Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1447334
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ190699
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 190699
   Godziny urzędowania 7810
   Organizacja Urzędu 7977
   Struktura organizacyjna 7878
   Tablica ogłoszeń 26861
     2013 7676
     2014 11137
     2015 20748
     2016 15507
     2017 13151
     2018 3843
   Nabór na wolne stanowiska pracy 75358
Organy
   Wójt Gminy 6889
     Zarządzenia 1727
    ›    2015 9781
   Skarbnik 4312
   Rada Gminy 9869
     Skład Rady Gminy Popów 3379
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3670
     Przyjmowanie interesantów 1596
     Protokoły z sesji 5261
    ›    2006 1964
    ›    Kadencja 2006-2010 2437
    ›    Kadencja 2010-2014 6474
    ›    Kadencja 2014-2018 4813
   Komisje Rady Gminy Popów 6579
    ›    2006 883
    ›    Kadencja 2006-2010 2021
    ›    Kadencja 2010-2014 1187
   Komórki organizacyjne 6635
     Referat finansowy 2746
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1569
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1462
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1447
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1380
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1484
    ›    Inspektor ds. VAT 650
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 512
   Głowny Księgowy 3272
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1719
   Urząd Stanu Cywilnego 5921
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4339
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2545
   Samodzielne stanowiska 6820
     Inspektor ds. organizacyjnych 2799
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 2921
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3166
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3262
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1495
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3237
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2754
     Podinspektor ds. informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 3291
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 785
Prawo Lokalne
   Statut 6193
   Regulamin 3249
   Budżet 9565
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1878
   Uchwały Rady 11487
     Rok 2018 244
     Rok 2017 1183
     Rok 2016 2663
     Rok 2015 10612
     Rok 2014 14291
     Rok 2013 12095
     Rok 2012 27029
     Rok 2011 16971
     Rok 2010 20816
     Rok 2008/2009 20414
     Rok 2007 9049
     Rok 2006 1644
    ›    I i II Kwartał 5146
    ›    III Kwartał 2458
    ›    IV Kwartał 6125
     Rok 2005 1430
    ›    I Kwartał 2909
    ›    II Kwartał 4165
    ›    III Kwartał 4451
    ›    IV Kwartał 6509
     Rok 2004 1429
    ›    I Kwartał 1975
    ›    II Kwartał 3308
    ›    III Kwartał 2560
    ›    IV kwartał 7341
     Rok 2003 1314
    ›    I Kwartał 2231
    ›    II Kwartał 2879
    ›    III Kwartał 2159
    ›    IV Kwartał 5798
    ›    I Kwartał 746
    ›    II Kwartał 715
    ›    III Kwartał 688
    ›    IV Kwartał 1511
   Podatki i opłaty lokalne 6348
     2007 2644
     2008 1506
     2009 971
     2010 1716
     2011 1615
     2012 1657
     2013 3134
     2014 1282
     2015 4929
     2016 1135
     2017 637
     2018 349
     Zarządzenia Wójta 968
    ›    Rok 2002 516
    ›    Rok 2003 453
     Decyzje i inne akty administracyjne 855
    ›    Rok 2003 451
    ›    Rok 2002 560
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1290
    ›    Rok 2003 616
    ›    Rok 2002 554
    ›    Rok 2004 751
    ›    Rok 2005 1435
    ›    Rok 2006 3892
    ›    Rok 2007 1340
    ›    Rok 2008 714
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 967
   Strategia rozwoju 5140
   Zagospodarowanie przestrzenne 10259
   Gospodarka komunalna 5387
    ›    I Kwartał 122
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 238
   Ogłoszenia przetargów 90561
     Rok 2018 2868
     Rok 2017 12925
     Rok 2016 10858
     Rok 2015 27464
     Rok 2014 21335
     Rok 2013 15563
     Rok 2012 25750
     Rok 2011 19164
     Rok 2009/2010 34019
     Rok 2008 14195
     Rok 2007 18442
     Rok 2006 10702
     Rok 2005 3700
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 31011
     2018 3807
     2017 17989
     2016 5826
     2015 3107
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5583
     Podatki 963
    ›    Środki transportowe 920
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3903
     Dowody osobiste 3569
     Meldunki 6058
     Wojsko 1774
     Mieszkania 1999
     Nieruchomości 1850
    ›    Podział nieruchomości 1686
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1531
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1550
     Wnioski 2074
     Działalność gospodarcza 1754
     Zezwolenia i decyzje 2329
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 997
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1786
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 986
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 902
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 929
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 939
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2287
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1318
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2798
     Zaświadczenia 1746
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1224
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 873
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 917
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2573
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5138
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2484
     Interpretacje Indywidualne 172
Inne
   Wybory 5579
     Wybory 2010 1972
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1788
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4825
     Wybory 2011 1201
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1263
     Wybory 2014 2648
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 968
    ›    Wybory Samorządowe 10768
     Wybory 2015 759
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1067
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1127
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1156
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 400
     Wybory ławników sądowych 510
   Organizacje pozarządowe 2509
     Program współpracy 933
     Konsultacje społeczne 2020
     Sprawozdania 1265
     Ogłoszenia 7522
   Kontrola 6850
   Gminne jednostki organizacyjne 10438
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7138
    ›    Ogłoszenia 541
     Szkoły i przedszkola 4590
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 220
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 126
   Jednostki pomocnicze 3473
     Sołectwa 12836
    ›    Statut Sołectw 1024
     Infrastruktura 744
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 473
    ›    Stan elektryfikacji 428
    ›    Stan telefonizacji 388
    ›    Stan gospodarki komunalnej 493
    ›    Drogi 662
     Oferty 979
     Rejestr skarg i wniosków 488
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 533
   Oświadczenia majątkowe 8716
     Wójt Gminy 7024
     Przewodniczący Rady Gminy 7764
     Sekretarz Gminy 4868
     Skarbnik Gminy 4003
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 16274
    ›    Kadencja 2002-2006 5680
    ›    Kadencja 2006-2010 3917
     Radni 2624
    ›    Kadencja 2010-2014 5993
    ›    Kadencja 2014-2018 1766
     Pracownicy Urzędu Gminy 4439
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1470
   Pobierz programy 2249
   Redakcja Biuletynu 3586