014 11458
     2015 22372
     2016 17621
     2017 13904
     2018 16879
     2019 9854
   Nabór na wolne stanowiska pracy 86748
   Ochrona danych osobowych RODO 285
Organy
   Wójt Gminy 8053
     Zarządzenia 2184
    ›    2015 10834
    ›    2019 716
   Skarbnik 4741
   Rada Gminy 11880
     Skład Rady Gminy Popów 4230
    ›    Kadencja 2014 - 2018 108
    ›    Kadencja 2018 - 2023 315
     Funkcjonowanie Rady Gminy 4119
     Przyjmowanie interesantów 1732
     Interpelacje i zapytania Radnych 63
     Imienne wykazy głosowań radnych 27
     Protokoły z sesji 6108
    ›    2006 2149
    ›    Kadencja 2006-2010 2572
    ›    Kadencja 2010-2014 6593
    ›    Kadencja 2014-2018 5382
    ›    Kadencja 2018 - 2023 497
   Komisje Rady Gminy Popów 7005
    ›    2006 1003
    ›    Kadencja 2006-2010 2134
    ›    Kadencja 2010-2014 1294
   Komórki organizacyjne 7298
     Referat finansowy 3116
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1834
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1655
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1700
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1591
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1670
    ›    Inspektor ds. VAT 845
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 693
   Głowny Księgowy 3635
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1890
   Urząd Stanu Cywilnego 6697
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4820
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2894
   Samodzielne stanowiska 7648
     Inspektor ds. organizacyjnych 3083
     Referent Spraw Obywatelskich 3202
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3465
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3539
     Inspektor ds. rozliczania należności za wodę, ścieki i działalności gospodarczej 1750
     Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych 3496
     Podinspektor ds. porządku i czystości 3030
     Podinspektor ds. informatyzacji 3510
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 1025
Prawo Lokalne
   Statut 6686
   Regulamin 3447
   Budżet 11194
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2097
   Projekty uchwał Rady 173
     Rok 2019 403
     Rok 2018 181
   Uchwały Rady 13017
     Rok 2019 906
     Rok 2018 1733
     Rok 2017 1986
     Rok 2016 3171
     Rok 2015 11086
     Rok 2014 14609
     Rok 2013 12408
     Rok 2012 27368
     Rok 2011 17313
     Rok 2010 21217
     Rok 2008/2009 20855
     Rok 2007 9284
     Rok 2006 1722
    ›    I i II Kwartał 5416
    ›    III Kwartał 2630
    ›    IV Kwartał 6458
     Rok 2005 1516
    ›    I Kwartał 3127
    ›    II Kwartał 4378
    ›    III Kwartał 4705
    ›    IV Kwartał 6840
     Rok 2004 1505
    ›    I Kwartał 2148
    ›    II Kwartał 3528
    ›    III Kwartał 2754
    ›    IV kwartał 7698
     Rok 2003 1402
    ›    I Kwartał 2507
    ›    II Kwartał 3129
    ›    III Kwartał 2351
    ›    IV Kwartał 6148
    ›    I Kwartał 845
    ›    II Kwartał 812
    ›    III Kwartał 787
    ›    IV Kwartał 1673
   Konsultacje Społeczne 151
     Zarządzenie Wójta Gminy Popów 58
     FORMULARZ KONSULTACYJNY 41
     Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 41
     Sołectwo Annolesie 40
     Sołectwo Brzózki 38
     Sołectwo Dąbrówka 39
     Sołectwo Dąbrowa 31
     Sołectwo Dębie 46
     Sołectwo Florianów 35
     Sołectwo Kamieńszczyzna 27
     Sołectwo Kule 29
     Sołectwo Nowa Wieś 28
     Sołectwo Płaczki 25
     Sołectwo Popów 32
     Sołectwo Rębielice Królewskie 34
     Sołectwo Wąsosz Dolny 36
     Sołectwo Wąsosz Górny 30
     Sołectwo Więcki 35
     Sołectwo Zawady 40
     Sołectwo Zbory 34
   Podatki i opłaty lokalne 6946
     2007 2722
     2008 1584
     2009 1042
     2010 1790
     2011 1693
     2012 1723
     2013 3226
     2014 1368
     2015 5017
     2016 1289
     2017 753
     2018 850
     2019 371
     Zarządzenia Wójta 1043
    ›    Rok 2002 613
    ›    Rok 2003 550
     Decyzje i inne akty administracyjne 923
    ›    Rok 2003 560
    ›    Rok 2002 656
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1365
    ›    Rok 2003 722
    ›    Rok 2002 652
    ›    Rok 2004 858
    ›    Rok 2005 1550
    ›    Rok 2006 4103
    ›    Rok 2007 1445
    ›    Rok 2008 821
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1172
   Strategia rozwoju 5390
   Zagospodarowanie przestrzenne 11527
   Gospodarka komunalna 5766
    ›    I Kwartał 220
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 947
   Ogłoszenia przetargów 93896
     Rok 2019 2569
     Rok 2018 4751
     Rok 2017 19370
     Rok 2016 11795
     Rok 2015 27622
     Rok 2014 21539
     Rok 2013 15747
     Rok 2012 25895
     Rok 2011 19317
     Rok 2009/2010 34245
     Rok 2008 14333
     Rok 2007 18735
     Rok 2006 10873
     Rok 2005 3794
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 33319
     2019 1252
     2018 26413
     2017 18157
     2016 5942
     2015 3209
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6314
     Podatki 1132
    ›    Środki transportowe 1096
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4258
     Dowody osobiste 3860
     Meldunki 6315
     Wojsko 1853
     Mieszkania 2123
     Nieruchomości 2109
    ›    Podział nieruchomości 1835
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1661
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1712
     Wnioski 2627
     Działalność gospodarcza 1939
     Zezwolenia i decyzje 2587
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1113
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1959
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1096
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1026
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1046
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1054
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2712
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1443
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3135
     Zaświadczenia 1935
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1388
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 993
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1048
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2887
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5478
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2781
     Interpretacje Indywidualne 315
Inne
   Wybory 6847
     Wybory 2010 2053
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1978
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5204
     Wybory 2011 1275
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1378
     Wybory 2014 2799
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1139
    ›    Wybory Samorządowe 11834
     Wybory 2015 845
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1280
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1237
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1227
     Wybory 2018 2369
    ›    Wybory Samorządowe 5462
     Wybory 2019 204
    ›     Wybory parlamentarne 2019 418
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 688
     Wybory ławników sądowych 639
   Raport o stanie Gminy Popów 41
     2019 42
   Organizacje pozarządowe 2804
     Program współpracy 1042
     Konsultacje społeczne 2145
     Sprawozdania 1359
     Ogłoszenia 9613
    ›    2019 160
   Kontrola 7115
   Gminne jednostki organizacyjne 10957
     Gminna Biblioteka Publiczna 4287
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7899
    ›    Ogłoszenia 842
     Szkoły i przedszkola 5888
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 422
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 449
   Jednostki pomocnicze 3755
     Sołectwa 14336
    ›    Statut Sołectw 1227
     Infrastruktura 817
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 580
    ›    Stan elektryfikacji 525
    ›    Stan telefonizacji 512
    ›    Stan gospodarki komunalnej 608
    ›    Drogi 801
     Oferty 1041
     Rejestr skarg i wniosków 551
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 590
   Oświadczenia majątkowe 10890
     Wójt Gminy 8417
     Przewodniczący Rady Gminy 8181
     Sekretarz Gminy 5446
     Skarbnik Gminy 4351
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 17816
    ›    Kadencja 2002-2006 5975
    ›    Kadencja 2006-2010 4182
     Radni 3865
    ›    Kadencja 2010-2014 6292
    ›    Kadencja 2014-2018 3051
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 291
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 769
    ›    Kadencja 2018-2023 4
     Pracownicy Urzędu Gminy 6447
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1997
     Wzór oświadczenia majątkowego 45
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów 280
     Transmisja na żywo 315
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów 584
     Portal mieszkańca 120
   Pobierz programy 2527
   Redakcja Biuletynu 3753