artykuł nr 1

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie wywozu nieczystości ciekłych

Zawady, dn. 27.12.2017 r.

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców naszej gminy, że od dnia 02 stycznia 2018 roku Gmina Popów realizować będzie odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków gminnym zestawem asenizacyjnym.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać potrzebę odbioru nieczystości w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 12:00 pod numerem tel. 885 221 227.

Cena za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych i osadów wynosi 13.61 zł/brutto plus koszt transportu wynosi 27,00 zł/brutto.

 

artykuł nr 2

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie spalania odpadów

Zawady dn. 27.12.2017 r.

O K Ó L N I K

  Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”, w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713).

Załączniki:
Okólnik w sprawie spalania odpadów 106.827 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w gminie Popów w miejscowości Kamieńszczyzna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (sporządzonego zgodnie z uchwałą Nr 192/XXXII/2017 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kamieńszczyzna), w dniach od 08 stycznia 2018 r. do 29 stycznia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Popów, 42–110 Zawady, ul. Częstochowska 6, w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w sporządzonym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Popów o godzinie 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 r. Uwagi można składać również w postaci elektronicznej, z zachowaniem warunków określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.), informuję o możliwości zapoznania się w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu sporządzonego projektu z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu projektu należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie podanym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia tych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Popów.

Wójt Gminy Popów

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z dnia 14 grudnia 2017 roku dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy

Zawady, 14 grudzień 2017 r.

O.Ś.6220.10.2015

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1
w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”
, Wójt Gminy Popów przedłuża termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu na załatwienie sprawy wynika z jej skomplikowanego charakteru oraz konieczności poddania analizie nowego materiału dowodowego.

Załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 05 grudnia 2017 roku

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Popów informuje, że do dnia 15 grudnia 2017 r. mieszkańcy gminy Popów mogą we własnym zakresie, bezpłatnie złożyć  zużyte opony z ciągników rolniczych, kombajnów, przyczep rolniczych, samochodów ciężarowych, itp. na plac przy oczyszczalni ścieków komunalnych w Popowie przy ul. Rzecznej 2. Opony powinny być bez  felg.

Jednocześnie informuję, że odbiór będzie dotyczył tylko i wyłącznie  ww. opon.

Opony z samochodów osobowych nie będą przyjmowane.

artykuł nr 7

Zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic Pajęczańskiej i Reymonta w Popowie

Informujemy iż w dniach 7.12. – 20.12.2017 prowadzone będą prace na przejazdach kolejowych w ciągu ulic Pajęczańskiej i Reymonta w Popowie. W związku z  tym przedmiotowe przejazdy będą zamknięte dla ruchu i zostanie wprowadzona organizacja ruchu.

 

 

artykuł nr 8

Nowe pojemniki na popiół i szkło

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców, że w dniach zbiórki odpadów będą rozstawiane pojemniki na popiół i szkło przez firmę EKO-SYSTEM BIS.  W związku z powyższym proszę o sprawdzenie pojemników i podpisanie firmie protokołu odbioru.

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI znak: WOOŚ.4210.32.2017.JCh.3 z dnia 20 LISTOPADA 2017 roku

artykuł nr 10

OGŁOSZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI znak: WOOŚ.4210.32.2017.JCh.5 z dnia 20 LISTOPADA 2017 roku

artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE dot. inwestycji "Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów"

Zawady, 15 listopad 2017 r.

 

O.Ś.6220.10.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1
w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów” , Wójt Gminy Popów przedłuża termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu na załatwienie sprawy wynika z jej szczególnie skomplikowanego charakteru oraz konieczności poddania gruntownej analizie obszernego materiału dowodowego.

Załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

 

 

artykuł nr 12

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH, OPON ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 600.

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 18 grudnia 2017 r. do godziny 600.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

artykuł nr 13

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na rzecz jej mieszkańców, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy Popów na załączonym formularzu Nr 3:
- drogą elektroniczną, na adres email: ug@gminapopow.pl;

- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z dopiskiem ,,Konsultacje programu współpracy na rok 2018”.

Przewiduje się jedynie konsultacje w/w formach.

Termin rozpoczęcia konsultacji 15 listopada 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji 28 listopada 2017 r. do godz. 15,00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573 z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Tomasz Dziadak – Referent ds. środków transportowych.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

 
artykuł nr 14

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.11.2017 z dnia 26 października 2017 r.

Załączniki:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego 51.299 KB
artykuł nr 15

Informacja ws. terminu wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie informuje, że w dniach od 30.10.2017 r. do 31.10.2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 będą wydawane produkty żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podporogramie 2017. 

artykuł nr 16

Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jest to emerytura w powszechnym wieku emerytalnym i kiedy się o nią ubiegasz, nie musisz mieć określonego stażu ubezpieczeniowego – liczą się przede wszystkim środki na Twoim koncie emerytalnym w ZUS. Taką emeryturę możesz otrzymać:

 • na swój wniosek (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej),
 • z urzędu (na podstawie art. 24a ustawy emerytalnej).

Nowy wiek emerytalny dotyczy też okresowej emerytury kapitałowej, którą przyznajemy:

 • na wniosek (art. 12 ustawy o emeryturach kapitałowych),
 • z urzędu (art. 13 ustawy o emeryturach kapitałowych).

Jak złożyć wniosek o emeryturę

Krok 1 – wybierz najwygodniejszy dla siebie sposób dostarczenia wniosku do ZUS

 • przez internet - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).Jeśli chcesz złożyć wniosek w ten sposób, musisz mieć swój profil na PUE ZUS.

  Jeśli jeszcze nie masz profilu na PUE ZUS - sprawdź jak to zrobić

Gdy składasz wniosek przez PUE ZUS, musisz go podpisać (a raczej uwierzytelnić) profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 • profil zaufany ePUAP jest bezpłatny. Aby go uzyskać, musisz złożyć wniosek na stronie www.pz.gov.pl i potwierdzić tożsamość. Możesz ją potwierdzić np. w jednostce ZUS, w urzędzie miasta lub gminy albo przez bankowość elektroniczną.
 • kwalifikowany podpis elektroniczny wydają uprawnione centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki certyfikat zostaje wydany.
 • osobiście w każdej placówce ZUS
 • pocztą

Krok 2 - przygotuj się do wypełnienia wniosku

 1. Jeżeli chcesz otrzymywać emeryturę na rachunek bankowy - przygotuj nr tego rachunku.
 2. Sprawdź, czy powinieneś przygotować załączniki do wniosku

UWAGA

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, przygotuj załączniki zgodnie ze wskazówkami:

 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku załącznika do wniosku nie może przekroczyć 1MB.
 • Maksymalny łączny rozmiar pliku wniosku i wszystkich plików załączników do wniosku nie może przekroczyć 3,5 MB.
 • Możesz dołączyć do wniosku maksymalnie 5 plików.
 • Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych, białych znaków i znaków specjalnych. Nazwy plików muszą być unikalne w ramach pojedynczego wniosku.
 • Format plików - .png, .jpg, .pdf

Krok 3 – wypełnij i dostarcz wniosek do ZUS

 • przez internet- za pomocą PUE ZUS

Zaloguj się na swoim profilu na PUE.

Tam udostępniliśmy wniosek ZUS Rp-1E, który wypełnisz i wyślesz elektronicznie. Wybierz zakładkę Usługi – Katalog usług elektronicznych, a następnie wybierz ,,Złożenie dokumentu ZUS Rp-1E’’ i opcję Przejdź do usługi. Niektóre dane we wniosku wypełnią się automatycznie. Sposób wypełniania pól we wniosku jest sprawdzany, abyś nie popełnił błędów.

Wypełnij wniosek i  podpisz go wybraną metodą.

Po wysłaniu wniosku na swoje konto na PUE ZUS dostaniesz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia czyli informację o przyjęciu przez ZUS przesłanego dokumentu elektronicznego. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępniane w menu Dokumenty i wiadomości w portalu PUE.

Pamiętaj, aby oryginały dokumentów, które dołączasz do wniosku wysyłanego przez PUE ZUS, dostarczyć osobiście do placówki ZUS albo wysłać je pocztą.

 • osobiście w placówce ZUS lub pocztą

Aby złożyć wniosek osobiście lub pocztą musisz wypełnić odpowiedni wniosek. Wniosek o emeryturę w formie gotowego papierowego druku możesz pobrać w naszej placówce.

Możesz go też samodzielnie wydrukować. Wniosek o emeryturę znajdziesz na stronie www.zus.pl w zakładce Wzory formularzy.

Jeśli masz okresy ubezpieczenia lub pracy za granicą znajdziesz tam również załącznik, który musisz dołączyć do wniosku o emeryturę.

Wnioski udostępniliśmy w dwóch wersjach:

 • tylko do wydruku – możesz go wydrukować na swojej drukarce, wypełnić odręcznie zgodnie z instrukcją, podpisać i dostarczyć do placówki ZUS osobiście lub pocztą,
 • do wypełnienia i wydruku – możesz go wypełnić na komputerze bezpośrednio na stronie www.zus.pl i od razu wydrukować lub pobrać na swój komputer i wypełnić w dogodnym momencie. Ta wersja ma ułatwienia, dzięki którym unikniesz niektórych błędów.

Pamiętaj, że po wydrukowaniu wypełnionego wniosku musisz go podpisać.

Adresy naszych placówek oraz informacje o godzinach obsługi.

Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lub 65 lat

Na emeryturę w tym wieku mogą przejść:

 • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r.
 • osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia (szczegóły w art. 24 ustawy emerytalnej),
 • osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Jeśli wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) ukończysz przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie będziesz jeszcze w podwyższonym wieku emerytalnym, emeryturę uzyskasz od miesiąca zgłoszenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Więcej informacji o zmianie w przepisach emerytalnych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/zmiany-w-przepisach-emerytalnych-od-1-pazdziernika-2017-r_/1566586

artykuł nr 17

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO w sprawie decyzji Wójta Gminy Popów z dnia 29 czerwca 2017 r. nr OŚ.6220.10.2015 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie

artykuł nr 18

ZAWIADOMIENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO w sprawie decyzji Wójta Gminy Popów z dnia 29 czerwca 2017 r. nr OŚ.6220.10.2015 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie

artykuł nr 19

13 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy

Zawiadamia się, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Popów Nr 050.108.2017 z dnia 17 października 2017 r., dzień 13.11.2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Popów. Dzień ten został ustalony w związku z przypadającym w sobotę 11 listopada 2017 r. dniem świątecznym.

artykuł nr 20

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHznak: WOOŚ.4201.6.2016.AS2 15 z dnia 6 października 2017 roku

artykuł nr 21

Pomoc finansowa dla poszkodowanych w dniach 05 i 06 października 2017r

W związku z sytuacją kryzysową jak miała miejsce w dniach 05 i 06 października 2017r. dotyczącą silnych wiatrów, opadów deszczu na terenie gminy Popów i szkód jakie powstały informujemy, że osoby, które doznały strat uszkodzenia mienia na skutek tych zdarzeń atmosferycznych mogą składać wnioski o pomoc finansową do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

 

Zasiłki celowe do 6 000 złotych - Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej, do którego poszkodowany winien się zgłosić. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

Zasiłki celowe z pomocy społecznej w kwotach do 20 tys. zł oraz powyżej tej kwoty. Pomoc ta przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym". Szczegółowe informacje dostępne są tutaj i tutaj.

 

Pismo Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 18 sierpnia 2017 r. dot. zasad przyznawania zasiłków celowych na remont lub odbudowę budynku/lokalu

 

artykuł nr 22

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z dnia 03.10.2017 r. w sprawie wyników badań mikrobiologicznych prób wody przeznaczonej do spożycia z punktów poboru wody w msc. Więcki, Kamieńszczyzna, Dąbrowa, gm. Popów.

Wójt Gminy Popów informuje, że od dnia 03 października 2017 roku uruchomione zostały po wcześniejszej dezynfekcji ujęcia wody w miejscowościach Kamieńszczyzna, Więcki, Dąbrowa, gm. Popów.

artykuł nr 23

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z dnia 29.09.2017 r. w sprawie wyników badań mikrobiologicznych prób wody przeznaczonej do spożycia z punktów poboru wody w msc. Więcki, Kamieńszczyzna, Dąbrowa, gm. Popów.

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniu 29 września 2017 roku od godziny 7:00 poddane zostały dezynfekcji ujęcia wody w miejscowościach Kamieńszczyzna, Więcki, Dąbrowa, gm. Popów. Dezynfekcja trwa nadal. Zastępczo woda dla mieszkańców podawana jest z ujęcia wody w msc. Popów, ul. Strażacka. W związku z powyższym może nastąpić obniżenie ciśnienia dostarczanej wody.

artykuł nr 24

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu KLB5002_E wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na terenie części działki nr ewidencyjny 186/4, położonej w Popowie, obręb Popów.

artykuł nr 25

Uchwała antysmogowa dla województwa Śląskiego

Od 1 września 2017 uchwała antysmogowa dla Śląskiego!
Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi,
jak węgiel, drewno, pellet!
Więcej informacji po adresami internetowymi:
 

 

 

artykuł nr 26

OKÓLNIK - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory

O K Ó L N I K

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 4 września 2017 r.  w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 4 września 2017 r. do godziny 600.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

artykuł nr 27

OKÓLNIK - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady

O K Ó L N I K

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 18 września 2017 r.  w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 18 września 2017 r. do godziny 600.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

artykuł nr 28

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073)

zawiadamiam:

że w dniu 12.07.2017 r. na wniosek Inwestora:

 P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7

 02-677 Warszawa

z upoważnienia, którego na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa występuje:

Pan Rafał Labus

ul. Skowronków 44, 42-603 Tarnowskie Góry

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

"Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-KLB5002_E z wewnętrzną linią zasilającą”

 

W/w inwestycja realizowana będzie na działce nr: 186/4, obręb Popów.

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.7820.25.2016 z dnia 19 lipca 2017 r.

artykuł nr 30

INFORMACJA WÓJTA GMINY POPÓW

Wójt Gminy Popów, informuje mieszkańców miejscowości: Zawady ul. Szkolna, Kamieńszczyzna, Rębielice Królewskie, że zgodnie z decyzją Nr: NS–BW.7011.22.2015 z dnia 22.05.2015 roku od dnia 01.07.2017 roku zakończone zostaje dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia dla kobiet ciężarnych i niemowląt. W dniu 30.06.2017 roku zostało zamknięte ujęcie wody w miejscowości Rębielice Królewskie. Dla mieszkańców w/w miejscowości woda dostarczana jest z nowo wykonanego ujęcia zlokalizowanego w miejscowości  Kamieńszczyzna.

artykuł nr 31

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W KAMIEŃSZCZYŹNIE

artykuł nr 32

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH

artykuł nr 33

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zawady, dnia 30 czerwca 2017r.


O BWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popów uchwały nr 192/XXXI1/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w miejscowości Kamieńszczyzna
Granica obszaru objętego projektem planu, oznaczona została na załączniku graficznym do przywołanej powyżej uchwały.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Popów, 42-110 Zawady, ul. Częstochowska 6, w terminie do dnia 30 lipca 2017r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

artykuł nr 34

ZAWIADOMIENIE

Zawady dnia, 29.06.2017r.

O.S.6220.10.2015

 

Działając na podstawie:

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dalej ustawa OOS, zawiadamiam strony postępowania,

— art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

że decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 czerwca 2017, nr O.S.6220.10.2015, Wójt Gminy Popów określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Prowadzenie eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. Ci w miejscowości Rębielice Królewskie , gmina Popów”

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie: Urzędu Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów , pole. Nr 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art. 74 ust. 3 ustawy OO. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art, 85 ust. 3 ustawy OOS. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

Załączniki:
Treść zawiadomienia 267.144 KB
artykuł nr 35

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2016 z dnia 12 czerwca 2017r.

 

 

artykuł nr 36

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.4201.6.2016.AS2.12 z dnia 2 czerwca 2017 roku

artykuł nr 37

OBWIESZCZENIE dot. inwestycji "Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 63.542 KB
artykuł nr 38

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Na podstawie § 17 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) oraz wyników badań laboratoryjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku wydaje ocenę o jakości wody dla ujęcia , studnia, Rębielice Królewskie, ul. Szkolna

OCENA JAKOŚCI WODY

artykuł nr 39

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. Urząd Gminy Popów będzie czynny od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Załączniki:
INFORMACJA 83.797 KB
artykuł nr 40

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na: „Budowie rurociągu zasilającego sieć wodociągową w wodę ze studni głębinowej"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 44.649 KB
artykuł nr 41

OBWIESZCZENIE Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.005.2017.G z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowę dróg gminnych: ul. Krótkiej dł. 874,19 mb, ul. Nadrzecznej dł. 80,62 mb i ul. Polnej dł. 100,90 mb w m. Kamieńszczyzna, gm. Popów

Załączniki:
Treść obwieszczenia 46.981 KB
artykuł nr 42

Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców gminy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są w Regulaminie.

Kwota dotacji na zakres wymieniony w punkcie 3.2.a Regulaminu programu wynosi 25 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

 

Ostateczna wysokość dotacji, nie większa niż maksymalna, zostanie ustalona na podstawie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z punktem 8 Regulaminu.

Kwota dotacji, na zakres wymieniony w punkcie 3.2.b oraz 3.2.c wynosi 15 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:
 


 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 będzie czynny od 8 do 26 maja, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

Telefon: (32) 60 32 252

 

artykuł nr 43

OKÓLNIK - Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu  16 czerwca 2017 r. w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 16 czerwca 2017 r. do godziny 6.00.
Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Treść okólnika 62.015 KB
Załącznik 62.015 KB
artykuł nr 44

OKÓLNIK - Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 2 czerwca 2017 r. do godziny 6.00.
Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Treść okólnika 62.015 KB
artykuł nr 45

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- KLB5002_D z wewnętrzną linią zasilającą"

artykuł nr 46

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2016 ROK

artykuł nr 47

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHznak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku

artykuł nr 48

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

artykuł nr 49

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”

artykuł nr 50

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH

artykuł nr 51

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2017

artykuł nr 52

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2017 z dnia 23 marca 2017r.

artykuł nr 53

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Popów w oparciu o art. 24 ust. 9 w związku z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) informuje mieszkańców, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. obowiązywać będzie na terenie świadczenia przez Gminę Popów usługi polegającej na dostarczeniu i odprowadzaniu ścieków następująca taryfa:

Grupa I- Gospodarstwa domowe do których dostarczana jest woda i (lub) odprowadzane są ścieki

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

Cena brutto*

1.

Cena za dostarczoną wodę

 

zł/m³

2,59

2,80

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza, rozliczenie należności, utrzymania, w gotowości urządzeń wodociągowych

 

zł/miesiąc

 

2,78

 

3,0

2.

Cena za odbierane ścieki

zł/m³

3,43

3,70

*ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 8%

 

Grupa II – Pozostali odbiorcy do których dostarczana jest woda i (lub) odprowadzane są ścieki

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

Cena brutto*

1.

Cena za dostarczoną wodę

 

zł/m³

3,22

3,48

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza, rozliczenie należności, utrzymania, w gotowości urządzeń wodociągowych

 

zł/miesiąc

 

2,78

 

3,0

2.

Cena za odbierane ścieki

zł/m³

3,43

3,70

*ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 8%

 

Opłata za wodomierz pobierana będzie do wodomierzy głównych.

artykuł nr 54

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.

artykuł nr 55

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zawady, dn. 10 marca 2017 r.

O.Ś.6220.13.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi gminnej G48 w miejscowości Marianów oraz drogi gminnej G47 w miejscowości Annolesie, gmina Popów”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady,
ul. Częstochowska 6, pok. nr 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

 

Załączniki:
Treść obwieszczenia 51.532 KB
artykuł nr 56

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
Treść obwieszczenia 215.264 KB
artykuł nr 57

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

O.Ś.6220.12.2016

 

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 6.03.2017 r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Popów znak: O.Ś.6220.12.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastruktura towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 20/3 w miejscowości Kamieńszczyzna, gm. Popów”.

 

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pok. 19 w godzinach urzędowania (tj. Poniedziałek, Wtorek, Czwartek od godz. 7.30 do 15.30, Środa od godz. 7.30 do 17.00 Piątek od godz. 7.30 do 14.00).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów bip.gminapopow.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Popów.

 

 

Załączniki:
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 204.177 KB
artykuł nr 58

OBWIESZCZENIE Starosty Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2017 r.

artykuł nr 59

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 22 lutego 2017 roku

artykuł nr 60

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów, wzywa do uregulowania zaległości za wywóz nieczystości stałych.

Ponadto powiadamia, iż w przypadku nie wpłacenia lat ubiegłych lub wpłacenia  w niepełnej wysokości, złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego .

Wszelkie zmiany danych, które mogą wpłynąć na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązują właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.

artykuł nr 61

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów, wzywa do uregulowania zaległości za wywóz nieczystości stałych.

Ponadto powiadamia, iż w przypadku nie wpłacenia lat ubiegłych lub wpłacenia  w niepełnej wysokości, złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego .

 

Wszelkie zmiany danych, które mogą wpłynąć na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązują właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.


artykuł nr 62

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 63

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 1 marca 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 1 marca 2017 r. do godziny 600. Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane b...

artykuł nr 64

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 2 marca 2017 r. w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 2 marca 2017 r. do godziny 600. Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

artykuł nr 65

ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 stycznia 2017 roku

artykuł nr 66

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 3 lutego 2017 roku

artykuł nr 67

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 roku

artykuł nr 68

Informacja w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów

Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z póżn. zm.) Wójt Gminy Popów informuje, że w 2017 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego /w tym: dzierżawcy/ w dwóch terminach tj.:

od 01 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku,

wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej

w okresie od 01 sierpnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku,

od 01 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku,

wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej

w okresie od 01 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

Limit zwrotu podatku w 2017 roku ustala się w wysokości 86,00 zł na 1 ha powierzchni użytków rolnych.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1934) ustala się stawkę zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminach:

*3-28 kwietnia 2017 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

*2-31 października 2017 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub na asygnatę bankową

w Banku Spółdzielczym w Popowie z/s w Zawadach.

 

Wnioski na zwrot akcyzowego (wg załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. poz.789) należy złożyć w Urzędzie Gminy Popów pokój nr 17, do wniosku – dołączyć faktury VAT na zakupiony olej napędowy w/w terminach.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załącznik nr 1: do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

artykuł nr 69

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2016 r. poz. 250), do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

W związku z powyższym zobowiązuję mieszkańców gminy Popów do dostosowania się do w/w przepisów.

artykuł nr 70

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 2 stycznia 2017 roku

artykuł nr 71

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 30 grudnia 2016 roku

artykuł nr 72

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 grudnia 2016 roku

artykuł nr 73

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawady, dnia 02 stycznia 2017 r.

OŚ.6220.13.2016

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam

iż, na wniosek firmy „TOM” Tomasz Banaśkiewicz, ul. Focha 72/74 m. 13,
42 – 200 Częstochowa
reprezentowanego przez Tomasza Banaśkiewicz zostało wszczęte w dniu 30 grudnia 2016 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi gminnej G48 w miejscowości Marianów
oraz drogi gminnej G47 w miejscowości Annolesie, gmina Popów”.

W związku z tym, strony mogą wziąć udział w postępowaniu i zapoznać z jego przebiegiem. Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19.

Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy Popów w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały.

Wójt Gminy Popów
Bolesław Świtała

Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018