Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1416978
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ183130
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 183130
   Godziny urzędowania 7653
   Organizacja Urzędu 7822
   Struktura organizacyjna 7715
   Tablica ogłoszeń 26162
     2013 7635
     2014 11091
     2015 20506
     2016 15212
     2017 13045
     2018 1622
   Nabór na wolne stanowiska pracy 73459
Organy
   Wójt Gminy 6824
     Zarządzenia 1691
    ›    2015 9723
   Skarbnik 4255
   Rada Gminy 9725
     Skład Rady Gminy Popów 3330
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3605
     Przyjmowanie interesantów 1563
     Protokoły z sesji 5146
    ›    2006 1905
    ›    Kadencja 2006-2010 2386
    ›    Kadencja 2010-2014 6432
    ›    Kadencja 2014-2018 4669
   Komisje Rady Gminy Popów 6517
    ›    2006 844
    ›    Kadencja 2006-2010 1978
    ›    Kadencja 2010-2014 1139
   Komórki organizacyjne 6552
     Referat finansowy 2690
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1521
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1399
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1386
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1324
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1428
    ›    Inspektor ds. VAT 585
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 445
   Głowny Księgowy 3209
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1664
   Urząd Stanu Cywilnego 5795
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4245
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2490
   Samodzielne stanowiska 6718
     Inspektor ds. organizacyjnych 2751
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 2863
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3104
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3204
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1435
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3191
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2709
     Podinspektor ds. informatyzacji 3232
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 740
Prawo Lokalne
   Statut 6122
   Regulamin 3211
   Budżet 9347
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1836
   Uchwały Rady 11304
     Rok 2018 87
     Rok 2017 1104
     Rok 2016 2618
     Rok 2015 10565
     Rok 2014 14248
     Rok 2013 12051
     Rok 2012 26991
     Rok 2011 16930
     Rok 2010 20778
     Rok 2008/2009 20372
     Rok 2007 9020
     Rok 2006 1621
    ›    I i II Kwartał 5094
    ›    III Kwartał 2408
    ›    IV Kwartał 6069
     Rok 2005 1407
    ›    I Kwartał 2863
    ›    II Kwartał 4132
    ›    III Kwartał 4402
    ›    IV Kwartał 6456
     Rok 2004 1409
    ›    I Kwartał 1945
    ›    II Kwartał 3257
    ›    III Kwartał 2513
    ›    IV kwartał 7295
     Rok 2003 1294
    ›    I Kwartał 2164
    ›    II Kwartał 2835
    ›    III Kwartał 2118
    ›    IV Kwartał 5762
    ›    I Kwartał 708
    ›    II Kwartał 679
    ›    III Kwartał 664
    ›    IV Kwartał 1463
   Podatki i opłaty lokalne 6250
     2007 2623
     2008 1487
     2009 955
     2010 1693
     2011 1592
     2012 1641
     2013 3112
     2014 1261
     2015 4910
     2016 1089
     2017 590
     2018 211
     Zarządzenia Wójta 950
    ›    Rok 2002 479
    ›    Rok 2003 429
     Decyzje i inne akty administracyjne 832
    ›    Rok 2003 424
    ›    Rok 2002 532
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1274
    ›    Rok 2003 583
    ›    Rok 2002 525
    ›    Rok 2004 727
    ›    Rok 2005 1394
    ›    Rok 2006 3850
    ›    Rok 2007 1299
    ›    Rok 2008 676
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 944
   Strategia rozwoju 5095
   Zagospodarowanie przestrzenne 10092
   Gospodarka komunalna 5318
    ›    I Kwartał 94
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 124
   Ogłoszenia przetargów 89930
     Rok 2018 2114
     Rok 2017 12084
     Rok 2016 10702
     Rok 2015 27430
     Rok 2014 21291
     Rok 2013 15525
     Rok 2012 25707
     Rok 2011 19128
     Rok 2009/2010 33985
     Rok 2008 14158
     Rok 2007 18408
     Rok 2006 10661
     Rok 2005 3673
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 30668
     2018 998
     2017 17942
     2016 5797
     2015 3085
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5464
     Podatki 917
    ›    Środki transportowe 869
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3850
     Dowody osobiste 3521
     Meldunki 6024
     Wojsko 1745
     Mieszkania 1967
     Nieruchomości 1804
    ›    Podział nieruchomości 1652
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1502
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1504
     Wnioski 2018
     Działalność gospodarcza 1727
     Zezwolenia i decyzje 2268
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 970
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1738
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 950
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 866
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 889
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 912
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2210
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1274
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2726
     Zaświadczenia 1715
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1190
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 840
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 884
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2520
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5060
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2441
     Interpretacje Indywidualne 139
Inne
   Wybory 5529
     Wybory 2010 1949
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1731
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4785
     Wybory 2011 1184
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1219
     Wybory 2014 2630
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 921
    ›    Wybory Samorządowe 10708
     Wybory 2015 738
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1023
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1090
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1136
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 381
     Wybory ławników sądowych 488
   Organizacje pozarządowe 2457
     Program współpracy 904
     Konsultacje społeczne 1982
     Sprawozdania 1236
     Ogłoszenia 7206
   Kontrola 6806
   Gminne jednostki organizacyjne 10378
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7040
    ›    Ogłoszenia 491
     Szkoły i przedszkola 4408
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 174
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 91
   Jednostki pomocnicze 3428
     Sołectwa 12717
    ›    Statut Sołectw 994
     Infrastruktura 711
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 444
    ›    Stan elektryfikacji 400
    ›    Stan telefonizacji 354
    ›    Stan gospodarki komunalnej 459
    ›    Drogi 625
     Oferty 956
     Rejestr skarg i wniosków 468
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 498
   Oświadczenia majątkowe 8510
     Wójt Gminy 6915
     Przewodniczący Rady Gminy 7710
     Sekretarz Gminy 4790
     Skarbnik Gminy 3959
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 16163
    ›    Kadencja 2002-2006 5641
    ›    Kadencja 2006-2010 3884
     Radni 2535
    ›    Kadencja 2010-2014 5945
    ›    Kadencja 2014-2018 1600
     Pracownicy Urzędu Gminy 4334
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1413
   Pobierz programy 2196
   Redakcja Biuletynu 3541