Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1566089
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ211894
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 211894
   Godziny urzędowania 8544
   Organizacja Urzędu 8697
   Struktura organizacyjna 8661
   Tablica ogłoszeń 31235
     2013 7758
     2014 11274
     2015 21718
     2016 16656
     2017 13542
     2018 16358
     2019 318
   Nabór na wolne stanowiska pracy 80720
   Ochrona danych osobowych RODO 139
Organy
   Wójt Gminy 7599
     Zarządzenia 1953
    ›    2015 9885
   Skarbnik 4562
   Rada Gminy 10798
     Skład Rady Gminy Popów 3946
    ›    Kadencja 2014 - 2018 38
    ›    Kadencja 2018 - 2023 154
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3905
     Przyjmowanie interesantów 1684
     Protokoły z sesji 5861
    ›    2006 2026
    ›    Kadencja 2006-2010 2504
    ›    Kadencja 2010-2014 6540
    ›    Kadencja 2014-2018 5292
    ›    Kadencja 2018 - 2023 262
   Komisje Rady Gminy Popów 6869
    ›    2006 940
    ›    Kadencja 2006-2010 2078
    ›    Kadencja 2010-2014 1243
   Komórki organizacyjne 7022
     Referat finansowy 2935
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1697
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1559
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1561
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1492
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1588
    ›    Inspektor ds. VAT 748
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 608
   Głowny Księgowy 3497
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1826
   Urząd Stanu Cywilnego 6396
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4644
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2732
   Samodzielne stanowiska 7293
     Inspektor ds. organizacyjnych 2948
     Referent Spraw Obywatelskich 3081
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3321
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3417
     Inspektor ds. rozliczania należności za wodę, ścieki i działalności gospodarczej 1618
     Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych 3370
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2900
     Podinspektor ds. informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 3411
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 918
Prawo Lokalne
   Statut 6502
   Regulamin 3357
   Budżet 10007
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1987
   Uchwały Rady 12392
     Rok 2019 111
     Rok 2018 1084
     Rok 2017 1374
     Rok 2016 2759
     Rok 2015 10717
     Rok 2014 14355
     Rok 2013 12151
     Rok 2012 27080
     Rok 2011 17026
     Rok 2010 20882
     Rok 2008/2009 20502
     Rok 2007 9098
     Rok 2006 1689
    ›    I i II Kwartał 5201
    ›    III Kwartał 2517
    ›    IV Kwartał 6184
     Rok 2005 1477
    ›    I Kwartał 2970
    ›    II Kwartał 4223
    ›    III Kwartał 4514
    ›    IV Kwartał 6569
     Rok 2004 1475
    ›    I Kwartał 2037
    ›    II Kwartał 3364
    ›    III Kwartał 2626
    ›    IV kwartał 7404
     Rok 2003 1363
    ›    I Kwartał 2323
    ›    II Kwartał 2941
    ›    III Kwartał 2219
    ›    IV Kwartał 5868
    ›    I Kwartał 800
    ›    II Kwartał 770
    ›    III Kwartał 741
    ›    IV Kwartał 1571
   Podatki i opłaty lokalne 6679
     2007 2693
     2008 1549
     2009 1008
     2010 1763
     2011 1658
     2012 1694
     2013 3181
     2014 1331
     2015 4979
     2016 1242
     2017 719
     2018 749
     2019 100
     Zarządzenia Wójta 1009
    ›    Rok 2002 564
    ›    Rok 2003 504
     Decyzje i inne akty administracyjne 895
    ›    Rok 2003 505
    ›    Rok 2002 615
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1333
    ›    Rok 2003 670
    ›    Rok 2002 611
    ›    Rok 2004 811
    ›    Rok 2005 1494
    ›    Rok 2006 3956
    ›    Rok 2007 1398
    ›    Rok 2008 772
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1106
   Strategia rozwoju 5290
   Zagospodarowanie przestrzenne 11033
   Gospodarka komunalna 5597
    ›    I Kwartał 175
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 551
   Ogłoszenia przetargów 92248
     Rok 2018 4457
     Rok 2017 16970
     Rok 2016 11493
     Rok 2015 27525
     Rok 2014 21398
     Rok 2013 15634
     Rok 2012 25808
     Rok 2011 19220
     Rok 2009/2010 34078
     Rok 2008 14257
     Rok 2007 18595
     Rok 2006 10765
     Rok 2005 3751
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 32488
     2018 18184
     2017 18086
     2016 5892
     2015 3161
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6029
     Podatki 1070
    ›    Środki transportowe 1015
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4107
     Dowody osobiste 3739
     Meldunki 6182
     Wojsko 1822
     Mieszkania 2072
     Nieruchomości 2010
    ›    Podział nieruchomości 1771
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1606
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1632
     Wnioski 2363
     Działalność gospodarcza 1852
     Zezwolenia i decyzje 2457
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1055
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1868
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1052
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 968
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 990
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 997
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2519
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1386
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2995
     Zaświadczenia 1850
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1323
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 939
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 981
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2795
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5344
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2651
     Interpretacje Indywidualne 260
Inne
   Wybory 6558
     Wybory 2010 2024
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1857
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5004
     Wybory 2011 1243
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1324
     Wybory 2014 2766
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1035
    ›    Wybory Samorządowe 11516
     Wybory 2015 808
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1126
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1190
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1199
     Wybory 2018 2193
    ›    Wybory Samorządowe 4856
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 566
     Wybory ławników sądowych 587
   Organizacje pozarządowe 2664
     Program współpracy 989
     Konsultacje społeczne 2087
     Sprawozdania 1312
     Ogłoszenia 8967
    ›    2019 11
   Kontrola 6978
   Gminne jednostki organizacyjne 10733
     Gminna Biblioteka Publiczna 3826
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7568
    ›    Ogłoszenia 696
     Szkoły i przedszkola 5395
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 347
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 286
   Jednostki pomocnicze 3596
     Sołectwa 13346
    ›    Statut Sołectw 1095
     Infrastruktura 777
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 528
    ›    Stan elektryfikacji 480
    ›    Stan telefonizacji 441
    ›    Stan gospodarki komunalnej 552
    ›    Drogi 722
     Oferty 1014
     Rejestr skarg i wniosków 524
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 565
   Oświadczenia majątkowe 9977
     Wójt Gminy 7829
     Przewodniczący Rady Gminy 7973
     Sekretarz Gminy 5167
     Skarbnik Gminy 4163
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 16967
    ›    Kadencja 2002-2006 5757
    ›    Kadencja 2006-2010 3997
     Radni 3298
    ›    Kadencja 2010-2014 6100
     Pracownicy Urzędu Gminy 5310
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1738
   Pobierz programy 2356
   Redakcja Biuletynu 3697