Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

Zarządzenia

2015

Skarbnik

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Popów

Kadencja 2014 - 2018

Kadencja 2018 - 2023

Funkcjonowanie Rady Gminy

Przyjmowanie interesantów

Protokoły z sesji

2006

Kadencja 2006-2010

Kadencja 2010-2014

Kadencja 2014-2018

Kadencja 2018 - 2023

Komisje Rady Gminy Popów

2006

Kadencja 2006-2010

Kadencja 2010-2014

Komórki organizacyjne

Referat finansowy

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych

Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych

Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat

Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki

Inspektor ds. VAT

Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi

Głowny Księgowy

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Samodzielne stanowiska

Inspektor ds. organizacyjnych

Referent Spraw Obywatelskich

Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Inspektor ds. rozliczania należności za wodę, ścieki i działalności gospodarczej

Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych

Podinspektor ds. porządku i czystości

Podinspektor ds. informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Podatki

Środki transportowe

Małżeństwa, narodziny, zgony

Dowody osobiste

Meldunki

Wojsko

Mieszkania

Nieruchomości

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wnioski

Działalność gospodarcza

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zaświadczenia

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Interpretacje Indywidualne

Wybory

Wybory 2010

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego

Wybory 2011

Wybory parlamentarne 2011

Wybory 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wybory Samorządowe

Wybory 2015

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory parlamentarne 2015

Referendum ogólnokrajowe 2015

Wybory 2018

Wybory Samorządowe

Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Wybory ławników sądowych

Organizacje pozarządowe

Program współpracy

Konsultacje społeczne

Sprawozdania

Ogłoszenia

Kontrola

Gminne jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenia

Szkoły i przedszkola

Rejestr Gminnych Instytucji Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie

Jednostki pomocnicze

Sołectwa

Statut Sołectw

Infrastruktura

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Drogi

Oferty

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Radni

Kadencja 2002-2006

Kadencja 2006-2010

Kadencja 2010-2014

Kadencja 2014-2018

Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pobierz programy

Redakcja Biuletynu