główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Statut (1)

Regulamin (1)

Budżet (12)

Sprawozdania z wykonania budżetu (7)

Fundusze Gminy (0)

Dotacje z budżetu (0)

Projekty uchwał Rady (0)

Rok 2020 (33)

Rok 2019 (87)

Rok 2018 (26)

Uchwały Rady (0)

Rok 2020 (34)

Rok 2019 (87)

Rok 2018 (58)

Rok 2017 (88)

Rok 2016 (73)

Rok 2015 (63)

Rok 2014 (68)

Rok 2013 (59)

Rok 2012 (67)

Rok 2011 (83)

Rok 2010 (68)

Rok 2008/2009 (107)

Rok 2007 (56)

Rok 2006 (0)

IV Kwartał (26)

III Kwartał (9)

I i II Kwartał (25)

Rok 2005 (0)

IV Kwartał (27)

III Kwartał (17)

II Kwartał (18)

I Kwartał (11)

Rok 2004 (0)

IV kwartał (28)

III Kwartał (9)

II Kwartał (13)

I Kwartał (5)

Rok 2003 (0)

IV Kwartał (27)

III Kwartał (7)

II Kwartał (18)

I Kwartał (13)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (6)

III Kwartał (0)

II Kwartał (0)

I Kwartał (0)

Rok 2001 (0)

Konsultacje Społeczne (1)

Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku (4)

Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów (0)

Zarządzenie Wójta Gminy Popów (1)

FORMULARZ KONSULTACYJNY (1)

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw (1)

Sołectwo Annolesie (1)

Sołectwo Brzózki (1)

Sołectwo Dąbrówka (1)

Sołectwo Dąbrowa (1)

Sołectwo Dębie (1)

Sołectwo Florianów (1)

Sołectwo Kamieńszczyzna (1)

Sołectwo Kule (1)

Sołectwo Nowa Wieś (1)

Sołectwo Płaczki (1)

Sołectwo Popów (1)

Sołectwo Rębielice Królewskie (1)

Sołectwo Wąsosz Dolny (1)

Sołectwo Wąsosz Górny (1)

Sołectwo Więcki (1)

Sołectwo Zawady (1)

Sołectwo Zbory (1)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Deklaracje do druku (3)

2020 (2)

2019 (4)

2018 (4)

2016 (4)

2015 (4)

2014 (4)

2013 (4)

2012 (4)

2011 (4)

2010 (4)

2009 (0)

2008 (3)

2017 (4)

2007 (4)

Informacje Urzędu (0)

Zarządzenia Wójta (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Rok 2008 (1)

Rok 2007 (2)

Rok 2006 (13)

Rok 2005 (4)

Rok 2004 (1)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)

Strategia rozwoju (3)

Zagospodarowanie przestrzenne (4)

Gospodarka komunalna (2)

I Kwartał (0)

Pozostałe (0)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Podatki (0)

Środki transportowe (1)

Odpady Komunalne (1)

Małżeństwa, narodziny, zgony (3)

Dowody osobiste (1)

Meldunki (11)

Wojsko (1)

Mieszkania (1)

Nieruchomości (0)

Podział nieruchomości (1)

Rozgraniczenie nieruchomości (1)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (1)

Wnioski (2)

Działalność gospodarcza (0)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (1)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (1)

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (1)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (1)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (1)

Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy (1)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (1)

Interpretacje Indywidualne (1)

Wybory (0)

Wybory 2020 (0)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj (5)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec (10)

Wybory 2019 (0)

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (14)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (13)

Wybory 2018 (0)

Wybory Samorządowe (25)

Wybory ławników sądowych (1)

Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej (1)

2019 (1)

2015 (0)

Referendum ogólnokrajowe 2015 (2)

Wybory 2015 (0)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (12)

Wybory parlamentarne 2015 (5)

Wybory 2014 (0)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (9)

Wybory Samorządowe (21)

Wybory 2011 (0)

Wybory parlamentarne 2011 (3)

Wybory 2010 (0)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (8)

Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego (14)

Raport o stanie Gminy Popów (0)

2020 (1)

2019 (1)

Emisja obligacji (20)

Organizacje pozarządowe (0)

Program współpracy (1)

Konsultacje społeczne (6)

Sprawozdania (4)

Ogłoszenia (0)

2020 (0)

2019 (3)

Kontrola (8)

Gminne jednostki organizacyjne (1)

Gminne Centrum Kultury w Popowie (1)

Gminna Biblioteka Publiczna (1)

GZEAOS (1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)

Ogłoszenia (1)

Szkoły i przedszkola (5)

Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek" (3)

Rejestr Gminnych Instytucji Kultury (0)

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie (2)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (19)

Statut Sołectw (0)

Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa (1)

Stowarzyszenia i związki członkowskie (0)

Spółki prawa handlowego (0)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan elektryfikacji (0)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

Drogi (0)

Oferty (0)

Rejestry i ewidencje (0)

Rejestr skarg i wniosków (0)

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw (0)

Informacje nieudostępnione (0)

Oświadczenia majątkowe (0)

Wójt Gminy (9)

Przewodniczący Rady Gminy (9)

Sekretarz Gminy (6)

Skarbnik Gminy (6)

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (17)

Radni (0)

Kadencja 2014-2018 (15)

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 (14)

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji (14)

Kadencja 2018-2023 (14)

Pracownicy Urzędu Gminy (9)

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (5)

Wzór oświadczenia majątkowego (2)

Transmisja Sesji Rady Gminy Popów (0)

Transmisja na żywo (1)

Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów (21)

Portal mieszkańca (1)

Pobierz programy (1)

Redakcja Biuletynu (1)