Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1331264
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ170083
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 170083
   Godziny urzędowania 7067
   Organizacja Urzędu 7359
   Struktura organizacyjna 7204
   Tablica ogłoszeń 23980
     2013 7500
     2014 10943
     2015 19650
     2016 14286
     2017 7038
   Nabór na wolne stanowiska pracy 68772
Organy
   Wójt Gminy 6524
     Zarządzenia 1594
    ›    2015 9617
   Skarbnik 4085
   Rada Gminy 9254
     Skład Rady Gminy Popów 3217
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3371
     Przyjmowanie interesantów 1510
     Protokoły z sesji 4827
    ›    2006 1779
    ›    Kadencja 2006-2010 2285
    ›    Kadencja 2010-2014 6314
    ›    Kadencja 2014-2018 4185
   Komisje Rady Gminy Popów 6334
    ›    2006 760
    ›    Kadencja 2006-2010 1889
    ›    Kadencja 2010-2014 1065
   Komórki organizacyjne 6251
     Referat finansowy 2543
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1417
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1288
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1285
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1189
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1291
    ›    Inspektor ds. VAT 431
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 341
   Głowny Księgowy 3058
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1564
   Urząd Stanu Cywilnego 5346
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 3933
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2289
   Samodzielne stanowiska 6339
     Inspektor ds. organizacyjnych 2621
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 2688
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 2944
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3031
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1273
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3072
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2576
     Podinspektor ds. informatyzacji 3099
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 612
Prawo Lokalne
   Statut 5852
   Regulamin 3079
   Budżet 9020
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1731
   Uchwały Rady 10542
     Rok 2017 388
     Rok 2016 2474
     Rok 2015 10394
     Rok 2014 14123
     Rok 2013 11934
     Rok 2012 26887
     Rok 2011 16842
     Rok 2010 20667
     Rok 2008/2009 20239
     Rok 2007 8931
     Rok 2006 1579
    ›    I i II Kwartał 4955
    ›    III Kwartał 2298
    ›    IV Kwartał 5973
     Rok 2005 1355
    ›    I Kwartał 2744
    ›    II Kwartał 4047
    ›    III Kwartał 4260
    ›    IV Kwartał 6308
     Rok 2004 1363
    ›    I Kwartał 1870
    ›    II Kwartał 3137
    ›    III Kwartał 2406
    ›    IV kwartał 7142
     Rok 2003 1250
    ›    I Kwartał 2059
    ›    II Kwartał 2714
    ›    III Kwartał 2020
    ›    IV Kwartał 5615
    ›    I Kwartał 641
    ›    II Kwartał 604
    ›    III Kwartał 589
    ›    IV Kwartał 1322
   Podatki i opłaty lokalne 5892
     2007 2557
     2008 1442
     2009 915
     2010 1610
     2011 1549
     2012 1590
     2013 3052
     2014 1218
     2015 4830
     2016 912
     2017 327
     Zarządzenia Wójta 914
    ›    Rok 2002 400
    ›    Rok 2003 387
     Decyzje i inne akty administracyjne 773
    ›    Rok 2003 376
    ›    Rok 2002 445
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1233
    ›    Rok 2003 493
    ›    Rok 2002 449
    ›    Rok 2004 681
    ›    Rok 2005 1321
    ›    Rok 2006 3712
    ›    Rok 2007 1196
    ›    Rok 2008 580
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 868
   Strategia rozwoju 4934
   Zagospodarowanie przestrzenne 9313
   Gospodarka komunalna 5108
    ›    I Kwartał 48
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 86999
     Rok 2017 6837
     Rok 2016 9397
     Rok 2015 27276
     Rok 2014 21108
     Rok 2013 15420
     Rok 2012 25604
     Rok 2011 19032
     Rok 2009/2010 33907
     Rok 2008 14063
     Rok 2007 18312
     Rok 2006 10589
     Rok 2005 3559
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 29561
     2017 9580
     2016 5038
     2015 3032
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5056
     Podatki 812
    ›    Środki transportowe 731
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3725
     Dowody osobiste 3322
     Meldunki 5916
     Wojsko 1664
     Mieszkania 1856
     Nieruchomości 1701
    ›    Podział nieruchomości 1553
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1440
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1369
     Wnioski 1854
     Działalność gospodarcza 1657
     Zezwolenia i decyzje 2109
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 884
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1652
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 867
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 814
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 805
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 859
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1985
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1132
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2445
     Zaświadczenia 1626
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1075
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 773
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 829
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2193
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 4625
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2214
     Interpretacje Indywidualne 64
Inne
   Wybory 5392
     Wybory 2010 1881
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1614
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4665
     Wybory 2011 1148
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1091
     Wybory 2014 2583
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 785
    ›    Wybory Samorządowe 10537
     Wybory 2015 691
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 946
    ›    Wybory parlamentarne 2015 986
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1081
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 337
     Wybory ławników sądowych 402
   Organizacje pozarządowe 2273
     Program współpracy 857
     Konsultacje społeczne 1888
     Sprawozdania 1148
     Ogłoszenia 6157
   Kontrola 6643
   Gminne jednostki organizacyjne 10102
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6583
    ›    Ogłoszenia 371
     Szkoły i przedszkola 3973
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 36
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 36
   Jednostki pomocnicze 3284
     Sołectwa 12379
    ›    Statut Sołectw 938
     Infrastruktura 645
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 372
    ›    Stan elektryfikacji 334
    ›    Stan telefonizacji 305
    ›    Stan gospodarki komunalnej 366
    ›    Drogi 524
     Oferty 914
     Rejestr skarg i wniosków 434
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 453
   Oświadczenia majątkowe 7975
     Wójt Gminy 6593
     Przewodniczący Rady Gminy 7562
     Sekretarz Gminy 4635
     Skarbnik Gminy 3819
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 15780
    ›    Kadencja 2002-2006 5469
    ›    Kadencja 2006-2010 3778
     Radni 2354
    ›    Kadencja 2010-2014 5814
    ›    Kadencja 2014-2018 1266
     Pracownicy Urzędu Gminy 3942
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1270
   Pobierz programy 2057
   Redakcja Biuletynu 3423