główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów

Zawady, dn. 30 lipca 2020 r.

IPO.6220.5.2020.GP

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

  Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów.”

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady,
ul. Częstochowska 6, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów
w terminie 30.07.2020 r. – 06.08.2020 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia50 KB