główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1760738
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ236067
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 236067
   Godziny urzędowania 10049
   Organizacja Urzędu 10054
   Struktura organizacyjna 10039
   Tablica ogłoszeń 39595
     2020 3998
     2019 19580
     2018 18252
     2017 14951
     2016 19025
     2015 23560
     2014 11817
     2013 8271
   Nabór na wolne stanowiska pracy 95305
   Ochrona danych osobowych RODO 585
Organy
   Wójt Gminy 8933
     Zarządzenia 2573
    ›    2015 12646
    ›    2019 2887
    ›    2020 209
   Skarbnik 5057
   Rada Gminy 12386
     Skład Rady Gminy Popów 4547
    ›    Kadencja 2014 - 2018 219
    ›    Kadencja 2018 - 2023 505
     Funkcjonowanie Rady Gminy 4496
     Przyjmowanie interesantów 1828
     Interpelacje i zapytania Radnych 198
     Imienne wykazy głosowań radnych 298
     Protokoły z sesji 6382
    ›    2006 2365
    ›    Kadencja 2006-2010 2660
    ›    Kadencja 2010-2014 6692
    ›    Kadencja 2014-2018 5510
    ›    Kadencja 2018 - 2023 714
   Komisje Rady Gminy Popów 7230
    ›    2006 1080
    ›    Kadencja 2006-2010 2215
    ›    Kadencja 2010-2014 1369
   Komórki organizacyjne 7796
     Referat Finansowy 147
     Referat Organizacyjny i Oświaty 103
     Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska 214
   Głowny Księgowy 3894
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 2008
   Urząd Stanu Cywilnego 7182
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 5105
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 3151
Prawo Lokalne
   Statut 6937
   Regulamin 3645
   Budżet 11714
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2330
   Projekty uchwał Rady 530
     Rok 2020 275
     Rok 2019 1617
     Rok 2018 527
   Uchwały Rady 14603
     Rok 2020 499
     Rok 2019 4311
     Rok 2018 4079
     Rok 2017 3252
     Rok 2016 4309
     Rok 2015 11867
     Rok 2014 15357
     Rok 2013 13073
     Rok 2012 27968
     Rok 2011 18012
     Rok 2010 21929
     Rok 2008/2009 21669
     Rok 2007 9803
     Rok 2006 1789
    ›    I i II Kwartał 5771
    ›    III Kwartał 2803
    ›    IV Kwartał 7342
     Rok 2005 1592
    ›    I Kwartał 3356
    ›    II Kwartał 4705
    ›    III Kwartał 5013
    ›    IV Kwartał 7307
     Rok 2004 1607
    ›    I Kwartał 2225
    ›    II Kwartał 3766
    ›    III Kwartał 2941
    ›    IV kwartał 8152
     Rok 2003 1494
    ›    I Kwartał 2827
    ›    II Kwartał 3441
    ›    III Kwartał 2558
    ›    IV Kwartał 6620
    ›    I Kwartał 923
    ›    II Kwartał 880
    ›    III Kwartał 851
    ›    IV Kwartał 1837
   Konsultacje Społeczne 372
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku 113
    ›    Sołectwo Zawady 125
    ›    Sołectwo Płaczki 112
    ›    Sołectwo Więcki 168
    ›    Sołectwo Wąsosz Górny 151
    ›    Sołectwo Wąsosz Dolny 174
    ›    Sołectwo Rębielice Królewskie 139
    ›    Sołectwo Popów 120
    ›    Sołectwo Nowa Wieś 160
    ›    Sołectwo Kule 134
    ›    Sołectwo Kamieńszczyzna 117
    ›    Sołectwo Florianów 132
    ›    Sołectwo Dębie 150
    ›    Sołectwo Dąbrowa 116
    ›    Sołectwo Dąbrówka 139
    ›    Sołectwo Brzózki 133
    ›    Sołectwo Annolesie 166
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Popów 155
    ›    Sołectwo Zbory 204
    ›    FORMULARZ KONSULTACYJNY 132
    ›    Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 186
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów 49
   Podatki i opłaty lokalne 7718
     Deklaracje do druku 117
     2020 559
     2019 913
     2018 1170
     2016 1402
     2015 5141
     2014 1463
     2013 3313
     2012 1794
     2011 1780
     2010 1869
     2009 1119
     2008 1661
     2017 869
     2007 2801
     Zarządzenia Wójta 1094
    ›    Rok 2002 682
    ›    Rok 2003 615
     Decyzje i inne akty administracyjne 966
    ›    Rok 2003 638
    ›    Rok 2002 726
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1413
    ›    Rok 2003 797
    ›    Rok 2002 727
    ›    Rok 2004 932
    ›    Rok 2005 1637
    ›    Rok 2006 4348
    ›    Rok 2007 1526
    ›    Rok 2008 899
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1427
   Strategia rozwoju 5674
   Zagospodarowanie przestrzenne 12583
   Gospodarka komunalna 6374
    ›    I Kwartał 270
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1461
   Ogłoszenia przetargów 96355
     Rok 2020 2141
     Rok 2019 5701
     Rok 2018 5080
     Rok 2017 21876
     Rok 2016 12092
     Rok 2015 27891
     Rok 2014 21831
     Rok 2013 16048
     Rok 2012 26095
     Rok 2011 19534
     Rok 2009/2010 34524
     Rok 2008 14571
     Rok 2007 18877
     Rok 2006 11087
     Rok 2005 3906
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 34525
     2020 3406
     2019 11307
     2018 30153
     2017 18263
     2016 6050
     2015 3296
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6782
     Podatki 1290
    ›    Środki transportowe 1268
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4539
     Dowody osobiste 4138
     Meldunki 6558
     Wojsko 1933
     Mieszkania 2231
     Nieruchomości 2260
    ›    Podział nieruchomości 1951
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1748
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1836
     Wnioski 3003
     Działalność gospodarcza 2061
     Zezwolenia i decyzje 2754
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1204
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2110
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1198
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1138
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1153
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1145
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2978
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1562
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3351
     Zaświadczenia 2079
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1504
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1096
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1141
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3051
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5662
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2959
     Interpretacje Indywidualne 448
Inne
   Wybory 7211
     Wybory 2019 521
    ›     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 792
    ›    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 551
     Wybory 2018 2476
    ›    Wybory Samorządowe 5987
     Wybory ławników sądowych 742
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 824
    ›    2015 68
    ›    2019 76
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1330
     Wybory 2015 938
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1576
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1331
     Wybory 2014 2901
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1341
    ›    Wybory Samorządowe 12360
     Wybory 2011 1390
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1473
     Wybory 2010 2138
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2212
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5557
   Raport o stanie Gminy Popów 350
     2019 231
   Organizacje pozarządowe 3051
     Program współpracy 1206
     Konsultacje społeczne 2308
     Sprawozdania 1452
     Ogłoszenia 10421
    ›    2019 318
    ›    2020 72
   Kontrola 7451
   Gminne jednostki organizacyjne 11576
     Gminne Centrum Kultury w Popowie 638
     Gminna Biblioteka Publiczna 5285
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8631
    ›    Ogłoszenia 1084
     Szkoły i przedszkola 6711
     Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek" 195
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 665
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 756
   Jednostki pomocnicze 3984
     Sołectwa 15370
    ›    Statut Sołectw 1411
    ›    Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa 163
     Infrastruktura 873
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 720
    ›    Stan elektryfikacji 603
    ›    Stan telefonizacji 598
    ›    Stan gospodarki komunalnej 711
    ›    Drogi 957
     Oferty 1074
     Rejestr skarg i wniosków 605
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 660
   Oświadczenia majątkowe 11809
     Wójt Gminy 9152
     Przewodniczący Rady Gminy 8461
     Sekretarz Gminy 5811
     Skarbnik Gminy 4636
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 19148
     Radni 4383
    ›    Kadencja 2014-2018 3438
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 619
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 1371
    ›    Kadencja 2018-2023 879
     Pracownicy Urzędu Gminy 7955
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2313
     Wzór oświadczenia majątkowego 159
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów 958
     Transmisja na żywo 833
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów 1465
     Portal mieszkańca 289
   Pobierz programy 2707
   Redakcja Biuletynu 3909