artykuł nr 1

Wójt Gminy Popów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Popów

Załączniki:
Treść ogłoszenia 84.263 KB
artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OBRAD SESJI ORAZ KOMISJI RADY GMINY POPÓW

ZAWIADOMIENIE


Informuję mieszkańców gminy Popów, że w dniu 31 grudnia 2013 r o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów odbędzie się sesja Rady Gminy Popów. Głównym tematem sesji będzie:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej
6.  Budżet Gminy na 2014 rok
7.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r
8.  Dyskusja.
9.  Interpelacje i zapytania radnych.
10.  Zapytania sołtysów i mieszkańców
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-  uchwalenie budżetu gminy za 2014rok
-  zmian w budżecie gminy
-  zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2013-2023
-  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2024
-  przyjęcie planów pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy na 2014 rok
-  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
-  przyjęcia programu profilaktycznego dotyczącego raka szyjki macicy.
12. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Popów
 

W DNIU 30 GRUDNIA 2013 ROKU O GODZ.9.00 ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY.
 

 

artykuł nr 3

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POPÓW Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO

S p r a w o z d a n i e

Wójta Gminy Popów

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego  „programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. 

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Artykuł 5 ust. 5a tej ustawy zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ichdziałalności statutowej. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Popów wydał zarządzenie ZW.0050.82.2013 z dnia    7 listopada 2013 r. w sprawie  przeprowadzania konsultacji  projektu Programu Gminy Popów z organizacji pozarządowych i innymi podmiotami na rok 2014 w którym określił, że konsultacje odbędą się w dniach od 8 listopada 2013 r. do 21 listopada 2013 r. Projekt Programu został zamieszczony w dniu 8 listopada 2013 r. na stronie internetowej Gminy Popów www.gminapopow.pl, na stronie BIP w zakładce „Organizacje pozarządowe”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów . 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczone w dniu 25 listopada 2013 r. na stronie na stronie BIP w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz przedstawione Radzie Gminy wraz z projektem Uchwały w sprawie przyjęcia Programu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego, zgodnie z powyższym

harmonogramem, nie wniesiono uwag. 

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy Popów projekt Programu do

uchwalenia.

artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013r.

Wójt Gminy Popów przeprowadza w dniach: od 13.02.2013 do 26.02.2013 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi  na 2013r.

Podmioty biorące udział w konsultacjach przesyłają swoje uwagi i opinie  drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminapopow.pl  lub drogą  pocztową na adres:  Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów,  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Popów

 

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.82.2013 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 7 listopada 2013r . w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY POPÓW NR ZW.0050.82.2013 Z DNIA 7.11.2013

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY POPÓW NR ZW.0050.82.2013 Z DNIA 7.11.2013
 
   
 
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Zawady

Załączniki:
Treść obwieszczenia 83.412 KB
artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadamiam, że na wniosek :

Gminy Popów

zostało wszczęte w dniu 28.07.2013r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

  „Budowie kanalizacji w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna”

Inwestycja  polega na :
- budowie sieci kanalizacyjnej (kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny)
- budowie przepompowni ścieków

Prace obejmują  działki nr o nr ewid.: 136, 48/1, 46/3, 46/5, 232, 75/2, 44/1, 49/1, 51/5, 56/3, 54/1, 57/1, 59/1, 64/4, 65/4, 66/3, 67/4, 68/4, 136, 108/4, 112/5, 138, 109, 208, 209, 187/1, 190/1, 191/1, 192/1, 193/1, 194/1, 195/1, 174/1, 173/1, 172/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 214/1, 215/1, 226, 225, 213/1, 216/3, 216/6, 217/3, 218/4, 220/7, 220/9, 221/6, 221/9, 222/2, 223/4, 48/2, 174/2 Obręb Kamieńszczyzna oraz 509 Obręb Zawady
 

W ciągu 7-miu dni  (licząc od daty otrzymania) w Urzędzie Gminy Popów, pokój nr 8 (tel. 34 317 70 67) - można zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

artykuł nr 8

Informacja Wójta Gminy Popów o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek:


Zakład projektowo-wykonawczy „Rafa-El”
Mgr inż. Rafał Czerwik
ul. Lelewela 8/8
42-200 Częstochowa

zostało wszczęte w dniu 18.04.2013r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa linii kablowej 15kV od projektowanej stacji transformatorowej 15/0, 69kV ujętej w warunkach zabudowy nr In.6730.11.2012 z dnia 01.06.2012 do istniejącego słupa nr 14 odgałęzienia linii napowietrznej 15kV SE Rębielice – Zawady w kierunku stacji transformatorowej S-504 Strębce Ośr. Wczasowe”

Inwestycja obejmuje  działki  o nr ewid.: 396, 529, 358/1 obręb Zawady

W ciągu 7-miu dni  (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Popów, pokój nr 8 (tel. 34 317 70 67) - można zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

artykuł nr 10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zawady 10 maj 2013 r.


OŚ.6220.3.2012

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjnego tarciny oraz magazynowego na potrzeby produkcji pelletu w Zawadach przy ul. Kolejowej 43”
po ponownym rozpatrzeniu

W dniu 13.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Popów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 8 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Popów jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 11

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

OŚ.6220.4.2.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia


  Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „odbudowie siłowni wodnej młyna i urządzeń z nią związanych na rzece Liswarcie w km 15+230 dla celów małej elektrowni wodnej MEW w m. Zawady, gm. Popów”

  W dniu 26.02.2013 r. w Urzędzie Gminy Popów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 8 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Popów jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.
 

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Zawady, dnia 25.03.2013


FN.524.1.2013


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY
W ZAKRESIE WSPIERANIA i  UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 25 marca 2013 roku


 Wójt Gminy Popów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Popów w roku 2013,  w ramach dotacji budżetowej (na podstawie Uchwały Nr 177/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów
z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok):

I.  Zadania przewidziane do realizacji polegają na:
1. Zadania w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu :
  1) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie
  dyscyplin sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych,
2) prowadzenie zajęć treningowych,
3) organizowanie i udział w zawodach sportowych,
4) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, sprzętowej.
2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) pogłębianie wiedzy o miejscach historycznych na terenie gminy oraz ich ochrona,
2) organizowanie konkursów o tematyce historycznej, konkursów recytatorskich,
3) organizowanie imprez, festynów promujących gminę,
4) kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizowanie kół rękodzielnictwa,
kulinarnych oraz organizowanie wystaw w tym zakresie.
3. Zadania w zakresie wypoczynku dzieci  i młodzieży:
1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  i młodzieży z gminy Popów. .
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

II.   Kwota środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań wymienionych w punkcie I. ogłoszenia wynosi 60 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1.   O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się :
a)   Organizacje pozarządowe,
b)   Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego,realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej, i które obejmująswoją działalnością teren Gminy Popów – nie działające w celu osiągnięcia zysku.
2.   Oferty winny być złożone na druku według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6, poz.25  z dnia 15 grudnia 2010).
3.   Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzający status prawny Oferenta,
b) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu, w przypadku , gdy wypis , o którym mowa w punkcie 3 ppkt a nie zawiera tych informacji
c) inne dokumenty, które w ocenie Oferenta  potwierdzają możliwość realizacji  zadania.
4. Rozpatrzeniu podlega wyłącznie oferta kompletna tzn.:
-  wypełnione zostały wszystkie pola oferty i została podpisana przez uprawnione do reprezentowania Oferenta osoby, oraz została opatrzona pieczęcią Wnioskodawcy.
- dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, w przypadku kserokopii załączników, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną  do reprezentowania Oferenta.
5. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć jednego lub kilku 
zadań wymienionych w  punkcie I.
6. Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
7. Dotowane będą tylko te zadania, które realizowane będą na rzecz mieszkańców Gminy Popów.
8. Dotacja może być wykorzystana  wyłącznie na pokrycie kosztów pozostających  w bezpośrednim związku z realizacją zadania wskazanego w ofercie.
9.  Dotacja nie może być wykorzystana na :
-zakupy inwestycyjne,
-remonty  oraz bieżące utrzymanie obiektów i budynków, będących w posiadaniu oferenta,

IV.   Termin realizacji zadania:
Zadanie winno być realizowane po dniu podpisania umowy, nie później niż do dnia 20 listopada 2013r.

V.   Warunki realizacji zadania:
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

VI.   Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert w okresie od dnia 26 marca 2013 do dnia 15 kwietnia 2013r. do godz. 10,00. Oferty należy składać  w zaklejonych kopertach. Wzór prawidłowo opisanej koperty:

Pieczęć podmiotu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Popów

Zadanie pt……………………………………………………………………………………..

w kancelarii Urzędu Gminy Popów pokój nr 12, adres:  Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia.

VII.   Termin, tryb i kryteria wyboru oferty :
1. Oferty będą ocenione przez powołaną przez Wójta Gminy komisję konkursową w terminie do dnia 18 kwietnia 2013r. wg następujących kryteriów:
a) spełnienia wymogów formalnych,
b) kryteria merytoryczne: oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt w tym:
•   wysokość wkładu własnego na realizację zadania( rzeczowego, osobowego, pracy społecznej członków) : 0-20 pkt
•   dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym, rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków budżetowych w latach poprzednich ( o ile Oferent realizował zadanie publiczne zlecone przez Gminę Popów) : 0-30 pkt
•   doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu: 0-10 pkt
•   kalkulacji kosztów realizacji zadania własnego, w tym  udziału środków finansowych 
  własnych w stosunku do środków finansowych z innych źródeł zaplanowanych na
realizację zadania:  0-20pkt
•   ocena zakładanych rezultatów działania 0-10pkt
•   promowanie rozwoju dyscyplin sportowych w zakresie gier zespołowych 0-10 pkt
2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy w terminie do dnia 22 kwietnia 2013r., o czym Oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
3. Z wybranym Oferentem zostanie  zawarta umowa .

VIII.    Realizacja zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 :

Gmina Popów  w roku 2013 przeznaczyła na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu we współpracy z organizacjami pozarządowymi kwotę 60 000,00zł. Dotacje w łącznej kwocie przekazane zostały organizacjom pozarządowym.

IX.   Postanowienia końcowe
1.   Wzory ofert oraz dodatkowe wyjaśnienie na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Popów, pokój nr 19, P. Tomasz Dziadak , lub telefonicznie pod numerem 34 317-70- 67 wew. 216 Informacje dotyczące konkurs dostępne są:
a)   na stronie internetowej pod adresem www.gminapopow.pl
b)   Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminapopow.pl
c)   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

artykuł nr 13

ZAWIADOMIENIE

Zawady 19.03.2013 r.


OŚ.6220.5.2013


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na "rozbudowie obiektu budowlanego tj. budynku inwentarskiego” w miejscowości Dąbrówka 20, nr ewid. 76, obręb Dąbrówka  w gminie Popów.


z a w i a d a m i a m


iż w dniu 19.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Popów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z tym, strony mogą wziąć udział w postępowaniu i zapoznać z jego przebiegiem. Akta sprawy dostępne są  do wglądu w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 8.
Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy  Popów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały.

 

artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek:

Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie
Al. Armii Krajowej 5
42-201 Częstochowa

zostało wszczęte w dniu 11.02.2013r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Kompleksowa przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN zasilanej z S-517 15/0,4kV oraz kompleksowa przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN zasilanej z S-203 15/0,4kV”

Inwestycja  polega na budowie nowych oraz przebudowie istniejących linii napowietrznych nN

Inwestycja obejmuje  działki  o nr ewid.: 3, 4/1, 974, 5/1, 119, 6, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16/2, 63/1, 64/1, 95, 950, 951, 959/1, 952, 953, 954/1, 955, 12, 968, 13, 958, 959/2, 960/2, 961/1, 962, 963, 964/1, 964/2, 60/1, 965/1, 965/4, 965/2, 965/5, 967, 972, 1006, 114, 973, 975, 976, 969, 1003, 979, 980/1, 980/2, 201, 202/2, 981, 204, 982, 983, 977, 984, 985, 986, 987, 988/1, 988/2, 989, 990, 991, 992/1, 993, 994, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 59/1, 61/1, 62/5, 62/6, 65/1, 66/1, 67/1, 1004, 1005, 97, 98/1, 98/3, 98/4, 99/4, 99/5, 100, 101, 182, 102, 121/2, 103, 104, 105/2, 107, 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 115/2, 115/3, 89/4, 115/1, 116, 117/1, 117/2, 118, 120, 171, 172, 173, 188, 174/2, 175, 176, 177, 179, 180/5, 180/1, 181, 183, 180/4, 184, 185, 186/3, 187, 189, 190/1, 191/2, 193, 191/1, 194/3, 195, 197, 198, 199/1, 199/2, 196, 200/1, 200/2, 202/1, 203, 160/4, 160/5, 205, 810/2, 816, 817, 818, 192, 819/1, 819/2, 821, 108/2, 820, 889/6, 810/1, 99/1, 98/5, 105/1, 178, 1089, 1097, 1103, 1090, 186/1, 186/2

W ciągu 7-miu dni  (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Popów, pokój nr 8 (tel. 317 70 67) - można zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

WÓJT GMINY POPÓW

 

artykuł nr 15

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zawady 13.03.2013 r.

OŚ.6220.3.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjnego tarciny oraz magazynowego na potrzeby produkcji pelletu w Zawadach przy ul. Kolejowej 43”

po uchyleniu w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Częstochowie decyzji nr OŚ.IV.6220.3.2012 wydanej przez Wójta Gminy Popów dnia 12 grudnia 2012 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 13.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Popów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z tym, strony mogą wziąć udział w postępowaniu i zapoznać z jego przebiegiem. Akta sprawy dostępne są  do wglądu w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 8.

Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy  Popów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały.

artykuł nr 16

Rozwiązanie umowy na odbiór odpadów komunalnych

Wójt Gminy Popów informuje, iż właściciele nieruchomości posiadający podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinni rozwiązać w/w umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Powodem rozwiązania jest wejście w życie nowych przepisów dotyczących odbioru odpadów komunalnych, które nakładają na Gminę obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. 2012.391 z późn.zm)). Wzór wniosku o rozwiązanie umowy dostępny jest poniżejl

Wniosek o rozwiązanie umowy można pobrać również od sołtysa danej miejscowości.

artykuł nr 17

Czas na składanie "deklaracji śmieciowych"

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr 166/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 31 marca 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Popów – Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów pokój nr 12. Wzór deklaracji dostępny poniżej . Deklarację można pobrać również od sołtysa danej miejscowości.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POPÓW

artykuł nr 18

Nieruchomość Polskich Kolei Państwowych S.A. w Zawadach...

Centrala PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami: Katowice1 40-012 Dworcowa 3 oferuje: Ośrodek Wczasowy Zawady (Zawady 42-110 ) Numer oferty: 13114 Powierzchnia działki [m2]: 23149.00 Położenie: Zawady, Dz. geodezyjna nr 1008 o pow. 2 ha 3149 m2,powiat Kłobucki, jedn. ewid. Popów. Zabudowa: TAK Uzbrojenie: TAK Przeznaczenie: Lasy i zadrzewienia Stan prawny: Uregulowany Opis: Nieruchomość zabudowana obiektami Ośrodka Wypoczynkowego w Zawadach. Nieruchomość jest zabudowana obiekta...

artykuł nr 19

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego...

Wójt Gminy Popów przeprowadza w dniach: od 13.02.2013 do 26.02.2013 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013r. Podmioty biorące udział w konsultacjach przesyłają swoje uwagi i opinie drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminapopow.pl lub drogą pocztową na adres: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji na stron...

artykuł nr 20

Zwrot Podatku Akcyzowego

Wójt Gminy Popów informuje, że termin składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego  obowiązuje od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r.  do 31 stycznia 2013 r.

Wnioski będą mogli Państwo złożyć  w Urzędzie Gminy Popów  w pokoju 19, piętro I. Kontakt pod numerem telefonu 343177067 w. 216

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. W 2013 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju, zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1380).

Dodatkowe informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2013 r. dostępne są na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie faktur

Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018