główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1631084
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ218992
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 218992
   Godziny urzędowania 8854
   Organizacja Urzędu 8988
   Struktura organizacyjna 9006
   Tablica ogłoszeń 33590
     2013 7845
     2014 11338
     2015 22092
     2016 17357
     2017 13732
     2018 16683
     2019 6716
   Nabór na wolne stanowiska pracy 84295
   Ochrona danych osobowych RODO 211
Organy
   Wójt Gminy 7917
     Zarządzenia 2116
    ›    2015 10323
    ›    2019 241
   Skarbnik 4684
   Rada Gminy 11771
     Skład Rady Gminy Popów 4154
    ›    Kadencja 2014 - 2018 82
    ›    Kadencja 2018 - 2023 275
     Funkcjonowanie Rady Gminy 4046
     Przyjmowanie interesantów 1716
     Interpelacje i zapytania Radnych 47
     Protokoły z sesji 6048
    ›    2006 2089
    ›    Kadencja 2006-2010 2539
    ›    Kadencja 2010-2014 6569
    ›    Kadencja 2014-2018 5342
    ›    Kadencja 2018 - 2023 447
   Komisje Rady Gminy Popów 6974
    ›    2006 983
    ›    Kadencja 2006-2010 2111
    ›    Kadencja 2010-2014 1272
   Komórki organizacyjne 7214
     Referat finansowy 3076
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1794
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1622
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1671
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1555
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1637
    ›    Inspektor ds. VAT 811
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 662
   Głowny Księgowy 3594
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1868
   Urząd Stanu Cywilnego 6590
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4767
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2843
   Samodzielne stanowiska 7548
     Inspektor ds. organizacyjnych 3053
     Referent Spraw Obywatelskich 3170
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3428
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3509
     Inspektor ds. rozliczania należności za wodę, ścieki i działalności gospodarczej 1719
     Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych 3465
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2985
     Podinspektor ds. informatyzacji 3480
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 996
Prawo Lokalne
   Statut 6655
   Regulamin 3429
   Budżet 11125
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2059
   Projekty uchwał Rady 139
     Rok 2019 270
     Rok 2018 100
   Uchwały Rady 12885
     Rok 2019 536
     Rok 2018 1435
     Rok 2017 1695
     Rok 2016 2954
     Rok 2015 10898
     Rok 2014 14468
     Rok 2013 12286
     Rok 2012 27228
     Rok 2011 17169
     Rok 2010 21035
     Rok 2008/2009 20675
     Rok 2007 9187
     Rok 2006 1709
    ›    I i II Kwartał 5308
    ›    III Kwartał 2573
    ›    IV Kwartał 6329
     Rok 2005 1498
    ›    I Kwartał 3048
    ›    II Kwartał 4292
    ›    III Kwartał 4619
    ›    IV Kwartał 6708
     Rok 2004 1494
    ›    I Kwartał 2126
    ›    II Kwartał 3449
    ›    III Kwartał 2697
    ›    IV kwartał 7554
     Rok 2003 1386
    ›    I Kwartał 2428
    ›    II Kwartał 3031
    ›    III Kwartał 2293
    ›    IV Kwartał 6012
    ›    I Kwartał 825
    ›    II Kwartał 795
    ›    III Kwartał 769
    ›    IV Kwartał 1621
   Konsultacje Społeczne 126
     Zarządzenie Wójta Gminy Popów 41
     FORMULARZ KONSULTACYJNY 26
     Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 14
     Sołectwo Annolesie 27
     Sołectwo Brzózki 21
     Sołectwo Dąbrówka 25
     Sołectwo Dąbrowa 17
     Sołectwo Dębie 33
     Sołectwo Florianów 22
     Sołectwo Kamieńszczyzna 15
     Sołectwo Kule 16
     Sołectwo Nowa Wieś 15
     Sołectwo Płaczki 13
     Sołectwo Popów 18
     Sołectwo Rębielice Królewskie 19
     Sołectwo Wąsosz Dolny 17
     Sołectwo Wąsosz Górny 16
     Sołectwo Więcki 17
     Sołectwo Zawady 24
     Sołectwo Zbory 20
   Podatki i opłaty lokalne 6878
     2007 2711
     2008 1571
     2009 1031
     2010 1777
     2011 1682
     2012 1710
     2013 3210
     2014 1351
     2015 5000
     2016 1269
     2017 739
     2018 820
     2019 299
     Zarządzenia Wójta 1026
    ›    Rok 2002 595
    ›    Rok 2003 531
     Decyzje i inne akty administracyjne 911
    ›    Rok 2003 540
    ›    Rok 2002 638
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1354
    ›    Rok 2003 701
    ›    Rok 2002 635
    ›    Rok 2004 839
    ›    Rok 2005 1526
    ›    Rok 2006 4025
    ›    Rok 2007 1425
    ›    Rok 2008 802
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1159
   Strategia rozwoju 5353
   Zagospodarowanie przestrzenne 11334
   Gospodarka komunalna 5696
    ›    I Kwartał 201
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 862
   Ogłoszenia przetargów 93492
     Rok 2019 1948
     Rok 2018 4657
     Rok 2017 18601
     Rok 2016 11757
     Rok 2015 27583
     Rok 2014 21460
     Rok 2013 15689
     Rok 2012 25856
     Rok 2011 19266
     Rok 2009/2010 34156
     Rok 2008 14296
     Rok 2007 18618
     Rok 2006 10818
     Rok 2005 3778
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 33100
     2018 24116
     2017 18115
     2016 5916
     2015 3192
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6222
     Podatki 1116
    ›    Środki transportowe 1071
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4192
     Dowody osobiste 3822
     Meldunki 6254
     Wojsko 1840
     Mieszkania 2102
     Nieruchomości 2072
    ›    Podział nieruchomości 1812
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1640
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1684
     Wnioski 2506
     Działalność gospodarcza 1911
     Zezwolenia i decyzje 2535
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1089
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1928
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1076
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1003
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1021
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1030
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2631
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1422
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3092
     Zaświadczenia 1910
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1368
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 972
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1020
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2852
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5432
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2741
     Interpretacje Indywidualne 290
Inne
   Wybory 6784
     Wybory 2010 2039
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1918
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5105
     Wybory 2011 1263
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1359
     Wybory 2014 2787
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1086
    ›    Wybory Samorządowe 11693
     Wybory 2015 829
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1208
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1216
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1217
     Wybory 2018 2343
    ›    Wybory Samorządowe 5286
     Wybory 2019 134
    ›     Wybory parlamentarne 2019 249
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 636
     Wybory ławników sądowych 619
   Organizacje pozarządowe 2779
     Program współpracy 1026
     Konsultacje społeczne 2130
     Sprawozdania 1341
     Ogłoszenia 9467
    ›    2019 136
   Kontrola 7068
   Gminne jednostki organizacyjne 10891
     Gminna Biblioteka Publiczna 4123
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7747
    ›    Ogłoszenia 753
     Szkoły i przedszkola 5744
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 387
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 392
   Jednostki pomocnicze 3703
     Sołectwa 14038
    ›    Statut Sołectw 1171
     Infrastruktura 798
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 556
    ›    Stan elektryfikacji 506
    ›    Stan telefonizacji 484
    ›    Stan gospodarki komunalnej 582
    ›    Drogi 763
     Oferty 1030
     Rejestr skarg i wniosków 539
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 580
   Oświadczenia majątkowe 10600
     Wójt Gminy 8233
     Przewodniczący Rady Gminy 8115
     Sekretarz Gminy 5336
     Skarbnik Gminy 4262
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 17445
    ›    Kadencja 2002-2006 5876
    ›    Kadencja 2006-2010 4096
     Radni 3724
    ›    Kadencja 2010-2014 6207
    ›    Kadencja 2014-2018 2892
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 171
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 510
     Pracownicy Urzędu Gminy 6085
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1888
     Wzór oświadczenia majątkowego 22
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów 155
     Transmisja na żywo 184
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów 369
     Portal mieszkańca 81
   Pobierz programy 2487
   Redakcja Biuletynu 3734