główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów”.

Zawady, dn. 07.05.2020 r.

IPO.6220.5.2020.GP


 


 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2020 r., poz. 283), Wójt Gminy Popów zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 07.05.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Andrzeja Dębowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 KPA. Z aktami sprawy w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt.4 UOOŚ organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Popów.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 07.05.2020 r. na okres 7 dni.

Załączniki:
Treść obwieszczenia59 KB