główna zawartość
artykuł nr 16

Rozwiązanie umowy na odbiór odpadów komunalnych

Wójt Gminy Popów informuje, iż właściciele nieruchomości posiadający podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinni rozwiązać w/w umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Powodem rozwiązania jest wejście w życie nowych przepisów dotyczących odbioru odpadów komunalnych, które nakładają na Gminę obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. 2012.391 z późn.zm)). Wzór wniosku o rozwiązanie umowy dostępny jest poniżejl

Wniosek o rozwiązanie umowy można pobrać również od sołtysa danej miejscowości.

artykuł nr 17

Czas na składanie "deklaracji śmieciowych"

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr 166/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 31 marca 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Popów – Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów pokój nr 12. Wzór deklaracji dostępny poniżej . Deklarację można pobrać również od sołtysa danej miejscowości.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POPÓW

artykuł nr 18

Nieruchomość Polskich Kolei Państwowych S.A. w Zawadach...

Centrala PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami: Katowice1 40-012 Dworcowa 3 oferuje: Ośrodek Wczasowy Zawady (Zawady 42-110 ) Numer oferty: 13114 Powierzchnia działki [m2]: 23149.00 Położenie: Zawady, Dz. geodezyjna nr 1008 o pow. 2 ha 3149 m2,powiat Kłobucki, jedn. ewid. Popów. Zabudowa: TAK Uzbrojenie: TAK Przeznaczenie: Lasy i zadrzewienia Stan prawny: Uregulowany Opis: Nieruchomość zabudowana obiektami Ośrodka Wypoczynkowego w Zawadach. Nieruchomość jest zabudowana obiekta...

artykuł nr 19

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego...

Wójt Gminy Popów przeprowadza w dniach: od 13.02.2013 do 26.02.2013 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013r. Podmioty biorące udział w konsultacjach przesyłają swoje uwagi i opinie drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminapopow.pl lub drogą pocztową na adres: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji na stron...

artykuł nr 20

Zwrot Podatku Akcyzowego

Wójt Gminy Popów informuje, że termin składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego  obowiązuje od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r.  do 31 stycznia 2013 r.

Wnioski będą mogli Państwo złożyć  w Urzędzie Gminy Popów  w pokoju 19, piętro I. Kontakt pod numerem telefonu 343177067 w. 216

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. W 2013 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju, zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1380).

Dodatkowe informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2013 r. dostępne są na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie faktur

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013