artykuł nr 1

Obwieszczenie

Zawady, 30 grudzień 2015 r.

OŚ.6220.9.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30, art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postepowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Smolarze, Dąbrowa i Więcki – Gmina Popów”.

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 19 od dnia 30 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Zawady, dnia 29 grudzień 2015 r.

OŚ.6220.5.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30, art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postepowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 2008 S” w miejscowości Popów, Zbory, Florianów”.

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 19 od dnia 29 grudnia 2015 r. do 19 stycznia 2016 r.

artykuł nr 3

ZAGROŻENIE PTASIĄ GRYPĄ

UWAGA !!!

JAK ZABEZPIECZYĆ DRÓB PRZED GRYPĄ PTAKÓW ?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia działań zapobiegawczych , mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt , związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby , przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt( drobiu) są ptaki wolnożyjące , będące bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy .

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu to :

-gwałtowny spadek produkcji jaj , miękkie skorupy jaj -objawy nerwowe -zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków

-silne łzawienie , obrzęk zatok podoczodołowych – kichanie -duszność -biegunka

Padnięcia mogą być nagłe , bez widocznych objawów . Śmiertelność może dochodzić do 100% .Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt ( woda do picia , pasza) z migrującymi ptakami dzikimi , zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenianie wirusa może następować również poprzez skażoną paszę , sprzęt i środki transportu . Bardzo ważna rolę w rozprzestrzenianiu wirusa odgrywa człowiek .

Główne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej :

? Izolacja drobiu od czynników zewnętrznych – przetrzymywanie ptaków w zamknięciu

?Ograniczenie kontaktów drobiu z dzikim ptactwem

?Ograniczenie „lotowania” gołębi

?Zabezpieczenie pojemników z woda i pasza dla drobiu lub przetrzymywanie wewnątrz budynków w celu ograniczenia dostępu do nich dzikim ptakom, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa ( zbiorniki wodne i rzeki)

?Ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób zajmujących się obsługa drobiu wraz z wykluczeniem osób które utrzymują drób we własnych zagrodach

?Rozłożenie przed wejściem do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym

?Założenie śluz dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków fermy drobiu

?Zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza działaniami koniecznymi

?Obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeżdżających na teren fermy

?Rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy

?Konieczność używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie po wcześniejszym pozostawieniu własnej odzieży w szatni

?Konieczność dokładnego mycia i dezynfekcji rak przed wejściem do obiektów , w których utrzymuje się drób

?Osoby bezpośrednio stykające się z drobiem na fermach nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem np. gołębiami

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasia grypą a co za tym idzie stratami ekonomicznymi powodowanymi szerzeniem się choroby wśród ptaków .

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku zapewnia że nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasia grypą poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów .Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni maja być obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia , a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu .

artykuł nr 4

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregion Północny

Zgromadzenie Ogólne Regionalnych Inwestycji Terytorialnych podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na przyjęcie Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Wykonanie uchwały powierzone zostało Prezydentowi Miasta Częstochowy. Uchwała weszła w życie 25 listopada 2015 r.

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Zawady, dnia 04 grudzień 2015 r.

OŚ.6220.7.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 211 ze zm.) zawiadamiam iż na wniosek Pana Jerzego Moskała zam. Krasne 974, 36 ? 007 Krasne, zostało wszczęte w dniu 04 grudnia 2015 r. postępowanie w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 850 kW z infrastrukturą towarzyszącą?.

W związku z tym, strony mogą wziąć udział w postępowaniu i zapoznać z jego przebiegiem. Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19. Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy Popów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały

artykuł nr 6

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO informuje o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” zwanego dalej Planem.


„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, zostanie wyłożony do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, pok. 618 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje w sprawie opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, pok. 618, tel. 32 77 40 706.
 

artykuł nr 7

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zawady, dnia19 listopada 2015 r.


OŚ.6220.3.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 211 ze zm.)


zawiadamiam

iż na wniosek : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAMAL”, Kamieńszczyzna, ul. Krótka 3, 42 – 110 Popów, zostało wszczęte w dniu 19 listopada 2015 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

„Wydobywaniu kruszywa naturalnego – piasku ze złoża Kamieńszczyzna”.


W związku z tym, strony mogą wziąć udział w postępowaniu i zapoznać z jego przebiegiem. Akta sprawy dostępne są  do wglądu w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19.
Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy  Popów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały

artykuł nr 8

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2012 r., poz. 951; Dz.U. z 2012 r., poz. 1513) Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

 

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Więcki

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Rębielice Królewskie

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Popów ul. PCK

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Popów ul. Strażacka

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Dąbrowa

artykuł nr 9

Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zgodnie z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o sygnaturze WD-U.6014.RÓŻNE.2015.JMAS. 15375.15 z dnia 21.10.2015r. podajemy informację o:
1. Zakazie umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich;
2. Natychmiastowej konieczności usunięcia tablic i urządzeń reklamowych, umieszczonych bez wymaganego prawem zezwolenia, z pasa drogowego dróg wojewódzkich, na terenie Gminy Popów.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Popów oraz na stronie internetowej Gminy Popów.

 

artykuł nr 10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Zawady 30 wrzesień.2015 r.

OŚ.6220.2.2014

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 395, 396, 397 obręb Zawady, Gmina Popów.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Popów jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

 

artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z 16 września 2015 roku

obrazek
Załączniki:
Treść obwieszczenia 301.279 KB
artykuł nr 12

INFORMACJA WÓJTA GMINY POPÓW


INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców miejscowości Zawady ul. Szkolna, Kamieńszczyzna, Rębielice Królewskie, że w miejscowości Rębielice Królewskie, badania wody  z istniejącej studni są wykonywane przez PSSE w Kłobucku 1 raz w miesiącu.
Zgodnie z decyzją Nr NS-BW.7011.1.22.2015 z dnia 20.05.2015 roku wydaną przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o warunkach przydatności wody do spożycia,  prosimy o kontakt z Urzędem Gminy (pokój nr 3 tel.34 3177-067 wew.220) kobiety ciężarne i rodziców niemowlaków do 12-go miesiąca życia. Informacja o wynikach wykonanych badań jest zamieszczona na naszej stronie internetowej.

artykuł nr 13

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zawady dnia 08.09.2015 r.

OŚ.6220.2.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30, art. 33 oraz art.79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm )

zawiadamiam

o zakończeniu postepowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 395, 396, 397 obręb Zawady, Gmina Popów”.

 

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 19 od dnia 8 września 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.

 

 

 

artykuł nr 14

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2012 r., poz. 951; Dz.U. z 2012 r., poz. 1513) Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia – ujęcie Rębielice Królewskie

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Rębielice Królewskie sierpień 2015

artykuł nr 15

INFORMACJAWójt Gminy Popów, informuje, że w związku z suszą na terenie gminy Popów są przyjmowane wnioski o oszacowanie strat w uprawach ziemniaków, chmielu, roślin strączkowych, krzewów owocowych oraz na łąkach i pastwiskach powstałych w wyniku suszy.

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów, informuje, że w związku z suszą na terenie gminy Popów są przyjmowane wnioski o oszacowanie strat w uprawach ziemniaków, chmielu, roślin strączkowych, krzewów owocowych

oraz na łąkach i pastwiskach powstałych w wyniku suszy.

Termin przyjmowania wniosków: do dnia 02.09.2015 r.

Wnioski i informacje do pobrania ze strony: http://gminapopow.pl/

lub w pok. 18 Urzędu Gminy Popów

Zgodnie z Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem:

- wystąpienia szkód w pojedynczych poszkodowanych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jeżeli szkody te przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej w tych gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę


Odnośniki do strony IUNG Puławy - monitoring suszy

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2406072/
 

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

artykuł nr 16

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 18.08.2015r.

Nr: INW 6730.36.2015

 

 

D  E  C  Y  Z  J  A

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

  Na podstawie art. 4 ust.2, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, art. 53 ust.3 i 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.),

 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.07.2015r., który złożył

P. Janusz Borowik, reprezentujący Zakład Projektów Energetycznych „BIPREN” s.c.,

42-200 Częstochowa, ul. Obrońców Westerplatte 21,

działający z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie,

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5

 

u  s  t  a  l  a s i ę

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

 

dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w obrębie ewidencyjnym KAMIEŃSZCZYZNA, działki nr ewid.: 142/1, 142/2, 143, 170/1, 170/2, 171/1, 172/1, 172/4, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 191/1, 191/2, 192/3, 208, 209.

 

 U S T A L E N I A S Ą N A S T Ę P U J Ą C E:

 

1.   Rodzaj inwestycji:

Budowa i rozbiórka linii napowietrznej nN, budowa linii kablowych nn zasilanych z S-496 przy ul. Leśnej i ul. Lipowej w miejscowości Kamieńszczyzna, gmina Popów.

 

2.   Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:

a)   warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

zakres inwestycji obejmuje:

· demontaż istniejącej linii napowietrznej nN o łącznej długości ok. 700m wraz z istniejącymi konstrukcjami wsporczymi, na odcinku od stacji transformatorowej S-496 do słupa nr 26 linii nN;

· budowę linii napowietrznej nN o długości ok. 600m;

· budowę przyłączy napowietrznych nN – 6 kpl.

·   budowa linii kablowych długości 250m

 

b)   ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić Wójta Gminy Popów oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; jednocześnie zobowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot
i wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora stosownych zarządzeń; projektowane przedsięwzięcie nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi a także oddziaływać niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego;

- w zakresie przewidywanego usunięcia drzew lub krzewów mają zastosowanie zasady określone
w przepisach ustawy  o ochronie przyrody;

 

c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

-   zgodnie z wytycznymi programowymi opracowanymi dla niniejszej inwestycji przez TAURON Dystrybucja SA Oddział w Częstochowie Rejon Dystrybucji Częstochowa Zachód;

-   inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków;

 

d)   wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

-   realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności; ochrona interesów osób trzecich winna dotyczyć ponadto wyeliminowania uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
a także ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

 

e)   ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

w związku z położeniem działek poza granicami terenów górniczych – warunków nie określa się.

 

3.   Lokalizacja elementów inwestycji i przebieg trasy inwestycji oznaczone zostały na mapach zasadniczych w skali 1 : 500 w trzech częściach, stanowiących załącznik Nr 1 do decyzji.

4.   Warunki wynikające z przepisów odrębnych:

-   należy przestrzegać wszelkich przepisów i norm w zakresie ochrony ludzi i środowiska naturalnego;

-   należy uzyskać zgody właścicieli działek znajdujących się na trasie projektowanej inwestycji;

-   lokalizacja inwestycji w pasie drogowym – na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

-   należy przestrzegać przepisów ustawy o drogach publicznych;

-   należy zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń infrastruktury technicznej
a w przypadku kolizji czy konieczności przełożenia – uzgodnić ich lokalizację czy przebudowę
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi – dysponentami urządzeń;

-   wytworzone w trakcie realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny
i bezpieczny dla środowiska, należy zapewnić ich odbiór przez podmiot posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami; inwestor jest zobowiązany do uregulowania stanu formalno – prawnego związanego z wytwarzaniem odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach;

-   wymagane jest uzyskanie wymaganych przepisami decyzji, opinii i uzgodnień w tym uzgodnienia projektu budowlanego z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Staroście Kłobuckim;

-   na etapie projektowania, zatwierdzania projektu oraz ubiegania się o pozwolenie na budowę mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie wynikającym z rodzaju inwestycji, dla której ustalono niniejsze warunki zabudowy; przepisami wiodącymi będą unormowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i aktach wykonawczych do tej ustawy.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

  W Urzędzie Gminy Lipie został zgłoszony wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie i rozbiórce linii napowietrznej nN, linii kablowych zasilanych z S-496 przy ul. Leśnej i ul. Lipowej w miejscowości Kamieńszczyzna, gmina Popów”.

Wobec położenia terenu objętego wnioskiem poza granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzono postępowanie administracyjne na zasadach i w trybie określonym w Rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.). Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu
o przepis art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.), zgodnie z którym celem publicznym jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów
i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”.

W toku przygotowania projektu decyzji przeprowadzono analizę, o której mowa
w art. 53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącą warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się lokalizację inwestycji.

 

Projektowana inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenach działek prywatnych,
na terenach Skarbu Państwa oraz w pasie drogowym drogi publicznej gminnej.

W granicach terenu projektowanej inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych oraz obszary ograniczonego użytkowania.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji wnioskowanej inwestycji celu publicznego zawiadomiono:

-   na piśmie – właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja – zawiadomieniem o wszczęciu postępowania,

-   w drodze obwieszczenia – pozostałe strony postępowania; obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów oraz w pobliżu projektowanej inwestycji.

 

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrębnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego jak
w treści decyzji.

 

POUCZENIE:

Zgodnie z art.65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie jeżeli:

-   inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

-   dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie została wcześniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Kłobucku przedkładając dokumenty wymagane przepisami prawa.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 Otrzymują :

 Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 17

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zawady, dnia 29.07.2015r.

 

Nr INW 6730.36.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. 2015 poz.199, z poźn. zmian.)

zawiadamiam:

że w dniu 24 lipca 2015r. na wniosek Inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie

42-201 Częstochowa Al. Armii Krajowej 5

z upoważnienia, którego na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa występuje:

Pan Janusz Borowik

reprezentujący:

Biuro Projektów Energetycznych „BIPREN” s.c. z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Obrońców Westerplatte 21

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


budowie i rozbiórce linii napowietrznej nn zasilanej z S-496
przy ul. Leśnej
i ul. Lipowej w m-ci Kamieńszczyzna, gm. Popów

W/w inwestycja realizowana będzie na działkach nr:

142/1, 142/2, 143, 170/1, 170/2, 171/1, 172/1, 172/4, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 191/2, 192/3, 208, 209 – obręb Kamieńszczyzna


W związku z powyższym informuje się, że 14 dni od daty wywieszenia zawiadomienia tj. od dnia
29 lipca 2015 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Popów, ul. Częstochowska 6 (pokój nr 8).

artykuł nr 18

Ostrzeżenie - Barszcz Sosnowskiego

obrazek
Ostrzeżenie - Barszcz Sosnowskiego
Załączniki:
Ostrzeżenie - Barszcz Sosnowskiego 53.059 KB
artykuł nr 19

OBWIESZCZENIE - DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej, o mocy do 600 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych: 481/4, 480/3, 479/2 w miejscowości Wąsosz Dolny.

Załączniki:
Decyzja środowiskowa 4.283 MB
artykuł nr 20

OBWIESZCZENIE

 Zawady, dnia 20 kwietnia 2015r. 

OS.6220.2.2013

 

 OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 600kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 481/4, 480/3, 479/2 w miejscowości Wąsosz Dolny, Gmina Popów.

Z wnioskiem o wydanie w/w decyzji wystąpił FRUKTUS KOWALCZYK Sp. z o.o. Wąsosz Dolny ul. Traugutta 130, 42-110 Popów
W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6, pokój nr 8 w godz. 7.30 - 15.30 w poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 7.30 - 17.00 w środę oraz w godz. 7.30 - 14.00 w piątek.

Strony mogą również w w/w terminie wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i przeprowadzonych dowodów oraz zgłaszać żądania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołectw Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny  oraz w Urzędzie Gminy Popów, a także na stronie internetowej – www.bip.gminapopow.pl

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   

 

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 20.04.2015r.

 

artykuł nr 21

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Popów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Popów.
Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Popów pomocy żywnościowej w okresie:
maj 2015 – luty 2016.
Wymagania wobec Partnera:
1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2015, tj.:
1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
2) posiadać zdolności administracyjne do:
a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,
b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,
3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.
2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w cz. II, w następujących obszarach:
1) administrowania,
2) transportu,
3) magazynowania.
3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/

Tryb składania wniosków:
1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Termin składania wniosków: 26 kwietnia 2015 r.
3. Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:
Bank Żywności w Częstochowie
ul. Waszyngtona 47A
42-217 Częstochowa

Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu:
34 368 24 48 lub 507 162 616.
Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2015.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Prezes Zarządu
Banku Żywności w Częstochowie
(-) Norbert Kępiński

WNIOSEK_OPL
WNIOSEK_OPL

artykuł nr 22

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 12 lutego 2015r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2015.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 366.095 KB
artykuł nr 23

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Popów w oparciu o art. 24 ust. 9 w związku z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) informuje mieszkańców, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 r. obowiązywać będzie na terenie świadczenia przez Gminę Popów usługi polegającej na dostarczeniu wody i odprowadzaniu ścieków następująca taryfa:

 

Grupa I Gospodarstwa domowe do których dastarczana jest woda i(lub) odprowadzane są ścieki

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

brutto*

 

1.

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,33

2,51

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza, rozliczenie należności, utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych

 

zł/miesiąc

 

2,78

 

3,00

 

2.

Cena za odbierane ścieki

zł/m3

3,10

3,35

 

*) ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 8%

 

Grupa II  Pozostali odbiorcy do których dastarczana jest woda i(lub) odprowadzane są ścieki

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

brutto*

 

1.

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,96

3,19

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza, rozliczenie należności, utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych

 

zł/miesiąc

 

2,78

 

3,00

 

2.

Cena za odbierane ścieki

zł/m3

3,10

3,35

 

*) ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 8%

 

Opłata za wodomierz pobierana będzie od wodomierzy głównych.

 

artykuł nr 24

Nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

Z dniem 1.03.2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego.

 Aplikacja Źródło:

Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego będzie realizowana przy pomocy jednej wspólnej dla wszystkich gmin w Polsce aplikacji Źródło. Aplikacja ta została opracowana, zbudowana i wprowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zadania te będą wykonywane na zasadach i w granicach określanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Pracownicy komórek realizujących ww. zadania zdali egzamin z obsługi systemu i są merytorycznie przygotowani do wykonywania zadań, na podstawie nowych przepisów prawa i przy użyciu nowego oprogramowania.

Nigdy do tej pory obsługa mieszkańców nie była prowadzona jednocześnie na taką skalę, we wszystkich gminach w Polsce, przy pomocy jednego systemu informatycznego.

Mając powyższe na uwadze, a także złożony charakter całego przedsięwzięcia i szereg elementów pozostających poza wpływem administracji samorządowej, prosimy Państwa 
o cierpliwość i wyrozumiałość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji.

 

Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741)

Od 1 marca 2015 r. rejestracja stanu cywilnego będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym.

Akty papierowe zostaną zastąpione aktami elektronicznymi. Nowe akty stanu cywilnego -urodzenia, małżeństwa i zgonu -  po 1 marca 2015 r. będą tworzone w centralnym rejestrze stanu cywilnego. Akty papierowe przechowywane w archiwum USC będą sukcesywnie przepisywane do centralnego rejestru stanu cywilnego za pomocą nowej centralnej aplikacji o nazwie „Źródło."

Elektroniczna rejestracja przyniesie korzyści polegające na tym, że każdy obywatel będzie miał możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Oprócz dokumentów papierowych będzie istniała możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego  w postaci dokumentu elektronicznego, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwaga!  1 marca 2015 r. elektroniczny rejestr będzie pusty!

Reforma nie przewiduje migracji danych z lokalnych elektronicznych systemów do nowego, centralnego systemu. Oznacza to, że może wydłużyć się czas sporządzenia aktu urodzenia, zgonu, wydania zaświadczenia, wydania odpisu aktu z archiwum USC.

Rejestracja bieżąca urodzeń, małżeństw i zgonów

Po akt urodzenia i zgonu, tak jak dotychczas, należy zgłaszać się do urzędu stanu cywilnego właściwego według miejsca zdarzenia.

W przypadku USC w Popowie  zgłoszenia zgonu można dokonać w Urzędzie Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, pok. Nr 5.  

Nastąpiła również zmiana ilości wydawanych odpisów, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Zamiast trzech odpisów, jak było do tej pory, z urzędu (bezpłatnie) będzie wydawany tylko jeden odpis aktu. W przypadku potrzeby uzyskania większej ilości odpisów można złożyć odrębny wniosek o ich wydanie.
Opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego aktu – 22,00 zł , natomiast za wydanie odpisu zupełnego aktu – 33,00 zł.

 

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi również można otrzymać w wybranym przez nupturientów urzędzie stanu cywilnego.

 Nowością jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Ślub poza lokalem kosztuje dodatkowo 1.000 zł.

Nie ulegną zmianie opłaty skarbowe: 22 zł - odpis skrócony aktu, 33 zł odpis zupełny, ślub 84 zł

W sprawach administracyjnej zmiany imion i nazwisk  zniesiono właściwość miejscową. Po 1 marca 2015 r. podanie w tych sprawach można składać do wybranego kierownika USC.

 

Ustawa o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.):

 

Od 1.03.2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego, w którym nie będzie informacji o wzroście, kolorze oczu, a także graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu zameldowania.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie będzie konieczności ich wymiany na dokument nowego typu.

Konieczność ich wymiany będzie zachodzić jedynie wówczas gdy upłynie termin ich ważności, zmienią się dane w nim zawarte np. nazwisko, wizerunek, albo dokument ulegnie zniszczeniu. Dowód osobisty nadal będzie wydawany nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wyniesie 30 dni. Dowód osobisty będzie wydawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych wydawanych dla małoletnich poniżej 5 roku życia - okres ważności 5 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Natomiast w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - wniosek odpowiednio składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo kurator.

Do wniosku należy dołączyć:

 • W przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej - kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej (taką jak do paszportu),wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej część barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej - plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Ułatwienia dla mieszkańców:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć:

 • W postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Polsce, własnoręcznie wypełniony i podpisany albo w formie formularza, który został wypełniony przez urzędnika na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz zawartych w rejestrze PESEL, a następnie podpisany przez wnioskodawcę.

 • W postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.Formularz będzie udostępniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na stronie ePUAP.

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, której do ukończenia 
  18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, 
  składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

 • Dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

 • Dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

Dowód osobisty będziemy odbierać osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.

Tak jak do tej pory w przypadku osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku urzędnicy będą przyjmować wnioski w miejscu zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W takiej sytuacji odbiór dowodu osobistego będzie mógł być dokonany przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem do dokonania jego odbioru.

Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.):

Zameldować się na pobyt stały będzie można z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. W przypadku zameldowania będzie wymagane osobiste stawienie się w urzędzie, bądź upoważnienie na piśmie innej osoby do załatwienia tej sprawy za nas.

Zameldowania dokonujemy na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Nadal również do zameldowana będzie wymagane potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Przy dokonywaniu tych czynności będzie niezbędny do wglądu dowód osobisty lub paszport, a także oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej).

Zmienią się zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu.

Z urzędu będą wydawane jedynie zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (takie zaświadczenie będzie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W każdym innym przypadku (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania stałego) zaświadczenie będzie wydawane jedynie na indywidualny wniosek klienta. Za takie zaświadczenie będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o opłacie skarbowej, pobierana opłata w wysokości 17 zł.

 
 

 Ułatwienia dla mieszkańców:

 • Możliwość sporządzenia formularza zameldowania / wymeldowania przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych podanych przez osobę. Oczywiście osoba zgłaszająca pobyt będzie potwierdzała własnoręcznym podpisem dane zawarte w tak sporządzonym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.

 • Wymeldowania z pobytu stałego, bądź czasowego będzie można dokonać nie tylko w formie tradycyjnej - pisemnego zgłoszenia w urzędzie, ale i w formie dokumentu elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym, lub profilem zaufanym ePUAP. Formularze te będą udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na stronie ePUAP.

Dodatkowe informacje znajdziecie również Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:https://msw.gov.pl/pl/tagi/1334,1-marca.html

artykuł nr 25

Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie informuje, że od dnia 5 marca 2015r. będą wydawane produkty żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. tj.:

 • 812 zł dla osoby samotnie gospodarującej

 • 684 zł dla osoby w rodzinie.

  W przypadku, gdy dochód przekroczy w/w kryteria dochodowe – produkty żywnościowe nie zostaną wydane.

PROSIMY O DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH !

artykuł nr 26

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 12 lutego 2015 roku

Załączniki:
Treść ogłoszenia 766.046 KB
artykuł nr 27

OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE

Zawady, dnia 06.02.2015r.

 

OŚ.6220.2.2013

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie, art. 30, art.33, oraz art.79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm zwana dalej ustawą ooś/ o dalszych czynnościach w postępowaniu administracyjnym i prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 600kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 481/4, 480/3, 479/2 w miejscowości Wąsosz Dolny, Gmina Popów.

Informuję, że w terminie 21 dni licząc od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w siedzibie Urzędu Gminy Popów ul. Częstochowska 6 42-110 Popów w pokoju nr 8 zapoznać się z dokumentacją w/w sprawy oraz składać wnioski i uwagi. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adresem ug@gminapopow.pl

 

artykuł nr 28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 29

Informacja o stawkach opłaty obowiązujących od 01.04.2015

Wójt Gminy Popów informuje, iż nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 8,70 sł/sobą w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 17,40 zł/osoba w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny obowiązują od 01.04.2015r.

artykuł nr 30

Informacja w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku na terenie gminy Popów.

 Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 z póżn. zm.) Wójt Gminy Popów informuje, że w 2015 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego /w tym dzierżawcy/ w dwóch terminach tj.:

 

- od 01 lutego 2015 roku do 28 lutego 2015 roku, wraz z fakturami VAT

  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia

  2014 roku do 31 stycznia 2015 roku,

- od 01 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku, wraz z fakturami VAT

  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego

  2015 roku do 31 lipca 2015 roku.

 

  Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. z 2014 r., poz. 1669 z dnia 25 listopada 2014 roku ustala się:

 

  Limit zwrotu podatku w 2015 roku wynosić będzie:

   81,70 zł na ilość ha użytków rolnych.

 

 Stawka zwrotu za paliwo w 2015 roku wynosić będzie:

0,95 zł na litr oleju napędowego.

 

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminach:

 *01-30 kwietnia 2015 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

 *01-31 października 2015 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

przelewem na rachunku bankowym podany we wniosku lub na asygnatę bankową

w Banku Spółdzielczym w Popowie z/s w Zawadach.

 

  Wnioski na zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Popów pokój nr 19, do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakupiony olej napędowy w/w terminach.

 

 

artykuł nr 31

Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2015 r. oraz o stawkach opłaty obowiązujących od 01.01.2015

 

Wójt Gminy Popów informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2015 r. oraz o stawkach opłaty obowiązujących od 04.01.2015 r.: 8,70 zł/osoba w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, oraz 17,40 zł/osoba w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Za pierwszy kwartał stawki opłat pozostają bez zmian.

 

M

Annolesie

Florianów

Antonie

Dąbrowa

Zawady

Kamieńszczyzna

I

Brzózki

Popów

Marianów

Dębie

 

Rębielice Królewskie

E

Dąbrówka

Zbory

Płaczki

Lelity

 

 

S

Kule

 

Wąsosz Górny

Smolarze

 

 

I

Nowa Wieś

 

Wąsosz Dolny

Więcki

 

 

Ą

 

 

 

Wrzosy

 

 

C

II Piątek roboczy

III Poniedziałek roboczy

III Wtorek roboczy

III Środa robocza

III Czwartek roboczy

III Piątek roboczy

I

9

19

27

21

22

16

II

13

16

17

18

19

20

III

13

16

17

18

19

20

IV

10

27

21

15

16

17

V

15

18

19

20

21

22

VI

12

15

16

17

25

19

 

Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018