Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1376927
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ176943
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 176943
   Godziny urzędowania 7412
   Organizacja Urzędu 7613
   Struktura organizacyjna 7498
   Tablica ogłoszeń 25235
     2013 7562
     2014 11006
     2015 20139
     2016 14799
     2017 11593
   Nabór na wolne stanowiska pracy 71178
Organy
   Wójt Gminy 6691
     Zarządzenia 1650
    ›    2015 9661
   Skarbnik 4165
   Rada Gminy 9494
     Skład Rady Gminy Popów 3273
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3490
     Przyjmowanie interesantów 1534
     Protokoły z sesji 4965
    ›    2006 1834
    ›    Kadencja 2006-2010 2332
    ›    Kadencja 2010-2014 6374
    ›    Kadencja 2014-2018 4405
   Komisje Rady Gminy Popów 6403
    ›    2006 787
    ›    Kadencja 2006-2010 1928
    ›    Kadencja 2010-2014 1092
   Komórki organizacyjne 6408
     Referat finansowy 2618
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1468
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1332
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1333
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1256
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1356
    ›    Inspektor ds. VAT 500
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 389
   Głowny Księgowy 3125
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1613
   Urząd Stanu Cywilnego 5597
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4108
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2402
   Samodzielne stanowiska 6523
     Inspektor ds. organizacyjnych 2689
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 2776
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3028
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3124
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1347
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3132
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2645
     Podinspektor ds. informatyzacji 3166
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 679
Prawo Lokalne
   Statut 5968
   Regulamin 3137
   Budżet 9178
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1766
   Uchwały Rady 10915
     Rok 2017 672
     Rok 2016 2546
     Rok 2015 10485
     Rok 2014 14188
     Rok 2013 11983
     Rok 2012 26938
     Rok 2011 16886
     Rok 2010 20708
     Rok 2008/2009 20296
     Rok 2007 8975
     Rok 2006 1597
    ›    I i II Kwartał 5030
    ›    III Kwartał 2352
    ›    IV Kwartał 6026
     Rok 2005 1379
    ›    I Kwartał 2802
    ›    II Kwartał 4085
    ›    III Kwartał 4326
    ›    IV Kwartał 6378
     Rok 2004 1382
    ›    I Kwartał 1916
    ›    II Kwartał 3205
    ›    III Kwartał 2448
    ›    IV kwartał 7218
     Rok 2003 1265
    ›    I Kwartał 2112
    ›    II Kwartał 2779
    ›    III Kwartał 2067
    ›    IV Kwartał 5681
    ›    I Kwartał 669
    ›    II Kwartał 633
    ›    III Kwartał 618
    ›    IV Kwartał 1392
   Podatki i opłaty lokalne 6030
     2007 2600
     2008 1463
     2009 930
     2010 1646
     2011 1566
     2012 1613
     2013 3087
     2014 1236
     2015 4878
     2016 996
     2017 458
     Zarządzenia Wójta 928
    ›    Rok 2002 434
    ›    Rok 2003 406
     Decyzje i inne akty administracyjne 799
    ›    Rok 2003 396
    ›    Rok 2002 474
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1251
    ›    Rok 2003 526
    ›    Rok 2002 480
    ›    Rok 2004 700
    ›    Rok 2005 1359
    ›    Rok 2006 3778
    ›    Rok 2007 1251
    ›    Rok 2008 629
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 903
   Strategia rozwoju 5003
   Zagospodarowanie przestrzenne 9753
   Gospodarka komunalna 5206
    ›    I Kwartał 66
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 88453
     Rok 2017 10532
     Rok 2016 10452
     Rok 2015 27358
     Rok 2014 21189
     Rok 2013 15477
     Rok 2012 25655
     Rok 2011 19086
     Rok 2009/2010 33947
     Rok 2008 14103
     Rok 2007 18364
     Rok 2006 10615
     Rok 2005 3611
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 30200
     2017 15232
     2016 5750
     2015 3057
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5246
     Podatki 844
    ›    Środki transportowe 789
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3792
     Dowody osobiste 3409
     Meldunki 5963
     Wojsko 1696
     Mieszkania 1914
     Nieruchomości 1753
    ›    Podział nieruchomości 1593
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1473
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1429
     Wnioski 1936
     Działalność gospodarcza 1683
     Zezwolenia i decyzje 2203
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 918
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1690
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 904
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 838
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 837
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 881
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2097
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1214
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2588
     Zaświadczenia 1674
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1132
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 809
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 852
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2384
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 4917
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2347
     Interpretacje Indywidualne 97
Inne
   Wybory 5451
     Wybory 2010 1909
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1679
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4730
     Wybory 2011 1163
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1152
     Wybory 2014 2610
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 852
    ›    Wybory Samorządowe 10634
     Wybory 2015 715
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 986
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1035
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1112
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 357
     Wybory ławników sądowych 443
   Organizacje pozarządowe 2350
     Program współpracy 871
     Konsultacje społeczne 1936
     Sprawozdania 1193
     Ogłoszenia 6789
   Kontrola 6712
   Gminne jednostki organizacyjne 10225
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6854
    ›    Ogłoszenia 445
     Szkoły i przedszkola 4177
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 95
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 64
   Jednostki pomocnicze 3341
     Sołectwa 12541
    ›    Statut Sołectw 967
     Infrastruktura 673
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 402
    ›    Stan elektryfikacji 366
    ›    Stan telefonizacji 325
    ›    Stan gospodarki komunalnej 399
    ›    Drogi 564
     Oferty 932
     Rejestr skarg i wniosków 445
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 474
   Oświadczenia majątkowe 8270
     Wójt Gminy 6768
     Przewodniczący Rady Gminy 7641
     Sekretarz Gminy 4711
     Skarbnik Gminy 3894
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 15992
    ›    Kadencja 2002-2006 5550
    ›    Kadencja 2006-2010 3835
     Radni 2429
    ›    Kadencja 2010-2014 5877
    ›    Kadencja 2014-2018 1424
     Pracownicy Urzędu Gminy 4157
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1342
   Pobierz programy 2102
   Redakcja Biuletynu 3468