główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o XIV Sesji Rady Gminy Popów 26.09.2019 r

W dniu 26 września 2019r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Popowie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Popów.

artykuł nr 2

Badanie próbki wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi na terenie Gminy Popów

artykuł nr 3

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2018 ROK - KOREKTA

artykuł nr 4

Informacja o XIII Sesji Rady Gminy Popów 29.08.2019 r

W dniu 29 sierpnia 2019r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Popowie odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Popów.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 01.08.2019 r.

 INW.6733.4.6.2019

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 01.08.2019 r. na wniosek pełnomocnika Inwestora:

Pana Dominika Zycha,
ul. Szkolna 236 K, 42-100 Kłobuck

działającego na mocy pełnomocnictwa w imieniu:

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,
ul. 11 Listopada 5C, 42-100 Kłobuck

została wydana decyzja Nr INW.6733.4.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rębielicach Królewskich.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr ewid. 1797/12 i 1798/3, obręb Rębielice Królewskie, gm. Popów.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 19 /piętro/ w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach 7:30 – 17:00, w piątek w godzinach 7:30 – 14:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Załączniki:
Treść obiweszczenia 696 KB
Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019