główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 12.02.2020 r.

IPO.6733.1.2.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 22.01.2020 r. na wniosek Inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Pana Wojciecha Sobolaka,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie wieży antenowej dla systemu łączności dyspozytorskiej wraz z kontenerem i infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 1980/2, 1981/5, 1982/4, obręb Rębielice Królewskie, gm. Popów

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w pokoju nr 19 w godzinach pracy tutejszego Urzędu Gminy.

 

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.