artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 13 grudnia 2016 roku

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 12 grudnia 2016 roku

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 roku

artykuł nr 4

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2012 r., poz. 951; Dz.U. z 2012 r., poz. 1513) Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

 

Rębielice Królewskie badanie listopad 2016

 

artykuł nr 5

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Popów

 

Urząd Gminy Popów przystąpił do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Popów”. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę do ubiegania się o dotacje z zakresu m.in.: walki z niską emisją, energooszczędności infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.

Chcąc zaprezentować Państwu podstawowe założenia tego dokumentu oraz zaprezentować potencjalne możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych zapraszamy serdecznie naszych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 15 30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Popów

artykuł nr 6

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE

artykuł nr 7

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017r.

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznej konsultacji projekt ?Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017?.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na rzecz jej mieszkańców, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy Popów na załączonym formularzu Nr 3:
– drogą elektroniczną, na adres email: ug@gminapopow.pl;

– pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z dopiskiem ,,Konsultacje programu współpracy na rok 2017?.

Przewiduje się jedynie konsultacje w/w formach.

Termin rozpoczęcia konsultacji 8 listopada 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji 21 listopada 2016 r. do godz.15,00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Tomasz Dziadak ? Referent ds. księgowości.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

 

Załączniki: Rozmiar:
71.863 KB
377.141 KB
60.511 KB
64.579 KB
artykuł nr 8

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Zawady, dn. 31 październik 2016 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 481/4, 480/3, 479/2, położonych w miejscowości Wąsosz Dolny”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów i miejscowości Wąsosz Dolny.

 

artykuł nr 9

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Wąsosz Dolny

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

artykuł nr 11

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

artykuł nr 12

Ankieta inwentaryzacyjna dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popów

Wójt Gminy Popów informuje, że na zlecenie Gminy konsorcjum firm Eco Site i Grupa BST opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, mający na celu m.in. inwentaryzację emisji dwutlenku węgla powstającego na terenie gminy i ochronę powietrza. Posiadanie przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi m.in. wnioskowanie o pozyskanie środków na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach prac nad tym planem prosimy o podjęcie współpracy i wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej dostępnej pod linkiem:

http://biostatd.home.net.pl/survey/survey/index/form_id/589/logout/1/

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH Z 29 SIERPNIA 2016 r.

artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH Z 26 SIERPNIA 2016 r.

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH Z 29 SIERPNIA 2016 r.

artykuł nr 16

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na?Przebudowa dróg gminnych ulicy Krótkiej, Nadrzeczneji Polnej w m. Kamieńszczyzna, gmina Popów?

Załączniki:
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 601.020 KB
artykuł nr 17

Decyzja lokalizacji celu publicznego - kanalizacja Smolarze

artykuł nr 18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku: Opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku: Opiekunka środowiskowa.

Zakres i miejsce pracy:

Świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych na terenie gminy Popów.
Praca na podstawie umowy zlecenia.

Zakres obowiązków:

 • podstawowe zabiegi higieny osobistej (np. mycie, czesanie, pampersowanie),

 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

 • podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza,zabiegi pielęgnacyjne wskazane przez lekarza,

 • utrzymywanie w należytym porządku i czystości najbliższego otoczenia chorego,

 • wykonywanie podstawowych prac domowych jak: pranie, sprzątanie, sporządzanie posiłków, palenie w piecu kuchennym i C.O.,

 • załatwianie niezbędnych spraw takich jak: zakupy, kontakt z placówkami służby zdrowia (np. zamawianie wizyt domowych lekarza czy pielęgniarki środowiskowej), pośredniczenie w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, dokonywanie opłat,

 • zapewnienie niezbędnych i w miarę możliwych kontaktów chorego z otoczeniem.

Wymagania:

 • minimum wykształcenie zawodowe i posiadanie ukończonego kursu opiekuna osób starszych lub opiekuna osób niepełnosprawnych;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej;

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Mile widziane posiadanie:

 • wykształcenia minimum średniego oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków: pielęgniarka domowa, opiekunka domowa, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny;

 • doświadczenia zawodowego w opiece nad osobami starszymi/niepełnosprawnymi

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 • list motywacyjny,

 • życiorys,

 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

 • oświadczenia:
  a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
  przestępstwa skarbowe,
  c)oświadczenie kandydata o niekaralności,
  d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku opiekunki
  środowiskowej,

 • podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Z 2016 r., poz.922)

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie lub przesłać drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na opiekunkę środowiskową – umowa zlecenie” na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Częstochowska 6 , 42-110 Popów  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.

 

artykuł nr 19

OBWIESZCZENIE

 

Zawady, dn. 26 sierpnia 2016 r.

OŚ.6220.2.2013

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. Z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

zawiadamiam, że

w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 481/4, 480/3, 479/2, położonych w miejscowości Wąsosz Dolny, Wójt Gminy Popów przedłuża termin załatwienia sprawy. Przedłużetnie terminu na załatwienie sprawy wynika z jej szczególnie skomplikowanego charakteru, wejścia w życie nowych regulacji prawnych oraz konieczności poddania analizie wyjątkoweo obszernego materiału dowodowego. Załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 31 października 2016 r.

 

artykuł nr 20

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji zbiorników podziemnych na gaz płynny o pojemności 6 x 6700 litrów do zasilania suszarni w Wąsoszu Górnym (dz. nr ewid. 108 i 107 obręb Wąsosz Górny) firmy ZPHU KREDOLUX Robert Pąklak"

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie instalacji zbiorników podziemnych na gaz płynny o pojemności
6 x 6700 litrów do zasilania suszarni w Wąsoszu Górnym (dz. nr ewid. 108 i 107 obręb Wąsosz Górny) firmy ZPHU KREDOLUX Robert Pąklak”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 75.609 KB
artykuł nr 21

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ulicy Krótkiej, Nadrzecznej i Polnej w m. Kamieńszczyzna, gmina Popów"

Załączniki:
Zawiadomienie OŚ.6220.3.2016 240.670 KB
artykuł nr 22

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016

Załączniki:
Ogłoszenie 233.600 KB
Wniosek 270.273 KB
artykuł nr 23

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2016 r. w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 24 sierpnia 2016 r. do godziny 6.00.

artykuł nr 24

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

Załączniki:
Treść obwieszczenia 241.646 KB
artykuł nr 25

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2016 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy i Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 3 sierpnia 2016 r. do godziny 600.

 

artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zawady, dnia 12.07.2016 r.

 Nr INW 6733.5.2016

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016 poz. 778)

zawiadamiam:

że w dniu 07 lipca 2016 r. na wniosek Inwestora:

 Gminy Popów

Zawady, ul. Częstochowska 6; 42-110 Popów

z upoważnienia, którego na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa występuje:

Pani Iwona Chadryś

reprezentująca:

EKOPROJEKT” – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Ul. Bursztynowa 80/1; 42-202 Częstochowa

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia pasa drogowego dla miejscowości Smolarze, gm. Popów – zakres wzdłuż DW 491”

W/w inwestycja realizowana będzie na działkach nr:

37/1; 36; 35; 171/1; 171/2; 2/1; 73; 191; 175/1; 75 obręb Dąbrowa

 

 

W związku z powyższym informuje się, że 14 dni od daty wywieszenia zawiadomienia tj. od dnia 12 lipca 2016 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Popów, ul. Częstochowska 6 (pokój nr 8).

 

Załączniki:
Obwieszczenie INW.6733.5.2016 297.008 KB
artykuł nr 27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. WYKONANIA FIGURY POWSTAŃCA STYCZNIOWEGO MA MOGILE W WĄSOSZU GÓRNYM

Załączniki:

  Rozmiar:
263.741 KB
193.703 KB
artykuł nr 28

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), w związku z uchwałą Rady Gminy Popów Nr 118/XXI/2016 r. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Wójt Gminy Popów zawiadamia , że od dnia 1 lipca 2016 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą wynosić:

7,60 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny;

15,20 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbieranie w sposób nieselektywny;

 

URZĄD GMINY POINFORMUJE KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W FORMIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK.

 

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci , zgonami osób, itp. ) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia w Urzędzie Gminy Popów pokój nr 19 lub 12.

 

Zawady dnia , 11.07.2016r.

artykuł nr 29

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na?Budowie instalacji zbiorników podziemnych na gaz płynny o pojemności 6 x 6700 litrów do zasilania suszarni w Wąsoszu Górnym (dz. nr ewid. 108 i 107 obręb Wąsosz Górny) firmy ZPHU KREDOLUX Robert Pąklak?.

Zawady, 05 lipiec 2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie instalacji zbiorników podziemnych na gaz płynny o pojemności 6 x 6700 litrów do zasilania suszarni w Wąsoszu Górnym (dz. nr ewid. 108 i 107 obręb Wąsosz Górny) firmy ZPHU KREDOLUX Robert Pąklak”.

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 19 od dnia 5 lipca 2016 r. do 26 lipca 2016 r.
 

Załączniki:
Zawiadomienie 266.915 KB
artykuł nr 30

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem polegającym na „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, gmina Popów”, Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 23.06.2016 r. w godzinach 16°°-22°° odbędzie się uzupełniająca wizja terenowa mająca na celu inwentaryzację elementów przyrodniczych i rozpoznanie uwarunkowań terenowych w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych termin wizji może ulec zmianie, o czym strony zostaną poinformowane.

 

Załączniki:
Treść ogłoszenia 242.770 KB
artykuł nr 31

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo! Informujemy, że od 1 lipca 2016 roku zmienia się Wykonawca odbierający odpady komunalne z terenu gminy Popów, który został wyłoniony w przetargu - firmę EKO-SYSTEM BIS.

Firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach (dotychczasowy Wykonawca) w miesiącu czerwcu br. będzie odbierała od Państwa podstawione na czas trwania umowy pojemniki i zostawiała będzie worki na odpady zmieszane. W związku z tym prosimy o wystawienie pojemników zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Pracownicy firmy EKO-SYSTEM BIS do 28 czerwca 2016 r. systematycznie będą dostarczać do każdej nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane oraz harmonogram wywozu odpadów na III i IV kwartał 2016 r., do tego czasu odpady należy gromadzić we workach pozostawionych przez aktualnego wykonawcę.

artykuł nr 32

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawady, dnia 10 czerwiec 2016 r.

Oś.6220.2.2016

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam

iż na wniosek Z.P.H.U. KREDOLUKS Robert Pąklak zam. Wąsosz Górny, ul. Witosa 3, 42-110 Popów, zostało wszczęte w dniu 07 czerwca 2016 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie instalacji zbiorników podziemnych na gaz płynny o pojemności 6 x 6700 litrów do zasilania suszarni w Wąsoszu Górnym (dz. nr ewid. 108 i 107 obręb Wąsosz Górny) firmy ZPHU KREDOLUKS Robert Pąklak”.

W związku z tym, strony mogą wziąć udział w postępowaniu i zapoznać z jego przebiegiem. Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19.

Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy Popów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały.

Wójt Gminy Popów
Bolesław Świtała

 

 

artykuł nr 33

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem polegającym na „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie, gmina Popów”, Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 r. w godzinach 9°° -15°° odbędzie się wizja terenowa mająca na celu inwentaryzację elementów przyrodniczych i rozpoznanie uwarunkowań terenowych w zasięgu planowanej inwestycji.

artykuł nr 34

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Smolarze, Dąbrowa i Więcki, gmina Popów.

Załączniki:
Treść decyzji 504.304 KB
artykuł nr 35

OBWIESZCZENIE Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 509.798 KB
artykuł nr 36

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, planowanej w Zawadach w drodze gminnej, na terenie obejmującym działki: nr ewid. 509, 887/3, 887/13, 887/5, 887/6, 887/8, 887/9, 887/10, 887/11, 887/12 obręb Zawady, gmina Popów.

Załączniki:
Decyzja INW.6733.3.2016 1.753 MB
artykuł nr 37

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 marca 2016r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2016.

ZARZĄDZENIE  NR ZW.0050.33.2016
WÓJTA GMINY POPÓW
z dnia 19 kwietnia 2016r.w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu  ofert ogłoszonego w dniu 24
marca  2016r. na realizację zadania publicznego w zakresie  wspierania
i upowszechniania  kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia
w Gminie Popów w roku 2016.

Na podstawie  art.15 ust.1, 2g, 2h, 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r., poz. 1118) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję stylu życia w Gminie Popów w roku 2016  

  zarządzam, co następuje :

§ 1
Ogłaszam, że w wymienionym  publicznym konkursie ofert na realizację zadania publicznego wpłynęły w wymaganym terminie oferty następujących podmiotów :
1. Klubu Sportowego „Liswarta” w Popowie, ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów
– wpłynął jeden wniosek w dniu 12.04.2016 roku.
2. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck, ul.
  Orzeszkowej 44, 42-100 Kłobuck  - wpłynęły dwa wnioski  w dniu 14.04.2016
  roku.

§ 2
W wyniku rozpatrzenia ofert przy uwzględnieniu kryteriów wymienionych w art.15 ust.1 ustawy, kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  ZW.0050.30.2016 Wójta Gminy Popów z dnia 04 kwietnia 2016 roku- sporządzonej w dniu 19 kwietnia 2016 roku wybrano do realizacji zadania publicznego w dziedzinie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej następujące podmioty :
1. Klub Sportowy „Liswarta” Popów – 42-110 Popów ul. Jana Długosza 7
Nazwa zadania:
  „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu
  życia na terenie gminy Popów” w okresie od 20 marca 2016r. do 20 listopada
  2016r.
  Wysokość przyznanych środków publicznych: 50.000,00 zł.

2. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck – 42-100
  Kłobuck ul. Orzeszkowej 44
Nazwa zadania:
1. „Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział w sportowych grach zespołowych”  w okresie od 01 czerwca 2016r. do 30 października 2016r.
Wysokość przyznanych środków publicznych:  1.900,00 zł.
2. „Pogłębianie wiedzy o miejscach historycznych na terenie gminy oraz ich ochrona”  w okresie od 01 czerwca 2016r. do 30 października 2016r.
Wysokość przyznanych środków publicznych:  1.600,00 zł.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Popów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Popów,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów,
- na stronie internetowej Gminy Popów www.gminapopow.pl .

 

artykuł nr 38

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA KWIECIEŃ 2016

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2012 r., poz. 951; Dz.U. z 2012 r., poz. 1513) Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

 

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Więcki

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Rębielice Królewskie

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Popów ul. PCK

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Dąbrowa

artykuł nr 39

DECYZJA o warunkach zabudowy dot. budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 850 kW wraz z infrastrukturą techniczną.

Załączniki:
DECYZJA o warunkach zabudowy 2.642 MB
artykuł nr 40

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 41

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Zawady, 7 kwiecień 2016 r.

OŚ.6220.1.2016

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – Gmina Popów”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Popów jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 321.683 KB
artykuł nr 42

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zawady, dnia 07.04.2016 r.

 Nr INW 6733.3.2016

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. 2015 poz.199, z poźn. zmian.)

zawiadamiam:

że w dniu 07 marca 2016 r. na wniosek Inwestora:

Gmina Popów

Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

z upoważnienia, którego na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa występuje:

Pan Zbigniew Wydmuch

reprezentujący:

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji INFRA-BUD-PROJEKT
z siedzibą w Pankach
ul. 1 Maja 20, 42-140 Panki
 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Zawady w drodze gminnej, łączącej ul. Makuszyńskiego z ul. Piwną

W/w inwestycja realizowana będzie na działkach nr:

509; 887/3; 887/13; 887/5; 887/6; 887/7; 887/8; 887/9; 887/10; 887/11; 887/12– obręb Zawady


W związku z powyższym informuje się, że 14 dni od daty wywieszenia zawiadomienia tj. od dnia
 
07 kwiecień 2016 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Popów, ul. Częstochowska 6 (pokój nr 8).

 

 

 

 

artykuł nr 43

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 24 marca 2016 roku

 

Zawady, dnia 24.03.2016 r.

FN.524.2.2016

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY

W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 24 marca 2016 roku

 

Wójt Gminy Popów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Popów w roku 2016, w ramach dotacji budżetowej na podstawie Uchwały Nr 89/XVI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok:

 

 1. Zadania przewidziane do realizacji polegają na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu :
1) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział
w sportowych grach zespołowych,
2) prowadzenie zajęć treningowych,
3) organizowanie i udział w zawodach sportowych,
4) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, sprzętowej,
2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) pogłębianie wiedzy o miejscach historycznych na terenie gminy oraz ich ochrona,
2) organizowanie konkursów o tematyce historycznej, konkursów recytatorskich,
3) organizowanie imprez, festynów promujących gminę,
4) kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizowanie kół rękodzielnictwa,
kulinarnych oraz organizowanie wystaw w tym zakresie.
3. Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z gminy Popów.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 1. Kwota środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań wymienionych

w punkcie I. ogłoszenia wynosi 60 000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

1.O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:
a) Organizacje pozarządowe,
b) Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego,

realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i które obejmują

swoją działalnością teren Gminy Popów – nie działające w celu osiągnięcia zysku.

2.Oferty winny być złożone na druku według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).

3.Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzający status prawny Oferenta,

b) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy wypis, o którym mowa w punkcie 3 ppkt a nie zawiera tych informacji

c) inne dokumenty, które w ocenie Oferenta potwierdzają możliwość realizacji zadania.

4. Rozpatrzeniu podlega wyłącznie oferta kompletna tzn.:

- wypełnione zostały wszystkie pola oferty i została podpisana przez uprawnione do reprezentowania Oferenta osoby, oraz została opatrzona pieczęcią Wnioskodawcy.

- dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, w przypadku kserokopii załączników, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

5.Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć jednego lub kilku

zadań wymienionych w punkcie I.

6.Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7.Dotowane będą tylko te zadania, które realizowane będą na rzecz mieszkańców Gminy Popów.

8.Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania wskazanego w ofercie.

9.Dotacja nie może być wykorzystana na:

-zakupy inwestycyjne,

-remonty oraz bieżące utrzymanie obiektów i budynków, będących w posiadaniu oferenta,

 

 1. Termin realizacji zadania:

Zadanie winno być realizowane po dniu podpisania umowy, nie później niż do dnia 20 listopada 2016r.

 

 1. Warunki realizacji zadania:

Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert w okresie od dnia 25 marca 2016r. do dnia 14 kwietnia 2016r. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Popów pokój nr 12, adres: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia.

 

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty :

 1. Oferty będą ocenione przez powołaną przez Wójta Gminy komisję konkursową w terminie do dnia 20 kwietnia 2016r. wg następujących kryteriów:

a) spełnienia wymogów formalnych,

b) kryteria merytoryczne: oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w tym:

- wysokość wkładu własnego na realizację zadania (rzeczowego, osobowego, pracy

społecznej członków): 0-20 punktów,

- dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym, rzetelność, terminowość oraz

sposób rozliczenia otrzymanych środków budżetowych w latach poprzednich (o ile

Oferent realizował zadanie publiczne zlecone przez Gminę Popów): 0-30 punktów,

- doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu: 0-10 punktów,

- kalkulacji kosztów realizacji zadania własnego, w tym udziału środków finansowych

własnych w stosunku do środków finansowych z innych źródeł zaplanowanych na

realizację zadania: 0-20 punktów,

- ocena zakładanych rezultatów działania: 0-10 punktów,

- promowanie rozwoju dyscyplin sportowych w zakresie gier zespołowych: 0-10

punktów.

 1. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy w terminie do dnia 27 kwietnia 2016r., o czym Oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.

 

 

 1. Realizacja zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 :

Gmina Popów w roku 2016 przeznaczyła na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu we współpracy z organizacjami pozarządowymi kwotę 60 000,00zł. Dotacje w łącznej kwocie przekazane zostały organizacjom pozarządowym.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Wzory ofert oraz dodatkowe wyjaśnienie na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Popów, pokój nr 19, P. Tomasz Dziadak, lub telefonicznie pod numerem 34 317-70-67 wew. 216. Informacje dotyczące konkursu dostępne są:

 1. na stronie internetowej pod adresem: www.gminapopow.pl

 2. w Biuletynie Informacji Publicznej http:/bip.gminapopow.pl

 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

artykuł nr 44

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 25.03.2016 r.

 Nr INW 6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. 2015 poz. 199, z poźn. zmian.)

zawiadamiam:

że w dniu 09 marca 2016 r. na wniosek Inwestora:

Gmina Popów

Ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

z upoważnienia, którego na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa występuje:

Pani Iwona Chadryś

reprezentująca:

EKOPROJEKT” INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ul. Bursztynowa 80/1, 42-202 Częstochowa 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości Smolarze, Dąbrowa, Więcki, gm. Popów

W/w inwestycja realizowana będzie na działkach nr:

75; 164; 39; 38/2; 12; 13; 15/1; 15/3; 16; 19; 20; 21; 25; 51; 28; 15/2; 53; 27; 42/1; 42/3; 42/4; 43/1; 46; 52/1; 52/2; 26; 54; 45; 30; 32/3; 32/4; 31/3; 90; 91; 92/1; 93/8; 93/9; 93/4; 169/2; 169/1; 95/9; 96/4; 95/7; 97/7; 97/5; 98; 99; 101/1; 103; 104; 105/1; 106/1; 107/3; 108/1; 109/3; 109/2; 111; 112; 113/2; 113/1; 114; 115/3; 115/2; 119; 121; 122; 193; 135/2; 123/2; 124/3; 124/2; 29; 123/1; 123/3; 55; 56/12; 56/13; 56/11; 56/7; 57; 58; 59; 60/4; 60/5; 60/7; 126; 125; 127/1; 128/2; 129/1; 130/1; 131; 132/2; 133; 135/1; 136/6; 136/9; 136/1; 137; 138; 140/3; 140/4; 141; 142; 33/2; 144/1; 144/2; 143; 139/1, obręb Dabrowa,

16; 67; 826; 65; 827; 714; 828/1; 902; 901; 949; 971; 134/2; 901; 3; 10/1; 10/2; 12/1; 14; 15/1; 36/2; 8; 36/1; 5/1; 37/2; 38; 39; 40/1; 40/4; 41; 743/3; 42; 47/4; 743/4; 743/5; 47/2; 47/1; 47/3; 779/2; 56; 134/2; 59; 779/1; 743/1; 743/2; 744; 745; 746; 747; 1136; 748; 749; 750; 751; 752; 753; 754/1; 755; 756/3; 756/6; 756/5; 757; 758; 760; 759/2; 761; 762; 763; 764; 765; 766/2; 766/1; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778/1; 778/2; 778/3; 778/6; 778/8; 848; 849; 850; 696; 4; 697; 6; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 706/1; 705/1; 707/1; 708/1; 709; 710; 11; 711; 713; 715; 716/2; 717/1; 718/1; 719; 720/2; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 732; 731; 733/1; 734; 735/2; 736; 737; 739/4; 740; 741; 742/1; 742/2; 852/1; 853; 854; 852/2; 1137; 706/2; 708/2; 718/2; 1144; 1143; 717/3; 712/2; 716/1, obręb Więcki

75; 39, obręb Annolesie.

W związku z powyższym informuje się, że 14 dni od daty wywieszenia zawiadomienia tj. od dnia 25 marca 2016 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Popów, ul. Częstochowska 6 (pokój nr 8).

 

artykuł nr 45

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny Gmina Popów.

 OŚ.6220.1.2016

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na

Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – Gmina Popów”.

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 19 od dnia 16 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.
 

artykuł nr 46

OBWIESZCZENIE Starosty Kłobuckiego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

Starosty Kłobuckiego

Nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 23)

zawiadamia się,

że na wniosek Gminy Popów, wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi gminnej

 • w miejscowości Zawady, gm. Popów, na działkach ewidencyjnych

oznaczonych nr 116/7,117/3, 520/2, 541/11,

 • w miejscowości Zawady, gm. Popów, na działkach ewidencyjnych

oznaczonych nr 145/46, 145/48, 932/8, 934/4, 935/4, 145/44, 145/50, 932/10, 935/6, 936/14, 116/11, 936/16, 936/12, 937/1, 117/7, 118/5, 118/3, 119/1, 120/3, 121/1, 122/1 przed podziałem oznaczonych nr: 145/34, 145/32, 145/33, 145/31, 932/6, 932/7, 934/2, 935/2, 936/7, 935/1, 116/3, 936/6, 117/5, 936/1, 937, 118/1, 118/2,119,120/2,121,122.

Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi gminnej, dotyczy działek ewidencyjnych oznaczonych przed podziałem nr: 145/34, 145/32, 145/31, 145/33, 932/6 - obręb Zawady, gm. Popów, po podziale nr: 145/52,145/54,145/57,145/45, 932/11-obręb Zawady, gm. Popów,

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst z 2016 r. poz. 23) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane osoby prawne i fizyczne o możliwości przeglądania akt oraz składania w przedmiotowej sprawie uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 (pok. 131 II piętro) w terminie 7 dni od ostatniego dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z up. Starosty

Naczelnik Wydziału Architektury,
Budownictwa i Urbanistyki
I-I Aleksandra Michalak-Głąb

Załączniki:
OBWIESZCZENIE 553.795 KB
artykuł nr 47

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 relacji Częstochowa ? Działoszyn

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach planuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 491 relacji Częstochowa – Działoszyn.

W wyżej wspomnianym projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 uwzględnione zostaną jedynie zjazdy urządzone za zgodą zarządcy drogi. W związku z powyższym, osoby zainteresowane utrzymaniem lub urządzeniem zjazdu z w/w drogi na posesje przyległe do pasa drogowego winny wystąpić w oparciu a art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
o uzyskanie zgody w formie decyzji na lokalizację zjazdu.
Wniosek o wydanie zezwolenia można pobrać na stronie internetowej: www.zdw.katowice.pl – w biuletynie informacji publicznej – w zakładce Zezwolenia i druki.

Szczegółowe informacje w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Popów.

 

UWAGA !!! informacja dotyczy zjazdów nowych.

artykuł nr 48

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zawady, dnia 23.02.2016 r.

 Nr INW 6733.1.2016

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. 2015 poz.199, z poźn. zmian.)

zawiadamiam:

że w dniu 10 lutego 2016 r. na wniosek Inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie

Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa

z upoważnienia, którego na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa występuje:

Pan Marek Żmudzki

reprezentujący:

Firmę Usługowo Projektową „EL-CHRAMIEC” mgr. inż Kinga Chramiec
z siedzibą w Blachowni,
ul. Częstochowska 57, 42-290 Blachownia
 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie powiązania kablowego ciągów SE Zagórze-Łobodno
z SE Rębielice-Zawady relacji S-229 „Miedźno Strębce” – S-421 „Władysławów
3 Suchany”

W/w inwestycja realizowana będzie na działkach nr:

1004; 1005; 995; 998; 997; 994; 982; 993/2– obręb Zawady


W związku z powyższym informuje się, że 14 dni od daty wywieszenia zawiadomienia tj. od dnia 
24 lutego 2016 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Popów, ul. Częstochowska 6 (pokój nr 8).

artykuł nr 49

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 211 ze zm.)

zawiadamiam

iż, na wniosek „EKOPROJEKT” Inżynieria środowiska Iwona Chadryś, ul. Bursztynowa 80/1, 42 – 202 Częstochowa, zostało wszczęte w dniu 24 lutego 2016 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – Gmina Popów”.

W związku z tym, strony mogą wziąć udział w postępowaniu i zapoznać z jego przebiegiem. Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19.

Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy Popów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały

artykuł nr 50

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Na podstawie § 19 ust. 1 i § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku wydaje obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Popów za rok 2015.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

artykuł nr 51

Informacja dotycząca wyrobów zawierające azbest

Urząd Gminy informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali z dachów wyroby zawierające azbest (eternit) lub w terminie do 15.09.2016 roku zamierzają zdjąć takie pokrycia, że Gmina ma możliwość pozyskania środków finansowych na ich demontaż, transport i unieszkodliwienie. W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb w siedzibie Urzędu Gminy Popów, w pokoju 12, w terminie do 30 kwietnia 2016 r. Szczegółowe informacje można ...

artykuł nr 52

POSTANOWIENIE dot. inwestycji ?Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów?

 

Zawady, 07 styczeń 2016 r.


 O.Ś.6220.10.2015POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie:

·   art. 51 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  /j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póżn. zm./,

· § 3 ust. 1 pkt 40 lit „b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr  257, poz. 2573 z poźn. zm.),

· art. 123 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.),

 

w związku z wnioskiem „EKOID” Iwona Majewska-Durjasz, ul. Łączna 3/40, 40 – 236 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla planowanej inwestycji polegającej na:  

„Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów” 

w oparciu o opinie w sprawie ustalenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko:

 • Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – pismo z dnia 29 grudnia 2015 r. znak WOOŚ.4240.876.2015.EJ,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku – pismo z dnia 22.12.2015 r. znak ONS-NZ/523-39/2852/2015,

 
postanawiam
nałożyć obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

dla planowanej inwestycji polegającej na:

 

„Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów” 

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać informacje określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:

1) wyczerpującego opisu: procesów technologicznych, planowanych obiektów, instalacji i urządzeń, dróg przejazdu pojazdów i maszyn oraz zagospodarowania terenu. Szczegółowe zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia, wraz z zaznaczonymi granicami obszaru i terenu górniczego należy przedstawić również w formie graficznej;

2) analizy oddziaływania przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo – wodnego, oraz określenie rozwiązań organizacyjno – technicznych pozwalających na ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na zmiany w stosunkach wodno – gruntowych;

3) informacji n. t. planowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczanie emisji hałasu i substancji do powietrza
z poszczególnych urządzeń w tym środków transportu;

4) informacji na temat wykorzystywanych surowców oraz sposobach ich magazynowania;

5) analizę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza, z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji, znajdujących się na terenie przedsięwzięcia, wykonaną w oparciu o aktualne tło zanieczyszczeń, wraz z określeniem w jaki sposób zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza (zorganizowany i niezorganizowany) oraz jakiego rodzaju rozwiązania ograniczające wpływ przedsięwzięcia na stan jakości powietrza zostaną zastosowane;

6) analizy czy przedsięwzięcia może wpływać na stan JCW lub spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a realizowanych w oparciu o działania wymienione w programie wodno-środowiskowym kraju, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Należy zidentyfikować JCW powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd), w obrębie których jest położone lub może oddziaływać przedsięwzięcie oraz określić cele środowiskowe dla tych wód, zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

7) informacji na temat flory i fauny w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, oraz sposobach jej zabezpieczenia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia;

8) informacji n. t. występowania gatunków roślin będących pod ochroną w szczególności takich jak: dziewięciosił bezłodygowy, pomocnik baldaszkowaty, rojownik pospolity, chaber driakiewnik, widłaczek torfowy, dzwonek szczeciniasty, pięciornik biały, paprotka zwyczajna, pępawa różyczkolistna, oraz sposobach jej zabezpieczenia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia;

9) informacji n. t. występowania gatunków zwierząt będących pod ochroną oraz sposobach zabezpieczania tych gatunków na etapie eksploatacji przedsięwzięcia;

10)  omówienie występowania obszarów o znaczeniu archeologicznym oraz wskazanie wymaganych działań organizacyjnych i technicznych związanych z realizacją przedsięwzięcia w strefie objętej obserwacją archeologiczną;

11)  propozycji poziomów dopuszczalnych hałasu. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 115 Prawa ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1232 ze zm.) właściwy organ, czyli gmina winna dokonać oceny rodzaju terenu podlegającego ochronie akustycznej;

12)  charakterystyki akustycznej głównych źródeł hałasu z opisem ich lokalizacji, wraz

z analizą oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na środowisko, obejmującą projektowane źródła hałasu zlokalizowane na terenie inwestycji, oraz mapami z zaznaczonymi:

a)  wszystkimi źródłami hałasu (opisanymi na mapie rozprzestrzeniania się hałasu),

b)  zasięgiem oddziaływania akustycznego,

c)  granicą najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej,

d)  granicą terenu górniczego i obszaru górniczego,

e)  trasami przejazdu pojazdów na terenie inwestycji.

  

Uzasadnienie 

Dnia 14 listopada 2015 r. „EKOID” Iwona Majewska-Durjasz, ul. Łączna 3/40, 40 – 236 Katowice, wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”

Ponieważ przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 40 lit „b” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, znajduje się w kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu może być wymagana.

Na podstawie art. 64 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Popów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kłobucku z zapytaniem, czy wskazane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia szczegółowego opracowania w formie raportu o jego wpływie na stan środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

 Organy uznały:

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku pismem z dnia 22.12.2015 r. znak ONS-NZ/523-39/2852/2015 stwierdził, iż nie uczestniczy w przedmiotowym postępowaniu,
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. znak WOOŚ.4240.876.2015.EJ stwierdził, że dla przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu.

  Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na powierzchniowej eksploatacji wapieni jurajskich ze złoża Rębielice Królewskie 1 położonego w sołectwie Rębielice Królewskie na terenie gminy Popów. Eksploatacją objęty zostanie teren o powierzchni około 2,1 ha. Wydobycie prowadzone będzie metoda odkrywkową systemem ścianowym i zabierkowym. Odspajanie surowca od ściany będzie dokonywane metoda mechaniczna oraz przy wykorzystaniu środków strzałowych. Obecnie teren przedsięwzięcia jest niezagospodarowany, a jego bezpośrednie otoczenie stanowią nieużytki i tereny leśne.. Obszar, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wynika przede wszystkim z faktu, że przedsięwzięcie w fazie eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do  środowiska, w związku z ruchem pojazdów i pracą maszyn na terenie inwestycji oraz wykorzystaniem środków strzałowych. Eksploatacji złoża towarzyszyć będą: usuwanie nadkładu i jego pryzmowanie oraz przeróbka kopaliny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 145 m na północ od granic przedmiotowego złoża. Analiza akustyczna powinna uwzględniać wszystkie projektowane na terenie przedsięwzięcia źródła hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów chronionych akustycznie określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DZ. U. z 2014r., poz. 112). W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy określić rozwiązania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. W związku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy przeanalizować, czy przedsięwzięcie może wpływać na stan JCW lub spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a realizowanych w oparciu o działania wymienione w programie wodno- środowiskowym kraju, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Należy zidentyfikować JCW powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd), w obrębie których jest położone lub może oddziaływać przedsięwzięcie oraz określić cele środowiskowe dla tych wód, zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
W raporcie powinien się znajdować szczegółowy opis wszystkich elementów przyrodniczych środowiska, wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej, dzięki czemu można będzie łatwo uzyskać czytelne dane, porównania i wzorce. Należy również podkreślić, że informacje przedstawiane w raporcie muszą być aktualne – tzn. raport powinien odnosić do elementów przyrodniczych faktycznie stwierdzonych w obrębie realizacji przedsięwzięcia i zasięgu jego oddziaływania.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w celu dokonania prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia środowiskowych uwarunkowań konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wobec powyższego, działając w trybie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z wnioskiem „EKOID” Iwona Majewska - Durjasz,   ul. Łączna 3/40, 40 – 236 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w inwestycji oraz dysponując informacją o tym przedsięwzięciu, o której mowa w art. 49 ust. 3 w/w ustawy, niniejszym postanowieniem stwierdzono o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko omawianego przedsięwzięcia i określono jego zakres.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

artykuł nr 53

Obwieszczenie

Zawady, 21 styczeń 2016 r.

OŚ.6220.5.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 2008 S” w m. Popów, Zbory, Florianów”. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Popów jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 54

Obwieszczenie

Zawady, 21 styczeń 2016 r.

OŚ.6220.9.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Smolarze, Dąbrowa i Więcki – Gmina Popów”. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Popów jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 55

INFORMACJA w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.

INFORMACJA

W sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku na terenie gminy Popów.

Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 z póżn. zm.) Wójt Gminy Popów informuje, że w 2016 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego /w tym dzierżawcy/ w dwóch terminach tj

 • od 01 lutego 2016 roku do 29 lutego 2016 roku,

wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku,

 • od 01 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku,

wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. z 2015 r., poz. 2042 z dnia 4 grudnia 2015 roku ustala się:

Limit zwrotu podatku w 2016 roku wynosić będzie: 86,00 zl na ilość ha użytków rolnych.
Stawka zwrotu za paliwo w 2016 roku wynosić będzie: 1,00 zł na litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminach:

*01-30 kwietnia 2016 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

*01-31 października 2016 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, przelewem na rachunku bankowym podany we wniosku lub na asygnatę bankową w Banku Spółdzielczym w Popowie z/s w Zawadach.

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego (wg załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. poz.789) należy złożyć w Urzędzie Gminy Popów pokój nr 19, do wniosku - dołączyć faktury VAT na zakupiony olej napędowy w/w terminach.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załącznik nr 1: do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

 

artykuł nr 56

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawady, dnia 11.01.2016 r.

  Nr: INW.6730.59.2015

  OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 211 z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 01.12.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jerzego Moskała, Krasne 974, 36-007 Krasne, reprezentowanego przez Pana Karola Olas, ul. p. Skargi 74a/29, 95-200 Pabianice, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 850 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działkach o nr ewidencyjnym 396, 397, 395 położonej w miejscowości Zawady, obręb geodezyjny Zawady, gm. Popów.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach polegających na czynnym prawie do udziału w postępowaniu. Wniosek oraz akta znajdują się w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 8, gdzie można się z nimi zapoznać, wziąć czynny udział w postępowaniu oraz wnieść ewentualne uwagi czy zastrzeżenia. W celu zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt osobisty w Urzędzie Gminy Popów lub telefoniczny pod nr. tel. 34 317 70 67 w. 224.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia publicznego podania do wiadomości.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 76.101 KB
artykuł nr 57

Obwieszczenie-ogłoszenie

Zawady, 11 styczeń 2016 r.

OŚ.6220.7.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany wydanej decyzji z dnia 30 września 2015 r. znak O.Ś.6220.2.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 395, 396, 397 obręb Zawady, Gmina Popów.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Popów jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018