główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1716193
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ227630
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 227630
   Godziny urzędowania 9426
   Organizacja Urzędu 9457
   Struktura organizacyjna 9441
   Tablica ogłoszeń 36446
     2013 7994
     2014 11568
     2015 22821
     2016 18071
     2017 14189
     2018 17326
     2019 15696
   Nabór na wolne stanowiska pracy 89575
   Ochrona danych osobowych RODO 387
Organy
   Wójt Gminy 8435
     Zarządzenia 2335
    ›    2015 11324
    ›    2019 1210
   Skarbnik 4861
   Rada Gminy 12092
     Skład Rady Gminy Popów 4368
    ›    Kadencja 2014 - 2018 133
    ›    Kadencja 2018 - 2023 374
     Funkcjonowanie Rady Gminy 4228
     Przyjmowanie interesantów 1770
     Interpelacje i zapytania Radnych 110
     Imienne wykazy głosowań radnych 119
     Protokoły z sesji 6234
    ›    2006 2203
    ›    Kadencja 2006-2010 2595
    ›    Kadencja 2010-2014 6619
    ›    Kadencja 2014-2018 5422
    ›    Kadencja 2018 - 2023 580
   Komisje Rady Gminy Popów 7090
    ›    2006 1020
    ›    Kadencja 2006-2010 2150
    ›    Kadencja 2010-2014 1312
   Komórki organizacyjne 7480
     Referat finansowy 3214
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1884
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1704
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1766
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1635
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1722
    ›    Inspektor ds. VAT 896
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 753
   Głowny Księgowy 3748
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1933
   Urząd Stanu Cywilnego 6938
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4926
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2998
   Samodzielne stanowiska 7937
     Inspektor ds. organizacyjnych 3142
     Referent Spraw Obywatelskich 3249
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3550
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3609
     Inspektor ds. rozliczania należności za wodę, ścieki i działalności gospodarczej 1818
     Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych 3570
     Podinspektor ds. porządku i czystości 3118
     Podinspektor ds. informatyzacji 3565
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 1080
Prawo Lokalne
   Statut 6781
   Regulamin 3505
   Budżet 11347
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2203
   Projekty uchwał Rady 297
     Rok 2019 718
     Rok 2018 296
   Uchwały Rady 13822
     Rok 2019 1910
     Rok 2018 3005
     Rok 2017 2421
     Rok 2016 3588
     Rok 2015 11372
     Rok 2014 14951
     Rok 2013 12639
     Rok 2012 27563
     Rok 2011 17521
     Rok 2010 21454
     Rok 2008/2009 21137
     Rok 2007 9439
     Rok 2006 1740
    ›    I i II Kwartał 5532
    ›    III Kwartał 2680
    ›    IV Kwartał 7041
     Rok 2005 1536
    ›    I Kwartał 3198
    ›    II Kwartał 4467
    ›    III Kwartał 4807
    ›    IV Kwartał 6996
     Rok 2004 1529
    ›    I Kwartał 2172
    ›    II Kwartał 3599
    ›    III Kwartał 2808
    ›    IV kwartał 7818
     Rok 2003 1432
    ›    I Kwartał 2604
    ›    II Kwartał 3225
    ›    III Kwartał 2416
    ›    IV Kwartał 6311
    ›    I Kwartał 861
    ›    II Kwartał 829
    ›    III Kwartał 801
    ›    IV Kwartał 1718
   Konsultacje Społeczne 249
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku 43
    ›    Sołectwo Zawady 67
    ›    Sołectwo Płaczki 55
    ›    Sołectwo Więcki 68
    ›    Sołectwo Wąsosz Górny 75
    ›    Sołectwo Wąsosz Dolny 100
    ›    Sołectwo Rębielice Królewskie 71
    ›    Sołectwo Popów 59
    ›    Sołectwo Nowa Wieś 88
    ›    Sołectwo Kule 58
    ›    Sołectwo Kamieńszczyzna 60
    ›    Sołectwo Florianów 59
    ›    Sołectwo Dębie 76
    ›    Sołectwo Dąbrowa 54
    ›    Sołectwo Dąbrówka 75
    ›    Sołectwo Brzózki 60
    ›    Sołectwo Annolesie 92
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Popów 93
    ›    Sołectwo Zbory 83
    ›    FORMULARZ KONSULTACYJNY 71
    ›    Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 99
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów 13
   Podatki i opłaty lokalne 7133
     2007 2740
     2008 1601
     2009 1060
     2010 1810
     2011 1710
     2012 1735
     2013 3244
     2014 1398
     2015 5064
     2016 1327
     2017 785
     2018 1017
     2019 503
     Zarządzenia Wójta 1059
    ›    Rok 2002 629
    ›    Rok 2003 568
     Decyzje i inne akty administracyjne 937
    ›    Rok 2003 583
    ›    Rok 2002 673
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1378
    ›    Rok 2003 744
    ›    Rok 2002 670
    ›    Rok 2004 879
    ›    Rok 2005 1576
    ›    Rok 2006 4171
    ›    Rok 2007 1469
    ›    Rok 2008 843
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1206
   Strategia rozwoju 5500
   Zagospodarowanie przestrzenne 11955
   Gospodarka komunalna 5958
    ›    I Kwartał 235
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1092
   Ogłoszenia przetargów 94754
     Rok 2019 3498
     Rok 2018 4882
     Rok 2017 21045
     Rok 2016 11887
     Rok 2015 27693
     Rok 2014 21606
     Rok 2013 15816
     Rok 2012 25943
     Rok 2011 19372
     Rok 2009/2010 34328
     Rok 2008 14417
     Rok 2007 18824
     Rok 2006 10938
     Rok 2005 3821
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 33897
     2019 6952
     2018 28936
     2017 18196
     2016 5987
     2015 3239
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6492
     Podatki 1170
    ›    Środki transportowe 1142
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4342
     Dowody osobiste 3946
     Meldunki 6388
     Wojsko 1875
     Mieszkania 2157
     Nieruchomości 2167
    ›    Podział nieruchomości 1866
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1683
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1758
     Wnioski 2787
     Działalność gospodarcza 1982
     Zezwolenia i decyzje 2649
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1148
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2006
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1132
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1060
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1082
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1079
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2821
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1478
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3224
     Zaświadczenia 1996
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1420
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1022
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1082
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2944
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5573
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2847
     Interpretacje Indywidualne 356
Inne
   Wybory 7077
     Wybory 2019 460
    ›     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 619
    ›    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 371
     Wybory 2018 2406
    ›    Wybory Samorządowe 5696
     Wybory ławników sądowych 677
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 761
    ›    2015 20
    ›    2019 24
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1251
     Wybory 2015 883
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1368
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1264
     Wybory 2014 2835
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1206
    ›    Wybory Samorządowe 12044
     Wybory 2011 1300
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1407
     Wybory 2010 2083
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2071
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5349
   Raport o stanie Gminy Popów 164
     2019 114
   Organizacje pozarządowe 2896
     Program współpracy 1076
     Konsultacje społeczne 2190
     Sprawozdania 1384
     Ogłoszenia 9970
    ›    2019 206
   Kontrola 7208
   Gminne jednostki organizacyjne 11171
     Gminne Centrum Kultury w Popowie 266
     Gminna Biblioteka Publiczna 4790
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8276
    ›    Ogłoszenia 966
     Szkoły i przedszkola 6288
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 491
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 601
   Jednostki pomocnicze 3818
     Sołectwa 14791
    ›    Statut Sołectw 1297
    ›    Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa 52
     Infrastruktura 836
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 627
    ›    Stan elektryfikacji 546
    ›    Stan telefonizacji 539
    ›    Stan gospodarki komunalnej 638
    ›    Drogi 860
     Oferty 1049
     Rejestr skarg i wniosków 569
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 612
   Oświadczenia majątkowe 11274
     Wójt Gminy 8718
     Przewodniczący Rady Gminy 8292
     Sekretarz Gminy 5621
     Skarbnik Gminy 4455
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 18282
     Radni 4103
    ›    Kadencja 2010-2014 6369
    ›    Kadencja 2014-2018 3197
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 407
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 1015
    ›    Kadencja 2018-2023 400
     Pracownicy Urzędu Gminy 7129
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2146
     Wzór oświadczenia majątkowego 92
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów 549
     Transmisja na żywo 517
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów 912
     Portal mieszkańca 191
   Pobierz programy 2594
   Redakcja Biuletynu 3807