główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IPO.6733.4.2.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 14 lipca 2020 r. na wniosek Inwestora:

PKP Energetyka S.A.

Ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez: Pana Sławomira Cybulskiego,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie podziemnej (kablowej) linii WN o napięciu 110 kV relacji: GPZ Rębielice Królewskie – PT Miedźno wraz z rozdzielnią sieciową 110 kV RS Rębielice.

Inwestycja planowana jest do realizacji:

obręb 0013 Rębielice Królewskie, działki nr ewid.:

1980/2; 1981/5 1982/4; 1981/6; 1980/3; 2052; 2053; 1978; 1977; 1976; 1975/2; 1974; 1973; 1972; 1971/2; 1970; 1969; 1968; 1967; 1966; 1965; 1964; 1963; 1962/2; 1961; 1960; 1959; 1958; 1957; 1956; 1955/2; 1954/2; 1953/1; 1953/2; 1952; 1951/2; 1951/1; 1950; 1949; 1948/4; 1947; 1946; 1945/2; 1945/1; 1944; 1943/2; 1942/2; 1941; 1940; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000/1; 2000/2; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006/1; 2006/2; 2007; 2008/2; 2008/1; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019/2; 2020/2; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2034; 2035,

obręb 0007 Kamieńszczyzna, działki nr ewid.:

225; 215/9; 216/7; 215/6; 215/1; 226; 216/6; 216/5; 216/3; 224,

obręb 0017 Zawady, działki nr ewid.:

987; 538/4; 538/7; 533/2; 448/2; 448/3; 449/2; 449/3; 450/2; 450/3; 451/2; 452/2; 452/3; 533/2; 533/3; 452/8; 452/7; 453/3; 454/3; 455/3; 456/3; 954.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski
i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w godzinach urzędowania, w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy.

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.