artykuł nr 1

OKÓLNIK

Urząd Gminy Popów zawiadamia rolników, iż w miesiącu marcu 2018 r. będą przeprowadzane badania gleby w podstawowym zakresie analiz:

(odczyn, zawartość fosforu, potasu i magnezu) dla gospodarstw o pow. min. 1 ha użytków rolnych.

 

W związku z tym należy:

- dostarczyć zgłoszenia do Urzędu Gminy Popow do dnia 16.03.2018 r.

- dostarczyć próbki na parking Urzędu Gminy Popów w dniu 21.03.2018 r w godz. od 10.00 do 14.00.

 

  • Druki zgłoszeń oraz Instrukcja pobrania i Protokół pobrania próbek znajdują się u Sołtysów i w załączniku poniżej
  • Grunty poddane badaniu wchodzące w skład gospodarstwa rolnego muszą być położone na terenie Gminy Popów
  • Limit próbek na gospodarstwo: 1 próbka na 4 ha gruntu, nie więcej niż 10 próbek z jednego gospodarstwa

 

Wyniki analiz chemicznych zostaną doręczone rolnikom w ciągu 60 dni od wysłania prób do laboratorium i będą stanowić podstawę do uzyskania dotacji na zakup wapna nawozowego.

Koszty badania gleb – 15,25 zł za jedną próbkę

dofinansuje Gmina w wysokości 8,00 zł za 1 próbkę.