artykuł nr 1

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości „DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE" S.A. w upadłości likwidacyjnej 42-200 Częstochowa AL NMP 52 ogłasza sprzedaż z wolnej nieruchomości - wykaz w załączniku poniżej.

artykuł nr 2

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Wójt Gminy Popów informuje o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, oraz odpadów wielkogabarytowych (meble) zgodnie z niżej podanym harmonogramem. Prosimy o wystawianie odpadów przed swoją posesję w podanych terminach do godziny 700.

Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Popów

 

DATA ULICE, MIEJSCOWOŚCI
06.11.2014CZWARTEK   DĘBIE, DĄBROWA, LELITY, SMOLARZE, WIĘCKI, WRZOSY, FLORIANÓW, POPÓW: (UL.JANA DŁUGOSZA, UL.OGRODOWA, UL.OSIEDLOWA, UL.PAJĘCZAŃSKA, UL.PCK, UL.STRAŻACKA, UL.SZLACHECKA, UL.WIELUŃSKA, UL.WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA,) ZBORY.
07.11.2014PIĄTEK ANTONIE, MARIANÓW, PŁACZKI, WĄSOSZ DOLNY, WĄSOSZ GÓRNY, ANNOLESIE, BRZÓZKI, DĄBRÓWKA, KULE, NOWA WIEŚ.
14.11.2014PIATEK KAMIEŃSZCZYZNA, RĘBIELICE KRÓLEWSKIE, ZAWADY.

 

artykuł nr 3

INFORMACJA

Na podstawie § 7 ust.2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Popów w związku z art.130 §2 Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz.U z 1998 r Nr 21 poz. 94 z późn. zm) i zarządzeniem Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 02 stycznia 2014 w sprawie: dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Popów, informuję, że dzień 10 listopada 2014 roku jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Popów.

artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.

Wójt Gminy Popów przeprowadza w dniach: od 09.10.2014 do 22.10.2011 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi  na 2015r.

Podmioty biorące udział w konsultacjach przesyłają swoje uwagi i opinie  drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminapopow.pl  lub drogą  pocztową na adres:  Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów,  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Popów

 

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.86.2014 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 7 października 2014r . w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

ZAŁĄCZNIK-NR-1-DO-ZARZĄDZENIA-WÓJTA-GMINY-POPÓW-NR-ZW.0050.86.2014-Z-DNIA-7.10.2014

ZAŁĄCZNIK-NR-2-DO-ZARZĄDZENIA-WÓJTA-GMINY-POPÓW-NR-ZW.0050.86.2014-Z-DNIA-7.10.2014

artykuł nr 5

INWENTARYZACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY POPÓW

W czerwcu bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Popów znajduje się 269 100,78 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 2 960 108,58 kg tych wyrobów.

 Co to jest azbest i dlaczego azbest jest niebezpieczny?

 Azbest jest nazwą handlową odnoszącą się do sześciu minerałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu.

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Stosowano go w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, głównie do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także do produkcji rur, kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, wyrobów tekstylnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie i niskie temperatury, działanie substancji żrących, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne, odporność na wodę morską, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, wykorzystywany był jako cenny surowiec również w Polsce.

Dopiero w latach 80-tych ubiegłego  wieku, azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku.

Poszczególne państwa Unii Europejskiej,  jak i inne, w tym USA, Kanada i Japonia już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, zakazały  stosowania azbestu bądź ograniczyły lub zabroniły obrotu materiałami zawierającymi  azbest oraz importu takich materiałów na swój obszar celny. W Polsce ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest rozwiązała problemy związane z produkcją wyrobów zawierających azbest, wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polski azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ich obrotem.

Ustawa zapobiegła dalszemu stosowaniu i wytwarzaniu wyrobów zawierających  azbest, pozostał jednak problem obecności w środowisku ogromnych ilości wyrobów azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji  włókien azbestu do powietrza.

Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest stosowanych od wielu, wielu lat na terenie kraju musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawnymi i odpowiednimi procedurami tak, aby prowadzony proces nie stanowił zagrożenia zdrowia zarówno osób wykonujących te prace, mieszkańców jak również nie stanowił zagrożenia dla Środowiska.

 Co zrobić aby bezpiecznie usunąć azbest?

 Wszyscy mieszkańcy, którzy planują usunąć azbest z terenu swojej posesji nie powinni wykonywać tego samodzielnie. Prace takie należy zlecić specjalistycznej firmie, posiadającej odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Najlepiej zgłosić się do Urzędu Gminy, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma odpowiednią informację o tym jak bezpiecznie przeprowadzić demontaż pokryć azbestowych oraz o możliwościach otrzymania dofinansowania na wykonanie tych prac.

 „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu”

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Główne cele Programu to:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

 • w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
 • w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
 • w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).
   

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

 1. składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
 2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
 3. pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

 

Więcej informacji o „Programie..” znajdą Państwo na tutaj.

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Popów informuje, iż Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym na terenie Gminy Popów w dniach od 5 do 31 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy AT GROUP S.A. z siedzibą przy ul. Głównej 5, 42 – 693 Krupski Młyn. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Wójta Gminy Popów oraz będą posiadały odblaskowe kamizelki z informacją „Inwentaryzacja Azbest”. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest  z terenu Gminy, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom Firmy AT GROUP S.A. niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Więcej informacji na temat wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.polskabezazbestu.pl.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa Gospodarki poświęconej Programowi Oczyszczania Kraju z Azbestu.

 

artykuł nr 7

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.

artykuł nr 8

INFORMACJA

Informuję, iż na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) dzień 02 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Popów.

Wójt Gminy Popów
Bolesław Świtała

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE

OŚ.6220.2.2014

OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadamiam, że na wniosek :

Jerzy Moskała zam 36-007 Krasne 974

zostało wszczęte w dniu 13.02.2014r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na.: 

 „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 850 Kw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 

Prace obejmują  działki o numerach ewidencyjnych 396,397 obręb Zawady gmina Popów (oddziaływanie rotora) .

W ciągu 7-miu dni  (licząc od daty upublicznienia) w Urzędzie Gminy Popów, pokój nr 8 (tel. 317 70 67) - można zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Wójt Gminy Popów
Bolesław Świtała

artykuł nr 10

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Popów w oparciu o art. 24 ust. 9 w związku z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) informuje mieszkańców, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 r. obowiązywać będzie na terenie świadczenia przez Gminę Popów usługi polegającej na dostarczeniu wody i odprowadzaniu ścieków następująca taryfa:

 

 

Grupa I Gospodarstwa domowe do których dastarczana jest woda i(lub) odprowadzane są ścieki

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

brutto*

 

1.

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,33

2,51

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza, rozliczenie należności, utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych

 

zł/miesiąc

 

2,78

 

3,00

 

2.

Cena za odbierane ścieki

zł/m3

3,10

3,35

 

 

Grupa II  Pozostali odbiorcy do których dastarczana jest woda i(lub) odprowadzane są ścieki

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka

netto

brutto*

 

1.

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

2,96

3,19

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza, rozliczenie należności, utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych

 

zł/miesiąc

 

2,78

 

3,00

 

2.

Cena za odbierane ścieki

zł/m3

3,10

3,35

 

 

*) ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 8%

Opłata za wodomierz pobierana będzie od wodomierzy głównych.

 

artykuł nr 11

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2012 r., poz. 951; Dz.U. z 2012 r., poz. 1513) Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny  w Kłobucku.

Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Dąbrowa
Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Popów
Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Rębielice Królewskie
Badania wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie Więcki
Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia – ujęcie Rębielice Królewskie
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia grudzień 2013
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia styczen 2014

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 17 lutego 2014 roku

Wójt Gminy Popów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Popów w roku 2014,  w ramach dotacji budżetowej (na podstawie Uchwały Nr 220/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów

z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok):

I. Zadania przewidziane do realizacji polegają na:

1.  Zadania w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

1) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie

dyscyplin sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych,

2) prowadzenie zajęć treningowych,

3) organizowanie i udział w zawodach sportowych,

4) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, sprzętowej.

2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) pogłębianie wiedzy o miejscach historycznych na terenie gminy oraz ich ochrona,

2) organizowanie konkursów o tematyce historycznej, konkursów recytatorskich,

3) organizowanie imprez, festynów promujących gminę,

4)kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizowanie kół rękodzielnictwa,

kulinarnych oraz organizowanie wystaw w tym zakresie.

3. Zadania w zakresie wypoczynku dzieci  i młodzieży:

1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  i młodzieży z gminy Popów. .

4. Ochrony i promocji zdrowia.

5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

II.  Kwota środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań wymienionych w punkcie I. ogłoszenia wynosi 60 000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się :

a)   Organizacje pozarządowe,

b)   Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego,

realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej, i które obejmują

swoją działalnością teren Gminy Popów – nie działające w celu osiągnięcia zysku.

 1. Oferty winny być złożone na druku według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6, poz.25  z dnia 15 grudnia 2010).

3.Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzający status prawny Oferenta,

b) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu, w przypadku , gdy wypis , o którym mowa w punkcie 3 ppkt a nie zawiera tych informacji

c) inne dokumenty, które w ocenie Oferenta  potwierdzają możliwość realizacji  zadania.

4. Rozpatrzeniu podlega wyłącznie oferta kompletna tzn.:

-  wypełnione zostały wszystkie pola oferty i została podpisana przez uprawnione do reprezentowania Oferenta osoby, oraz została opatrzona pieczęcią Wnioskodawcy.

- dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, w przypadku kserokopii załączników, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

5.Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć jednego lub kilku

zadań wymienionych w  punkcie I.

6.Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7. Dotowane będą tylko te zadania, które realizowane będą na rzecz mieszkańców Gminy Popów.

8. Dotacja może być wykorzystana  wyłącznie na pokrycie kosztów pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania wskazanego w ofercie.

9. Dotacja nie może być wykorzystana na :

-zakupy inwestycyjne,

-remonty  oraz bieżące utrzymanie obiektów i budynków, będących w posiadaniu oferenta,

 

IV. Termin realizacji zadania:

Zadanie winno być realizowane po dniu podpisania umowy, nie później niż do dnia 20 listopada 2014r.

V.  Warunki realizacji zadania:

Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

VI.  Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert w okresie od dnia 19 lutego 2014 do dnia 10 marca 2014r. do godz. 12,00. Oferty należy składać  w zaklejonych kopertach. Wzór prawidłowo opisanej koperty:

 

 

Pieczęć podmiotu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Popów

Zadanie pt……………………………………………………………………………………..

w sekretariacie Urzędu Gminy Popów pokój nr 12, adres: Zawady ul. Częstochowska 6,  42-110 Popów. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty :

1. Oferty będą ocenione przez powołaną przez Wójta Gminy komisję konkursową w terminie do dnia 13 marca 2014r. wg następujących kryteriów:

a) spełnienia wymogów formalnych,

b) kryteria merytoryczne: oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt w tym:

 • wysokość wkładu własnego na realizację zadania(rzeczowego, osobowego, pracy społecznej członków) : 0-20 pkt
 • dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym, rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków budżetowych w latach poprzednich ( o ile Oferent realizował zadanie publiczne zlecone przez Gminę Popów) : 0-30 pkt
  • doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu: 0-10 pkt
  • · kalkulacji kosztów realizacji zadania własnego, w tym  udziału środków finansowych

własnych w stosunku do środków finansowych z innych źródeł zaplanowanych na

realizację zadania:  0-20pkt

 • ocena zakładanych rezultatów działania 0-10pkt
  • promowanie rozwoju dyscyplin sportowych w zakresie gier zespołowych 0-10 pkt

2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy w terminie do dnia 19 marca 2014r., o czym Oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

3. Z wybranym Oferentem zostanie  zawarta umowa.

VIII. Realizacja zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014 :

 Gmina Popów w roku 2014 przeznaczyła na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej  i sportu we współpracy z organizacjami pozarządowymi kwotę 60 000,00zł. Dotacje w łącznej  kwocie przekazane zostały organizacjom pozarządowym.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wzory ofert oraz dodatkowe wyjaśnienie na temat konkursu można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy Popów, pokój nr 19, P. Tomasz Dziadak, lub telefonicznie pod numerem 34 317-70- 67 wew. 216 Informacje dotyczące konkurs dostępne są:

a)   na stronie internetowej pod adresem www.gminapopow.pl

b)   Biuletynie Informacji Publicznej

c)>http://bip.gminapopow.pl

c)   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Zawady, dnia 17 lutego 2014 r.

artykuł nr 13

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2013

Zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1373, Wójt Gminy Popów przedstawia informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Popów – „Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach” z siedzibą ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa,

 1. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa,
 2. Osiągnięty przez gminę Popów, oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2013 r.
 3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Popów – obiekt oczyszczalni ścieków w Popowie, ul. Rzeczna 1, 42-110 Popów, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500, tel. 34 317 70 67 wew. 224,
 4. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Popów, znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Popowie, ul. Rzeczna 1, można oddawać po okazaniu wpłaty za dany kwartał, następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem styropianu, papy, azbestu, folii), zużyte opony, tekstylia.
POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY w 2013 r.

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5) [Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5) [Mg]

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

42,87

42,87

-

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

6,9

6,9

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

539,33

539,33

-

20 01 01

Papier, tektura

0,5

0,5

-

20 01 39

Tworzywa sztuczne

21,19

21,19

-

20 01 40

Metale

3,08

3,08

-

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia11) następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

100%

artykuł nr 14

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2014

I N F O R M A C J A 

W sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku na terenie gminy Popów.

Wójt Gminy Popów informuje, że w 2014 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego /w tym dzierżawcy/ w dwóch terminach tj.:

- od 01 lutego 2014 roku do 28 lutego 2014 roku, wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia   2013 roku do 31 stycznia 2014 roku,

- od 01 sierpnia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku, wraz z fakturami VAT   potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego   2014 roku do 31 lipca 2014 roku.

  Limit zwrotu podatku w 2014 roku wynosić będzie:
81,70 zł na ilość ha użytków rolnych.

 Stawka zwrotu za paliwo w 2014 roku wynosić będzie:
0,95 zł na litr oleju napędowego.

 

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminach:

 *01-30 kwietnia 2014 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

*01-31 października 2014 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

przelewem na rachunku bankowym podany we wniosku lub na asygnatę bankową w Banku Spółdzielczym w Popowie z/s w Zawadach.

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Popów pokój nr 19, do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakupiony olej napędowy w/w terminach.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559) – tekst jednolity – pobierz plik (.pdf 236,63 kB)

Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018