artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej dł. 225,00 mb w miejscowości Zawady

Zawady, dnia 14.03.2018 r.

INW.6733.2.2.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 13.02.2018 r. na wniosek Inwestora:

 Pana Jana Szymczyńskiego,
zam. ul. Wieluńska 10, 42-100 Kłobuck

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie sieci wodociągowej dł. 225,00 mb”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce nr ewid. 846/9 oraz na części działki nr ewid. 509, obręb Zawady.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą wziąć udział w postępowaniu oraz zapoznać się z ww. wnioskiem, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w pok. nr 8 /parter/ tutejszego Urzędu.

Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, w terminie 7 dni od daty dokonania ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załączniki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Popów657.070 KB