główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna"

17.04.2014r. został zmieniony SIWZ oraz ogłoszenie


Uwaga proszę o zwrócenie uwagi na dokumentację geologiczną w której jest informacja o umieszczeniu przepompowni oraz części kanału z koniecznością przewiertu przez warstwę wapienia. 

29.04.2014r. został zmieniony SIWZ

Załączniki:
Treść ogłoszenia94 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA290 KB
Opis przepompowni P1 - PBW46 KB
Opis przepompowni P2 - PBW51 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 PRZEKRÓJ42 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1264 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 PRZEKRÓJ267 KB
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2185 KB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH53 KB
ST - Montaz i wyposazenie pompowni139 KB
ST - Odbudowa nawierzchni190 KB
ST - Pprzejście kanalizacji pod drogami, rowami melioracyjnymi i przepustami87 KB
ST - Przepompownie22 KB
ST - Roboty przygotowawcze13 KB
ST - Rozbiorka elementow drog, ogrodzen42 KB
ST - Roboty ziemne125 KB
ST - Rroboty drogowe13 KB
ST - Usunięcie warstwy humusu44 KB
ST - Wymagania ogolne234 KB
ST - Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych70 KB
ST- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem77 KB
ST-Przejście kanalizacji sanitarnej przez przeszkody21 KB
OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI79 KB
HARMONOGRAM RZECZOWO ? TERMINOWO ? FINANSOWY53 KB
RYSUNKI15 MB
OPIS TECHNICZNY198 KB
BIOZ63 KB
PRZEDMIAR - PRZYŁĄCZY160 KB
PRZEDMIAR 334 KB
Treść ogłoszenia po zmianach z dnia 17.04.2014r.67 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 17.04.2014r.289 KB
Pytania i odpowiedzi 23.04.2014r.62 KB
Opinia geotechniczna MB
Odtworzenie nawierzchniMB
Pytania i odpowiedzi 24.04.2014r.40 KB
Zmieniony wzor umowy z dnia 29.04.2014145 KB
OPIS STEROWANIA AKPiA64 KB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 29.04.2014r.288 KB
Aktywne załączniki do SIWZ31 KB
Wykaz Przyłączy629 KB
Pytania i odpowiedzi 29.04.2014r.139 KB
Pytania i odpowiedzi 29.04.2014r.157 KB
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY108 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA237 KB