główna zawartość
artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadamiam, że na wniosek :

Gminy Popów

zostało wszczęte w dniu 28.07.2013r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

  „Budowie kanalizacji w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna”

Inwestycja  polega na :
- budowie sieci kanalizacyjnej (kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny)
- budowie przepompowni ścieków

Prace obejmują  działki nr o nr ewid.: 136, 48/1, 46/3, 46/5, 232, 75/2, 44/1, 49/1, 51/5, 56/3, 54/1, 57/1, 59/1, 64/4, 65/4, 66/3, 67/4, 68/4, 136, 108/4, 112/5, 138, 109, 208, 209, 187/1, 190/1, 191/1, 192/1, 193/1, 194/1, 195/1, 174/1, 173/1, 172/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 214/1, 215/1, 226, 225, 213/1, 216/3, 216/6, 217/3, 218/4, 220/7, 220/9, 221/6, 221/9, 222/2, 223/4, 48/2, 174/2 Obręb Kamieńszczyzna oraz 509 Obręb Zawady
 

W ciągu 7-miu dni  (licząc od daty otrzymania) w Urzędzie Gminy Popów, pokój nr 8 (tel. 34 317 70 67) - można zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

artykuł nr 8

Informacja Wójta Gminy Popów o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek:


Zakład projektowo-wykonawczy „Rafa-El”
Mgr inż. Rafał Czerwik
ul. Lelewela 8/8
42-200 Częstochowa

zostało wszczęte w dniu 18.04.2013r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa linii kablowej 15kV od projektowanej stacji transformatorowej 15/0, 69kV ujętej w warunkach zabudowy nr In.6730.11.2012 z dnia 01.06.2012 do istniejącego słupa nr 14 odgałęzienia linii napowietrznej 15kV SE Rębielice – Zawady w kierunku stacji transformatorowej S-504 Strębce Ośr. Wczasowe”

Inwestycja obejmuje  działki  o nr ewid.: 396, 529, 358/1 obręb Zawady

W ciągu 7-miu dni  (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Popów, pokój nr 8 (tel. 34 317 70 67) - można zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

artykuł nr 10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zawady 10 maj 2013 r.


OŚ.6220.3.2012

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjnego tarciny oraz magazynowego na potrzeby produkcji pelletu w Zawadach przy ul. Kolejowej 43”
po ponownym rozpatrzeniu

W dniu 13.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Popów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 8 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Popów jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013