Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 09:29

2. 2018

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 09:13

3. 2018

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji i...

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 15:29

4. 2018

Zaproszenie do składania ofert na malowanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Rębie...

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 15:24

5. 2018

Sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-06 13:05

6. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 15:19

7. Podinspektor ds. informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Dane kontaktowe

Bartosz Wojtyra tel. 034 317 70 67 wew. 226 e-mail: b.wojtyra@gminapopow.pl

Utworzony: 2009-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 16:30

8. Szkoły i przedszkola

Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Zawadach

Dyrektor Robert Związek adres Zawady, ul.Szkolna 8, 42-110 Popów tel. fax 34 3177 014

Utworzony: 2010-08-25 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 10:11

9. 2018

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z dnia 29.03.2018 ...

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 08:44

10. Kadencja 2014-2018

Protokoły z sesji Rady Gminy Popów

Utworzony: 2015-01-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-30 08:07

11. Rok 2018

Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wie...

Utworzony: 2018-01-22 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 15:31

12. 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego d...

Utworzony: 2018-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-03-26 17:28

13. 2018

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.25.2018 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie o...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 09:44

14. 2018

Zostań Urzędnikiem Wyborczym

Do 6 kwietnia 2018 r. Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego oraz w mieście Częstochowa należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 203 w godzinach urzędowania (7.30 - 15.30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura ...

Utworzony: 2018-03-22 | Zmodyfikowany: 2018-03-22 10:32

15. 2018

Plan działań krótkoterminowych (PDK)

Informuję, że dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął nowy Plan Działań Krótkoterminowych jako część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, uchwałą nr V/47/5/2017 i obowiązuje od 11 stycznia 2018 roku. W załączniku znajduje się opracowanie, w którym wyszczególniono i opisano zadania wskazane do realizacji przez gminy województwa śląski...

Utworzony: 2018-03-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 10:18

16. 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie...

Zawady, dnia 14.03.2018 r. INW.6733.2.2.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 13.02.2018 r. na wniosek ...

Utworzony: 2018-03-14 | Zmodyfikowany: 2018-03-14 15:36

17. 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie...

Zawady, dnia 14.03.2018 r. INW.6733.3.2.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 13.02.2018 r. na wniosek ...

Utworzony: 2018-03-14 | Zmodyfikowany: 2018-03-14 15:28

18. 2018

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 29.03.2018

RG.0002.03.2018r. Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLIII sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 6. Informacja o stanie środowiska w Gminie Popów za...

Utworzony: 2018-03-12 | Zmodyfikowany: 2018-03-12 09:42

19. Funkcjonowanie Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 29.03.2018

Utworzony: 2018-03-12 | Zmodyfikowany: 2018-03-12 09:38

20. 2018

OKÓLNIK

Urząd Gminy Popów zawiadamia rolników, iż w miesiącu marcu 2018 r. będą przeprowadzane badania gleby w podstawowym zakresie analiz: (odczyn, zawartość fosforu, potasu i magnezu) dla gospodarstw o pow. min. 1 ha użytków rolnych. W związku z tym należy: - dostarczyć zgłoszenia do Urzędu Gminy Popow do dnia 16.03.2018 r. - dostarczyć próbki na parking Urzędu Gminy Popów w dniu 21.03.2018 r w godz. od 10.00 do 14.00. Druki zgłoszeń oraz Instrukcja pobrania i Protokół pobrania próbek znajdują się ...

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-07 14:37