główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO - ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej na istniejącej jezdni tłuczniowej w Kamieńszczyźnie ulica Polna

Kod wg wspólnego słownika zamówień CPV 45233120-6