główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 22.06.2020 r.

 IPO.6733.2.7.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 22.06.2020 r. na wniosek Inwestora:

 TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,
Oddział w Częstochowie,
ul. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Pana Łukasza Trzepizur,
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EL-LUX” mgr inż. Łukasz Trzepizur

została wydana decyzja Nr IPO.6733.2.6.2020.IB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV oraz wymianie istniejącego słupa 15kV w ciągu istniejącej linii napowietrznej 15kV,

realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą:

„Budowa powiązania ciągów SE Rębielice – Zawady z SE Dworszowice Mleczarnia relacji S-413 Wąsosz Górny II – S-660 Patrzyków II”.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 458/2, 176, obręb Wąsosz Górny, gm. Popów

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach
7:30 – 17:00, w piątek w godzinach 7:30 – 14:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.

 

 

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki:
Treść obwieszczenia772 KB