główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego numer IFIII.746.15.2020 z dnia 13 maja 2020 r.

artykuł nr 2

Informacja o VI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XXI Sesja Rady Gminy Popów) 21.05.2020 r

W dniu 21 maja 2020r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów odbędzie się VI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacja transformatorową na działce nr ewid. 395 obręb Zawady, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie ”.

IPO.6220.3.2020.GP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)  

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami, złączem pomiarowo-kablowym, przyłączem elektroenergetycznym i stacja transformatorową na działce nr ewid. 395 obręb Zawady, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie ”.

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 10 terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu.

  Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów”.

Zawady, dn. 07.05.2020 r.

IPO.6220.5.2020.GP


 


 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2020 r., poz. 283), Wójt Gminy Popów zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 07.05.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Andrzeja Dębowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 KPA. Z aktami sprawy w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt.4 UOOŚ organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Popów.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 07.05.2020 r. na okres 7 dni.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 59 KB
artykuł nr 5

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów za 2019 rok

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013