główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2019

Uwaga rolnicy! Zwrot podatku akcyzowego – II termin.

Zbliża się II termin do złożenia wniosku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wójt Gminy Popów przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 02 września 2019 r. należy złożyć do Wójta Gminy w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247 z późn. zm.).

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego 2019 roku danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: - własnością,

- we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami,

- w dzierżawie.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

100,00zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła

 

Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie od 1 do 31 października 2019 roku gotówką na asygnatę bankową lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Prosimy rolników wypełniających wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o zwrócenie uwagi na numer rachunku bankowego wskazany jako właściwy do dokonania zwrotu środków. Nazwisko i imię - nazwa posiadacza rachunku bankowego wskazanego we wniosku , nie może być inne niż dane osoby ubiegającej się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach, w pokoju nr 17 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach, ul. Częstochowska 6, pokój 10, osobiście za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

Formularze:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466),
  • zestawienie faktur za zakupiony olej napędowy,
  • oświadczenie dotyczące dzierżawy.
artykuł nr 2

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POPÓW

 

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) , art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr 72/XI/2019 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu studium.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące ww. studium oraz wnioski i uwagi dotyczące ww. prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 5 sierpnia 2019 r.:

  • na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy urzędu
  • na piśmie na adres: Urząd Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów;
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@gminapopow.pl lub za pomocą platformy ePUAP /UGPOPOW/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Popów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Popów lub pod numerem telefonu: 34 317 70 67, wew. 216 w godzinach pracy urzędu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Popów.

 

 

 

Załączniki:
Treść obwieszczenia 701 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Florianów

Zawady, dnia 02.07.2019 r.

OŚ.6220.6.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE
 

Wójt Gminy Popów,  na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 86 położonej w obrębie 0006 w miejscowości Florianów, gmina Popów. Zainteresowani mogą w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, pokój nr 10 w dniach i godzinach jego pracy, w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia, zapoznać się  z treścią wydanej decyzji  oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz opinią  Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

INW.6733.4.2.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 06.06.2019 r. na wniosek:

Pana Dominika Zycha,
ul. Szkolna 236 K, 42-100 Kłobuck

działającego na mocy pełnomocnictwa w imieniu:

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,
ul. 11 Listopada 5C, 42-100 Kłobuck

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rębielicach Królewskich.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 1797/12 i 1798/3, obręb Rębielice Królewskie, gm. Popów.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w pokoju nr 19 /I piętro/ w godzinach pracy tutejszego Urzędu Gminy.

artykuł nr 5

Informacja o XII Sesji Rady Gminy Popów (Sesja nadzwyczajna) 02.07.2019

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 2 lipca 2019r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 84 KB
Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019