Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1356900
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ174218
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 174218
   Godziny urzędowania 7271
   Organizacja Urzędu 7516
   Struktura organizacyjna 7372
   Tablica ogłoszeń 24672
     2013 7529
     2014 10980
     2015 19927
     2016 14575
     2017 9669
   Nabór na wolne stanowiska pracy 70101
Organy
   Wójt Gminy 6619
     Zarządzenia 1625
    ›    2015 9645
   Skarbnik 4134
   Rada Gminy 9393
     Skład Rady Gminy Popów 3245
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3444
     Przyjmowanie interesantów 1524
     Protokoły z sesji 4895
    ›    2006 1814
    ›    Kadencja 2006-2010 2306
    ›    Kadencja 2010-2014 6345
    ›    Kadencja 2014-2018 4305
   Komisje Rady Gminy Popów 6369
    ›    2006 778
    ›    Kadencja 2006-2010 1911
    ›    Kadencja 2010-2014 1083
   Komórki organizacyjne 6346
     Referat finansowy 2586
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1453
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1308
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1311
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1228
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1325
    ›    Inspektor ds. VAT 474
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 368
   Głowny Księgowy 3091
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1585
   Urząd Stanu Cywilnego 5497
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4024
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2346
   Samodzielne stanowiska 6434
     Inspektor ds. organizacyjnych 2654
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 2736
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 2986
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3083
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1315
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3103
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2612
     Podinspektor ds. informatyzacji 3140
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 649
Prawo Lokalne
   Statut 5916
   Regulamin 3105
   Budżet 9121
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1748
   Uchwały Rady 10710
     Rok 2017 525
     Rok 2016 2515
     Rok 2015 10428
     Rok 2014 14155
     Rok 2013 11963
     Rok 2012 26914
     Rok 2011 16863
     Rok 2010 20692
     Rok 2008/2009 20267
     Rok 2007 8955
     Rok 2006 1590
    ›    I i II Kwartał 4992
    ›    III Kwartał 2327
    ›    IV Kwartał 6001
     Rok 2005 1364
    ›    I Kwartał 2778
    ›    II Kwartał 4069
    ›    III Kwartał 4298
    ›    IV Kwartał 6345
     Rok 2004 1372
    ›    I Kwartał 1899
    ›    II Kwartał 3169
    ›    III Kwartał 2433
    ›    IV kwartał 7185
     Rok 2003 1259
    ›    I Kwartał 2083
    ›    II Kwartał 2751
    ›    III Kwartał 2049
    ›    IV Kwartał 5655
    ›    I Kwartał 659
    ›    II Kwartał 625
    ›    III Kwartał 604
    ›    IV Kwartał 1364
   Podatki i opłaty lokalne 5955
     2007 2579
     2008 1450
     2009 922
     2010 1634
     2011 1558
     2012 1600
     2013 3071
     2014 1225
     2015 4850
     2016 959
     2017 384
     Zarządzenia Wójta 922
    ›    Rok 2002 420
    ›    Rok 2003 397
     Decyzje i inne akty administracyjne 789
    ›    Rok 2003 386
    ›    Rok 2002 463
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1245
    ›    Rok 2003 513
    ›    Rok 2002 467
    ›    Rok 2004 691
    ›    Rok 2005 1343
    ›    Rok 2006 3747
    ›    Rok 2007 1230
    ›    Rok 2008 603
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 882
   Strategia rozwoju 4971
   Zagospodarowanie przestrzenne 9545
   Gospodarka komunalna 5145
    ›    I Kwartał 57
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 87782
     Rok 2017 8734
     Rok 2016 10076
     Rok 2015 27324
     Rok 2014 21160
     Rok 2013 15458
     Rok 2012 25635
     Rok 2011 19071
     Rok 2009/2010 33932
     Rok 2008 14088
     Rok 2007 18337
     Rok 2006 10602
     Rok 2005 3588
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 29939
     2017 12792
     2016 5530
     2015 3049
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5165
     Podatki 829
    ›    Środki transportowe 759
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3757
     Dowody osobiste 3357
     Meldunki 5930
     Wojsko 1687
     Mieszkania 1889
     Nieruchomości 1728
    ›    Podział nieruchomości 1569
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1455
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1397
     Wnioski 1906
     Działalność gospodarcza 1671
     Zezwolenia i decyzje 2161
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 911
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1668
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 888
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 825
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 824
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 870
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2043
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1171
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2529
     Zaświadczenia 1656
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1105
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 791
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 841
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2290
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 4775
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2285
     Interpretacje Indywidualne 84
Inne
   Wybory 5414
     Wybory 2010 1899
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1648
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4703
     Wybory 2011 1157
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1126
     Wybory 2014 2593
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 824
    ›    Wybory Samorządowe 10597
     Wybory 2015 704
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 966
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1013
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1102
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 345
     Wybory ławników sądowych 429
   Organizacje pozarządowe 2325
     Program współpracy 866
     Konsultacje społeczne 1912
     Sprawozdania 1167
     Ogłoszenia 6515
   Kontrola 6681
   Gminne jednostki organizacyjne 10172
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6741
    ›    Ogłoszenia 420
     Szkoły i przedszkola 4090
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 66
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 51
   Jednostki pomocnicze 3313
     Sołectwa 12462
    ›    Statut Sołectw 953
     Infrastruktura 658
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 387
    ›    Stan elektryfikacji 349
    ›    Stan telefonizacji 315
    ›    Stan gospodarki komunalnej 388
    ›    Drogi 548
     Oferty 925
     Rejestr skarg i wniosków 440
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 463
   Oświadczenia majątkowe 8111
     Wójt Gminy 6679
     Przewodniczący Rady Gminy 7606
     Sekretarz Gminy 4671
     Skarbnik Gminy 3863
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 15887
    ›    Kadencja 2002-2006 5516
    ›    Kadencja 2006-2010 3809
     Radni 2384
    ›    Kadencja 2010-2014 5849
    ›    Kadencja 2014-2018 1337
     Pracownicy Urzędu Gminy 4057
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1305
   Pobierz programy 2074
   Redakcja Biuletynu 3442