główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

UCHWAŁA NR 131/XX/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęci...

Utworzony: 2020-04-08 | Zmodyfikowany: 2020-04-08 09:49

2. 2020

Zarządzenie Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie us...

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-07 08:49

3. 2020

10 kwiecień 2020 r. Urząd Gminy w Popowie, USC oraz gminne jednostki organizacyjne b...

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZW.0050.41.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy, ustala się dzień 10 kwietnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Popów oraz pracowników jednostek organizacyjnych (Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna)

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-07 08:46

4. Strategia rozwoju

Strategia rozwoju gminy Popów na lata 2020-2030

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 13:39

5. 2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie rozbiórki istniejącego i budowie nowego wiad...

Zawady, dn. 1 kwietnia 2020 r. IPO.6220.2.2020.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o zakońc...

Utworzony: 2020-04-01 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 12:16

6. 2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ...

Zawady, 31 marca 2020 r. IPO.6220.1.2020.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzoneg...

Utworzony: 2020-04-01 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 08:54

7. 2020

Informacja o V Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XX Sesja Rady Gminy Popów) 02.0...

W dniu 02 kwietnia 2020r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów odbędzie się V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów.

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 07:26

8. 2020

Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie unie...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 12:43

9. Nabór na wolne stanowiska pracy

Konkurs Unieważniono z dniem 26.03.2020 r. (Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrekt...

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 12:38

10. 2020

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Popów z dnia 16....

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 12:14

11. Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 ...

Wójt Gminy Popów poddaje pod konsultacje społeczne projekt Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 - 2030. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania uwag, opinii i wniosków mailowo na adres ug@gminapopow.pl lub zamowienia@gminapopow.pl, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Popów pok. Nr 12,osobiście lub za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6 , 42-110 Popów do dnia 16 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 11:08

12. 2020

Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie prze...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 09:04

13. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko opiekuna dziecięcego/opiekunki dzieci...

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 14:20

14. Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"

Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko opiekuna dziecięcego/opiekunki dzieci...

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 14:17

15. Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"

Wójt Gminy Popów ogłasza nabór na stanowisko kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego &...

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 14:15

16. Statut

STATUT GMINY POPÓW

STATUT GMINY POPÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Mieszkańcy Gminy Popów tworzą wspólnotę samorządową. § 2. Gmina Popów położona jest w województwie śląskim i powiecie kłobuckim, obejmuje obszar 10254,9648 ha. Obszar i granice gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu. § 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Popów; 2) przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Popów; ...

Utworzony: 2003-04-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 12:40

17. 2020

Zarządzenie Nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powo...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 11:55

18. 2020

Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powo...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 11:55

19. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 6 marca 2020 roku - Wójt ...

Utworzony: 2020-03-06 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 14:11

20. 2020

Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacun...

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 12:53