główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumantach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Popów                                                                    Zawady,  11.05.2007

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-2/07

 

INFORMACJA

 

Na podstawie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. 06.129.902 z późn. zm. )

podaje się do publicznej wiadomości,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o wniosku Z.H.U. "POLTRANS" Piotr Dębowski, Zawady ul. Kwiatowa 11, 42-110 Popów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk

owaniach zgody na realizację inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku napraw samochodów osobowych i ciężarowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji".

Lokalizacja inwestycji działki nr 207/13, 207/14, 207/16, 207/15 w miejscowości Popów.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko został sporządzony w kwietniu 2007 r przez Pana Mariusza Jamróza.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać w Urzędzie Gminy Popów pok. Nr 5 , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

                                                                                             Wójt

                                                                                                               Bolesław Świtała