główna zawartość
artykuł nr 56

UCHWAŁA NR 104/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 104/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 57

UCHWAŁA NR 103/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 103/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów

artykuł nr 58

UCHWAŁA NR 102/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 102/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 59

UCHWAŁA NR 101/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 101/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

artykuł nr 60

UCHWAŁA NR 100/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 100/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie