główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1685825
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ224978
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 224978
   Godziny urzędowania 9218
   Organizacja Urzędu 9286
   Struktura organizacyjna 9307
   Tablica ogłoszeń 35643
     2013 7946
     2014 11523
     2015 22613
     2016 17847
     2017 14057
     2018 17104
     2019 13157
   Nabór na wolne stanowiska pracy 88255
   Ochrona danych osobowych RODO 328
Organy
   Wójt Gminy 8250
     Zarządzenia 2263
    ›    2015 11093
    ›    2019 887
   Skarbnik 4802
   Rada Gminy 11990
     Skład Rady Gminy Popów 4302
    ›    Kadencja 2014 - 2018 119
    ›    Kadencja 2018 - 2023 344
     Funkcjonowanie Rady Gminy 4176
     Przyjmowanie interesantów 1750
     Interpelacje i zapytania Radnych 78
     Imienne wykazy głosowań radnych 80
     Protokoły z sesji 6183
    ›    2006 2176
    ›    Kadencja 2006-2010 2584
    ›    Kadencja 2010-2014 6606
    ›    Kadencja 2014-2018 5408
    ›    Kadencja 2018 - 2023 540
   Komisje Rady Gminy Popów 7038
    ›    2006 1009
    ›    Kadencja 2006-2010 2141
    ›    Kadencja 2010-2014 1301
   Komórki organizacyjne 7382
     Referat finansowy 3171
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1862
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1681
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1732
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1614
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1699
    ›    Inspektor ds. VAT 867
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 733
   Głowny Księgowy 3684
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1909
   Urząd Stanu Cywilnego 6818
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4878
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2944
   Samodzielne stanowiska 7806
     Inspektor ds. organizacyjnych 3108
     Referent Spraw Obywatelskich 3222
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3503
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3578
     Inspektor ds. rozliczania należności za wodę, ścieki i działalności gospodarczej 1784
     Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych 3535
     Podinspektor ds. porządku i czystości 3069
     Podinspektor ds. informatyzacji 3538
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 1051
Prawo Lokalne
   Statut 6722
   Regulamin 3474
   Budżet 11278
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2152
   Projekty uchwał Rady 228
     Rok 2019 538
     Rok 2018 239
   Uchwały Rady 13266
     Rok 2019 1284
     Rok 2018 1974
     Rok 2017 2139
     Rok 2016 3293
     Rok 2015 11228
     Rok 2014 14764
     Rok 2013 12517
     Rok 2012 27454
     Rok 2011 17404
     Rok 2010 21327
     Rok 2008/2009 20990
     Rok 2007 9355
     Rok 2006 1730
    ›    I i II Kwartał 5470
    ›    III Kwartał 2655
    ›    IV Kwartał 6523
     Rok 2005 1527
    ›    I Kwartał 3162
    ›    II Kwartał 4424
    ›    III Kwartał 4755
    ›    IV Kwartał 6919
     Rok 2004 1519
    ›    I Kwartał 2161
    ›    II Kwartał 3566
    ›    III Kwartał 2780
    ›    IV kwartał 7759
     Rok 2003 1417
    ›    I Kwartał 2560
    ›    II Kwartał 3180
    ›    III Kwartał 2381
    ›    IV Kwartał 6224
    ›    I Kwartał 853
    ›    II Kwartał 821
    ›    III Kwartał 794
    ›    IV Kwartał 1698
   Konsultacje Społeczne 188
     Zarządzenie Wójta Gminy Popów 71
     FORMULARZ KONSULTACYJNY 52
     Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 67
     Sołectwo Annolesie 58
     Sołectwo Brzózki 44
     Sołectwo Dąbrówka 59
     Sołectwo Dąbrowa 39
     Sołectwo Dębie 56
     Sołectwo Florianów 42
     Sołectwo Kamieńszczyzna 33
     Sołectwo Kule 40
     Sołectwo Nowa Wieś 56
     Sołectwo Płaczki 38
     Sołectwo Popów 40
     Sołectwo Rębielice Królewskie 43
     Sołectwo Wąsosz Dolny 59
     Sołectwo Wąsosz Górny 49
     Sołectwo Więcki 48
     Sołectwo Zawady 52
     Sołectwo Zbory 51
   Podatki i opłaty lokalne 7039
     2007 2729
     2008 1592
     2009 1051
     2010 1801
     2011 1702
     2012 1728
     2013 3233
     2014 1377
     2015 5032
     2016 1301
     2017 765
     2018 967
     2019 431
     Zarządzenia Wójta 1051
    ›    Rok 2002 620
    ›    Rok 2003 559
     Decyzje i inne akty administracyjne 932
    ›    Rok 2003 573
    ›    Rok 2002 664
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1371
    ›    Rok 2003 732
    ›    Rok 2002 660
    ›    Rok 2004 869
    ›    Rok 2005 1564
    ›    Rok 2006 4139
    ›    Rok 2007 1455
    ›    Rok 2008 834
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1187
   Strategia rozwoju 5452
   Zagospodarowanie przestrzenne 11796
   Gospodarka komunalna 5875
    ›    I Kwartał 228
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1020
   Ogłoszenia przetargów 94318
     Rok 2019 3013
     Rok 2018 4821
     Rok 2017 20235
     Rok 2016 11846
     Rok 2015 27661
     Rok 2014 21570
     Rok 2013 15772
     Rok 2012 25913
     Rok 2011 19341
     Rok 2009/2010 34292
     Rok 2008 14391
     Rok 2007 18759
     Rok 2006 10903
     Rok 2005 3806
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 33685
     2019 4635
     2018 27868
     2017 18178
     2016 5972
     2015 3228
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6402
     Podatki 1159
    ›    Środki transportowe 1123
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4311
     Dowody osobiste 3901
     Meldunki 6350
     Wojsko 1862
     Mieszkania 2137
     Nieruchomości 2142
    ›    Podział nieruchomości 1848
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1673
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1731
     Wnioski 2731
     Działalność gospodarcza 1961
     Zezwolenia i decyzje 2618
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1132
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1981
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1119
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1043
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1069
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1063
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2759
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1455
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3175
     Zaświadczenia 1975
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1400
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1010
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1069
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2914
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5528
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2813
     Interpretacje Indywidualne 336
Inne
   Wybory 6943
     Wybory 2019 312
    ›     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 542
    ›    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 103
     Wybory 2018 2395
    ›    Wybory Samorządowe 5595
     Wybory ławników sądowych 655
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 743
    ›    2015 9
    ›    2019 13
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1239
     Wybory 2015 860
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1322
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1250
     Wybory 2014 2810
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1176
    ›    Wybory Samorządowe 11951
     Wybory 2011 1285
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1396
     Wybory 2010 2068
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2019
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5260
   Raport o stanie Gminy Popów 105
     2019 78
   Organizacje pozarządowe 2847
     Program współpracy 1057
     Konsultacje społeczne 2161
     Sprawozdania 1372
     Ogłoszenia 9812
    ›    2019 183
   Kontrola 7152
   Gminne jednostki organizacyjne 11067
     Gminne Centrum Kultury w Popowie 103
     Gminna Biblioteka Publiczna 4551
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8119
    ›    Ogłoszenia 925
     Szkoły i przedszkola 6128
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 457
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 528
   Jednostki pomocnicze 3793
     Sołectwa 14564
    ›    Statut Sołectw 1273
    ›    Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa 21
     Infrastruktura 824
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 604
    ›    Stan elektryfikacji 536
    ›    Stan telefonizacji 526
    ›    Stan gospodarki komunalnej 624
    ›    Drogi 834
     Oferty 1045
     Rejestr skarg i wniosków 562
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 604
   Oświadczenia majątkowe 11103
     Wójt Gminy 8582
     Przewodniczący Rady Gminy 8250
     Sekretarz Gminy 5525
     Skarbnik Gminy 4398
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 18013
     Radni 4014
    ›    Kadencja 2010-2014 6328
    ›    Kadencja 2014-2018 3119
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 354
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 890
    ›    Kadencja 2018-2023 279
     Pracownicy Urzędu Gminy 6764
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2074
     Wzór oświadczenia majątkowego 62
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów 425
     Transmisja na żywo 407
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów 768
     Portal mieszkańca 160
   Pobierz programy 2560
   Redakcja Biuletynu 3784