główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o XIX Sesji Rady Gminy Popów 27.02.2020 r

W dniu 27 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Popowie odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Popów.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 12.02.2020 r.

IPO.6733.1.2.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 22.01.2020 r. na wniosek Inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Pana Wojciecha Sobolaka,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie wieży antenowej dla systemu łączności dyspozytorskiej wraz z kontenerem i infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 1980/2, 1981/5, 1982/4, obręb Rębielice Królewskie, gm. Popów

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w pokoju nr 19 w godzinach pracy tutejszego Urzędu Gminy.

 

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 3

Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Gminy Popów

W tym tygodniu Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy Popów przyjmować będzie w dniu 07.02.2020  godzinach 12:00 – 14:00.

W kolejnych tygodniach Radca Prawny przyjmuje bez zmian (w każdą środę)

Radca Prawny przyjmuje w Urzędzie Gminy Popów w pokoju nr 15

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 31.01.2020 r.

INW.6733.6.4.2019

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 31.01.2020 r. na wniosek:

 Pani Iwony Chadryś,
reprezentującej „EKOPROJEKT” Inżynieria Środowiska Iwona Chadryś,
ul. Bursztynowa 80/1, 42-202 Częstochowa

działającej na mocy pełnomocnictwa w imieniu:

Gminy Popów,
Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów,

została wydana decyzja Nr INW.6733.6.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Więcki ul. Szkolna w zakresie połączenia istniejących sieci wodociągowych oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez jej przedłużenie od studni SK81.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr ewid. 827 i 901, obręb Więcki, gmina Popów.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 19 /piętro/ w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach
7:30 – 17:00, w piątek w godzinach 7:30 – 14:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.026.2019.G z dnia 20 stycznia 2020 roku

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013