główna zawartość
artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POPÓW Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO

S p r a w o z d a n i e

Wójta Gminy Popów

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego  „programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. 

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Artykuł 5 ust. 5a tej ustawy zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ichdziałalności statutowej. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Popów wydał zarządzenie ZW.0050.82.2013 z dnia    7 listopada 2013 r. w sprawie  przeprowadzania konsultacji  projektu Programu Gminy Popów z organizacji pozarządowych i innymi podmiotami na rok 2014 w którym określił, że konsultacje odbędą się w dniach od 8 listopada 2013 r. do 21 listopada 2013 r. Projekt Programu został zamieszczony w dniu 8 listopada 2013 r. na stronie internetowej Gminy Popów www.gminapopow.pl, na stronie BIP w zakładce „Organizacje pozarządowe”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów . 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczone w dniu 25 listopada 2013 r. na stronie na stronie BIP w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz przedstawione Radzie Gminy wraz z projektem Uchwały w sprawie przyjęcia Programu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego, zgodnie z powyższym

harmonogramem, nie wniesiono uwag. 

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy Popów projekt Programu do

uchwalenia.