główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OBRAD SESJI ORAZ KOMISJI RADY GMINY POPÓW

ZAWIADOMIENIE


Informuję mieszkańców gminy Popów, że w dniu 31 grudnia 2013 r o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów odbędzie się sesja Rady Gminy Popów. Głównym tematem sesji będzie:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej
6.  Budżet Gminy na 2014 rok
7.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r
8.  Dyskusja.
9.  Interpelacje i zapytania radnych.
10.  Zapytania sołtysów i mieszkańców
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-  uchwalenie budżetu gminy za 2014rok
-  zmian w budżecie gminy
-  zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2013-2023
-  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2024
-  przyjęcie planów pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy na 2014 rok
-  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
-  przyjęcia programu profilaktycznego dotyczącego raka szyjki macicy.
12. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Popów
 

W DNIU 30 GRUDNIA 2013 ROKU O GODZ.9.00 ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY.