artykuł nr 1

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Popów informuje, że Gmina Popów ma możliwość pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków finansowych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy planują demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowych (eternitu) w terminie do 14.09.2018 r. lub posiadają zdemontowane pokrycie z ww. materiału mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani uzyskaniem takiego dofinansowania w 2018 r. proszeni są o złożenie stosownego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Popów (pok. nr 12), w terminie do 30 marca 2018 r.

Wójt Gminy Popów jednocześnie informuje, że:

  • warunkiem realizacji przez Gminę Popów zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach;

  • zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, nie obejmuje natomiast dopłaty do nowego pokrycia dachowego. Koszty z tym związane właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie;

  • przed wykonaniem robót budowlanych polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić zamiar wymiany pokrycia dachowego do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, tj. do wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, na 21  dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej w załączniku oraz w siedzibie Urzędu Gminy Popów (pok. nr 12).

Więcej informacji pod numerem telefonu: 34 317 70 67, wew. 224.