główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1872017
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ244900
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 244900
   Godziny urzędowania 10479
   Organizacja Urzędu 10508
   Struktura organizacyjna 10583
   Tablica ogłoszeń 43064
     2020 10178
     2019 21059
     2018 19460
     2017 16090
     2016 20222
     2015 24503
     2014 12105
     2013 8599
   Nabór na wolne stanowiska pracy 99442
   Ochrona danych osobowych RODO 958
Organy
   Wójt Gminy 9364
     Zarządzenia 2787
    ›    2015 15051
    ›    2019 5765
    ›    2020 1331
   Skarbnik 5246
   Rada Gminy 12630
     Skład Rady Gminy Popów 4682
    ›    Kadencja 2014 - 2018 330
    ›    Kadencja 2018 - 2023 636
     Funkcjonowanie Rady Gminy 4829
     Przyjmowanie interesantów 1891
     Interpelacje i zapytania Radnych 283
     Imienne wykazy głosowań radnych 565
     Protokoły z sesji 6511
    ›    2006 2625
    ›    Kadencja 2006-2010 2764
    ›    Kadencja 2010-2014 6800
    ›    Kadencja 2014-2018 5627
    ›    Kadencja 2018 - 2023 845
   Komisje Rady Gminy Popów 7378
    ›    2006 1176
    ›    Kadencja 2006-2010 2314
    ›    Kadencja 2010-2014 1457
   Komórki organizacyjne 8043
     Referat Finansowy 361
     Referat Organizacyjny i Oświaty 239
     Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska 494
     Stanowisko ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego 77
     Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 65
     Referat ds. gospodarki komunalnej 106
   Głowny Księgowy 4131
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 2117
     Zastępca Głównego Księgowego 70
   Urząd Stanu Cywilnego 7453
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 5257
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 3279
   Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 85
Prawo Lokalne
   Statut 7122
   Regulamin 3804
   Budżet 12082
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2490
   Projekty uchwał Rady 726
     Rok 2020 913
     Rok 2019 2529
     Rok 2018 827
   Uchwały Rady 15026
     Rok 2020 1260
     Rok 2019 5640
     Rok 2018 4878
     Rok 2017 4164
     Rok 2016 5107
     Rok 2015 12513
     Rok 2014 16049
     Rok 2013 13678
     Rok 2012 28655
     Rok 2011 18854
     Rok 2010 22597
     Rok 2008/2009 22683
     Rok 2007 10366
     Rok 2006 1847
    ›    I i II Kwartał 6192
    ›    III Kwartał 3045
    ›    IV Kwartał 7896
     Rok 2005 1670
    ›    I Kwartał 3671
    ›    II Kwartał 5117
    ›    III Kwartał 5410
    ›    IV Kwartał 7869
     Rok 2004 1688
    ›    I Kwartał 2322
    ›    II Kwartał 4090
    ›    III Kwartał 3160
    ›    IV kwartał 8711
     Rok 2003 1566
    ›    I Kwartał 3150
    ›    II Kwartał 3835
    ›    III Kwartał 2816
    ›    IV Kwartał 7184
    ›    I Kwartał 1023
    ›    II Kwartał 969
    ›    III Kwartał 932
    ›    IV Kwartał 2072
   Konsultacje Społeczne 523
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku 188
    ›    Sołectwo Zawady 214
    ›    Sołectwo Płaczki 218
    ›    Sołectwo Więcki 282
    ›    Sołectwo Wąsosz Górny 260
    ›    Sołectwo Wąsosz Dolny 271
    ›    Sołectwo Rębielice Królewskie 227
    ›    Sołectwo Popów 213
    ›    Sołectwo Nowa Wieś 254
    ›    Sołectwo Kule 234
    ›    Sołectwo Kamieńszczyzna 247
    ›    Sołectwo Florianów 237
    ›    Sołectwo Dębie 257
    ›    Sołectwo Dąbrowa 211
    ›    Sołectwo Dąbrówka 236
    ›    Sołectwo Brzózki 227
    ›    Sołectwo Annolesie 273
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Popów 248
    ›    Sołectwo Zbory 301
    ›    FORMULARZ KONSULTACYJNY 230
    ›    Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 297
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów 120
   Podatki i opłaty lokalne 12546
     Deklaracje do druku 303
     2020 805
     2019 1055
     2018 1272
     2016 1491
     2015 5205
     2014 1538
     2013 3386
     2012 1861
     2011 1846
     2010 1946
     2009 1190
     2008 1737
     2017 951
     2007 2901
     Zarządzenia Wójta 1139
    ›    Rok 2002 739
    ›    Rok 2003 675
     Decyzje i inne akty administracyjne 1000
    ›    Rok 2003 699
    ›    Rok 2002 784
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1460
    ›    Rok 2003 859
    ›    Rok 2002 786
    ›    Rok 2004 992
    ›    Rok 2005 1701
    ›    Rok 2006 4535
    ›    Rok 2007 1586
    ›    Rok 2008 956
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1474
   Strategia rozwoju 5878
   Zagospodarowanie przestrzenne 13103
   Gospodarka komunalna 7015
    ›    I Kwartał 315
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1754
   Ogłoszenia przetargów 97619
     Rok 2020 5253
     Rok 2019 6118
     Rok 2018 5201
     Rok 2017 22095
     Rok 2016 12300
     Rok 2015 28080
     Rok 2014 22050
     Rok 2013 16300
     Rok 2012 26264
     Rok 2011 19753
     Rok 2009/2010 34815
     Rok 2008 14738
     Rok 2007 18936
     Rok 2006 11300
     Rok 2005 3980
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 35030
     2020 7947
     2019 12458
     2018 31177
     2017 18341
     2016 6120
     2015 3360
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7266
     Podatki 1378
    ›    Środki transportowe 1364
     Odpady Komunalne 80
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4777
     Dowody osobiste 4309
     Meldunki 7121
     Wojsko 1987
     Mieszkania 2311
     Nieruchomości 2415
    ›    Podział nieruchomości 2051
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1845
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1954
     Wnioski 3290
     Działalność gospodarcza 2144
     Zezwolenia i decyzje 2915
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1280
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2219
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1283
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1220
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1249
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1228
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3194
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1648
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3547
     Zaświadczenia 2224
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1618
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1194
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1220
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3144
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5765
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 3103
     Interpretacje Indywidualne 522
Inne
   Wybory 7641
     Wybory 2020 541
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj 314
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec 426
     Wybory 2019 593
    ›     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1071
    ›    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 823
     Wybory 2018 2552
    ›    Wybory Samorządowe 6432
     Wybory ławników sądowych 828
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 900
    ›    2015 141
    ›    2019 157
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1400
     Wybory 2015 1010
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1912
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1420
     Wybory 2014 2970
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1554
    ›    Wybory Samorządowe 12850
     Wybory 2011 1453
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1580
     Wybory 2010 2196
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2462
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5865
   Raport o stanie Gminy Popów 556
     2020 45
     2019 328
   Emisja obligacji 325
   Organizacje pozarządowe 3203
     Program współpracy 1279
     Konsultacje społeczne 2438
     Sprawozdania 1509
     Ogłoszenia 10838
    ›    2019 429
    ›    2020 167
   Kontrola 7694
   Gminne jednostki organizacyjne 11869
     Gminne Centrum Kultury w Popowie 772
     Gminna Biblioteka Publiczna 5663
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8949
    ›    Ogłoszenia 1211
     Szkoły i przedszkola 7020
     Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek" 454
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 795
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 900
   Jednostki pomocnicze 4122
     Sołectwa 16004
    ›    Statut Sołectw 1504
    ›    Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa 279
     Infrastruktura 923
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 830
    ›    Stan elektryfikacji 680
    ›    Stan telefonizacji 671
    ›    Stan gospodarki komunalnej 786
    ›    Drogi 1054
     Oferty 1120
     Rejestr skarg i wniosków 647
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 698
   Oświadczenia majątkowe 12468
     Wójt Gminy 9506
     Przewodniczący Rady Gminy 8674
     Sekretarz Gminy 5985
     Skarbnik Gminy 4780
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 19872
     Radni 4661
    ›    Kadencja 2014-2018 3722
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 905
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 1705
    ›    Kadencja 2018-2023 1470
     Pracownicy Urzędu Gminy 8736
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2487
     Wzór oświadczenia majątkowego 262
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów 1301
     Transmisja na żywo 1027
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów 1983
     Portal mieszkańca 391
   Pobierz programy 2841
   Redakcja Biuletynu 4025