artykuł nr 1

Zameldowanie na pobyt stały

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

Pobierz wzór formularza ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM

Kto może dokonać czynności zameldowania

 • osoba dokonująca zameldowania - osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.

Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony
 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu


Miejsce i termin złożenia dokumentów

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie

1. Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu);
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Pobierz wzór formularza ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY *

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat
Opłaty nie pobiera się również za wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY
 

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.


* Uwaga: wzór formularza ma wyłącznie walor informacyjny.

artykuł nr 2

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.


Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie, natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

Wzór formularza ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM

Kto i w jakich terminach jest zobowiązany do dokonania zameldowania

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca niebędący obywatelem ww. państw przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego mającego trwać ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej,  przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza  14 dni.
Zgłoszenia zameldowania można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), tj. udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.
 • cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:

- wizę

lub

- dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

-  ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela  Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
do wglądu wszyscy cudzoziemcy przedstawiają - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

Miejsce złożenia dokumentów

Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

Wzór formularza ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.

Organ gminy wydaje takiej osobie na wniosek ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY *, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Wzór ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY *

Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia dokonanego przez osobę dysponującą lokalem
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat

Wydanie  ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY * podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 200 6 r. Nr 225, poz. 1635 z poźn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

* Uwaga: wzór formularza ma wyłącznie walor informacyjny.

artykuł nr 3

Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 

Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

Kto może dokonać czynności zameldowania

 • osoba wnioskująca o zameldowanie -  osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w miejscu pobytu czasowego w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, jeżeli rodzice nie posiadają zameldowania na pobyt stały.
Uwaga: Zameldowanie na pobyt czasowy dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku gdy rodzice dziecka nie mają żadnego adresu zameldowania, to zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.


Wymagane dokumenty

 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego wraz z deklarowanym okresem tego pobytu, oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

Pobierz wzór formularza ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM *

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.

Pobierz wzór formularza ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY *


* Uwaga: wzór formularza ma wyłącznie walor informacyjny.

Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat
Wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 200 6 r. Nr 225, poz. 1635 z poźn. zm.)
Pobierz wzór ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY *

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

*  Uwaga: wzór formularza ma wyłącznie walor informacyjny.

artykuł nr 4

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywatela RP.


Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.

Wymagane dokumenty:

-wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” , zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;
-dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na  ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia) ;
-do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu : umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy pokój nr 15

Termin załatwienia sprawy:
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Opłaty:
Brak

Uwagi:
-za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę ;
-osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązany dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany;
-zameldowania w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić prze pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie , o której mowa w art.. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika  do wglądu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości .
 

artykuł nr 5

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.


Wymagane dokumenty:
-wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby oraz nowego miejsca zameldowania a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane prze właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia ;
-do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna,  decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;
-cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust.3 lub art. 71 a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się zezwolenie na pobyt rezydenta długotrwałego Unii Europejskiej lub decyzji o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
-obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument
-podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-członek jego rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu stałego członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważna kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

 

artykuł nr 6

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Wymagane dokumenty:
-wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” , zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane prze właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;
-do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna,  
decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;
-cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust.3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
-obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument   podróży  lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego  pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, a przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-członek jego rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego  
UE przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy pokój nr 15

Termin załatwienia sprawy:
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego

Opłaty:
Brak

Uwagi:
-za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
-osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu 39 dni od daty zmiany;
-zasady meldowania obywateli państw członkowskich UE stosuje się do obywateli państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz do członków ich rodzin:
-zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
-cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE oraz niebędący obywatelem państwa należącego do Europejskiego Porozumieniu o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim , Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu.
 

artykuł nr 7

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich.
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz niebędący członkami rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekroczy 14 dni.

Uwagi:
-zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE dokonuje ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, zgłaszając wymagane ustawą dane oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
-cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE dopełniając obowiązku zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania;
-zameldowanie  dokonuje się na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy pokój nr 15

Termin załatwienia sprawy:
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Opłaty:
Brak
 
Wskazany powyżej cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy odpowiada  okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie powstaje.
 

artykuł nr 8

Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Osoba , która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu , najpóźniej w dniu opuszczeniu tego miejsca.
Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.
W przypadku dokonywania jedynie czynności wymeldowania wymagane są dokumenty:
-dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);
-dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo czasowego trwającego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu bez równoczesnego zameldowania  w nowym miejscu pobytu osoba wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” albo formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.

Miejsce złożenia dokumentów:
W przypadku zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu – urząd gminy właściwy dla nowego miejsca pobytu lub w przypadku dokonywania jedynie czynności wymeldowania – urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu.

Termin załatwienia sprawy:
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Opłaty:
Brak

Uwagi:

-za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej  przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;
-jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi  zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce  tego pobytu  jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się;
-zgłoszenie zgonu , dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa
o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej. Wymeldowanie osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy na podstawie przesłanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego odpisu skróconego aktu zgonu albo zawiadomienie o zgonie osoby poza terenem kraju, bez konieczności wypełniania odpowiednio formularzy;
-wymeldowania pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można
-dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie . o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.), po
okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowód osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 

artykuł nr 9

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna  art.47 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Wymagane dokumenty:
-podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej;
-do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu , dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd gminy  - sekretariat pok. Nr 12

Sposób załatwienia sprawy:

-po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje świadków, przeprowadza kontrolę  meldunkową),
-postępowanie kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

Opłaty:
Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.
(Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

artykuł nr 10

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Wymagane dokumenty:

-organ gminy na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie;
-do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu : wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd gminy – sekretariat pok. Nr 12

Opłaty :

Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U . Nr 225, poz. 1635).

artykuł nr 11

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące i zgłoszenie powrotu

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce  pobytu stałego organowi. Zgłoszenie wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu , licząc od dnia powrotu.

Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy pokój nr 15.

Termin załatwienia sprawy:

W chwili przyjęcia zgłoszenia.

Opłaty:
Brak