artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. płac w Referacie Oświaty Kultury i Sportu gminy Popów z dnia 15 lutego 2019 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 22 października 2018 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości podatkowej od środków transportowych.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej

artykuł nr 6

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie.

artykuł nr 7

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. inwestycji

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor d/s informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Popów

artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora d/s informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Popów

obrazek
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Załączniki:
Treść ogłoszenia 129.778 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 w Zawadach

artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie

artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. finansowo-księgowychw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie

artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie

artykuł nr 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku: Opiekunka środowiskowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku: Opiekunka środowiskowa.

Zakres i miejsce pracy:

Świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych na terenie gminy Popów.
Praca na podstawie umowy zlecenia.

Zakres obowiązków:

 • podstawowe zabiegi higieny osobistej (np. mycie, czesanie, pampersowanie),

 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

 • podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza,zabiegi pielęgnacyjne wskazane przez lekarza,

 • utrzymywanie w należytym porządku i czystości najbliższego otoczenia chorego,

 • wykonywanie podstawowych prac domowych jak: pranie, sprzątanie, sporządzanie posiłków, palenie w piecu kuchennym i C.O.,

 • załatwianie niezbędnych spraw takich jak: zakupy, kontakt z placówkami służby zdrowia (np. zamawianie wizyt domowych lekarza czy pielęgniarki środowiskowej), pośredniczenie w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, dokonywanie opłat,

 • zapewnienie niezbędnych i w miarę możliwych kontaktów chorego z otoczeniem.

Wymagania:

 • minimum wykształcenie zawodowe i posiadanie ukończonego kursu opiekuna osób starszych lub opiekuna osób niepełnosprawnych;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej;

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Mile widziane posiadanie:

 • wykształcenia minimum średniego oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków: pielęgniarka domowa, opiekunka domowa, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny;

 • doświadczenia zawodowego w opiece nad osobami starszymi/niepełnosprawnymi

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 • list motywacyjny,

 • życiorys,

 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

 • oświadczenia:
  a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
  przestępstwa skarbowe,
  c)oświadczenie kandydata o niekaralności,
  d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku opiekunki
  środowiskowej,

 • podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Z 2016 r., poz.922)

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie lub przesłać drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na opiekunkę środowiskową – umowa zlecenie” na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Częstochowska 6 , 42-110 Popów  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.

 

artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Więckach

artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości

artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości

artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referenta Urzędu Stanu Cywilnego W Popowie

artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Popowie, ul. J. Długosza 7

artykuł nr 23

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Popowie, ul. J. Długosza 7

artykuł nr 24

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE

artykuł nr 25

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPOWIE

Załączniki:
Treść ogłoszenia 60.903 KB
artykuł nr 26

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych"

artykuł nr 27

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT

Załączniki:
Treść ogłoszenia 289.357 KB
Wyniki postępowania konkursowego 81.859 KB
artykuł nr 28

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

Załączniki:
Treść ogłoszenia 143.453 KB
Wyniki postępowania konkursowego 122.406 KB
artykuł nr 29

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie

Załączniki:
Treść ogłoszenia 144.377 KB
Wyniki postępowania konkursowego 122.406 KB
artykuł nr 30

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zawadach

Załączniki:
Treść ogłoszenia 142.711 KB
Wyniki postępowania konkursowego 122.406 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko podinspektora ds. budownictwa i ochrony środowiska

artykuł nr 32

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko podinspektora ds. budownictwa i ochrony środowiska

artykuł nr 33

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko podinspektora ds. budownictwa i ochrony środowiska

artykuł nr 34

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zawadach

artykuł nr 35

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 36

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie

artykuł nr 37

Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. merytorycznych projektu o nazwie "Przedszkola marzeń w gminie Popów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

artykuł nr 38

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

obrazek
Załączniki:
Treść ogłoszenia 40.000 KB
artykuł nr 39

Nabór na stanowisko Sekretarz Gminy Popów

artykuł nr 40

Informacja o wyniku konkursów na: asystenta ds. merytorycznych, specjalistę ds. ewaluacji, kierownika projektu, asystenta ds. finansowych, specjalistów ds. rekrutacji

obrazek
Załączniki:
Treść informacji 102.411 KB
artykuł nr 41

Informacja o wyniku konkursów na: asystenta ds. merytorycznych, specjalistę ds. ewaluacji, kierownika projektu, asystenta ds. finansowych, specjalistów ds. rekrutacji

obrazek
Załączniki:
Treść informacji 115.330 KB
artykuł nr 42

Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. merytorycznych

Załączniki:
Treść ogłoszenia 34.942 KB
artykuł nr 43

Ogłoszenie o konkursie na Specjalistę ds. ewaluacji

Załączniki:
Treść ogłoszenia 35.335 KB
artykuł nr 44

Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Projektu

Załączniki:
Treść ogłoszenia 35.371 KB
artykuł nr 45

Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych

Załączniki:
Treść ogłoszenia 35.015 KB
artykuł nr 46

Ogłoszenie o konkursie na Specjalistów ds. rekrutacji - 4 osoby

Załączniki:
Treść ogłoszenia 35.904 KB
artykuł nr 47

Konkurs na Asystenta ds. merytorycznych

Załączniki:
Treść ogłoszenia 588.475 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty 74.286 KB
artykuł nr 48

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach

Załączniki:
Treść ogłoszenia 30.090 KB
Informacja o wyniku konkursu 29.585 KB
artykuł nr 49

Nabór na stanowisko podinspektor d/s inwestycji

Załączniki:
Treść ogłoszenia 52.586 KB
Informacja o wyniku naboru 101.663 KB
artykuł nr 50

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

Załączniki:
Treść ogłoszenia 28.500 KB
artykuł nr 51

dot:II nabór na samodzielne stanowisko: Podinspektor d /s informatyzacji

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru 20.500 KB
artykuł nr 52

II nabór na samodzielne stanowisko: Podinspektor d /s informatyzacji

Załączniki:
Informacja o naborze 24.000 KB
artykuł nr 53

Wynik naboru na stanowisko podinspektor d/s informatyzacji

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru 20.500 KB
artykuł nr 54

Wynik naboru na stanowisko podinspektor d/s inwestycji

Załączniki:
Wynik naboru 20.500 KB
artykuł nr 55

dot:nabór na stanowisko pracy: podinspektor d/s informatyzacji

Załączniki:
Informacja 25.500 KB
artykuł nr 56

dot. II Nabór na stanowisko podinspektor d/s inwestycji

Załączniki:
Informacja 25.000 KB
artykuł nr 57

dot. Nabór na stanowisko podinspektor d/s inwestycji

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru 25.500 KB
artykuł nr 58

dot:nabór na stanowisko pracy Informatyk

Załączniki:
informacja 26.000 KB
artykuł nr 59

dot. Nabór na stanowisko podinspektor d/s inwestycji

Załączniki:
informacja dot. naboru 25.000 KB
artykuł nr 60

dot:nabór na stanowisko pracy Informatyk

Załączniki:
Załącznik 24.000 KB
artykuł nr 61

dot: rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy Inspektor ds. księgowości podatkowej

Załączniki:
Protokół z przeprowadzonego naboru 22.500 KB
artykuł nr 62

dot:nabór na stanowisko pracy Inspektor ds. księgowości podatkowej

artykuł nr 63

Nabór na stanowisko pracy Inspektor ds. księgowości podatkowej

Załączniki:
Informacja o naborze 23.000 KB
artykuł nr 64

dotyczy: nabór na stanowisko Inspektor ds. windykacji należności i alimentacji

 

Dot. naboru na nowo tworzone stanowisko urzędnicze

 

 

  Na podstawie art. 3d  ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) informuję, że w wyniku procedury naboru na nowo tworzone stanowisko urzędnicze – Inspektor d / s windykacji należności i alimentacji wybrano Panią Edytę Ślusarczyk zam. Popów Parcela

 

U z a s a d n i e n i e

 

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatek na stanowisko Inspektor d / s windykacji należności i alimentacji została wybrana Pani Edyta Ślusarczyk , która wykazała większą wiedzę fachową  i otrzymała większą ilość punktów.

 

 

Zawady, dnia 30.06.2008 r.

 

  Podpisał:

 

  Wójt Gminy

   Bolesław Świtała

 

artykuł nr 65

dotyczy: nabór na stanowisko Inspektor ds. windykacji należności i alimentacji

Zawady dnia 25.06.2008r

 

W związku z ogłoszonym naborem na nowo tworzone stanowisko urzędnicze - inspektor d/s windykacji należności i alimentacji ( zamieszczonego na stronie internetowj Urzędu Gminy Popów bip.popow.akcessnet.net i tablicy ogłoszeń w dniu 06.06.2008r na podstawie art. 3b ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./) podaje się listę osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu naboru.

Są to:

1. Kowalczyk Małgorzata - Wąsosz Górny ul. Powstańców 77

2. Ślusarczyk Edyta - Popów Parcela 59

 

Zaprasza się w/w osoby do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 30.06.2008r o godz. 12.00 w sali nr 10 Urzędu Gminy.

 

  Podpisał

 Wójt Gminy

  Bolesław Świtała

 

 

 

 

artykuł nr 66

Dot. naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej

Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

  Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) informuję, że w wyniku procedury     naboru  na      wolne   stanowisko  urzędnicze:

    Kierownik    Gminnego  Zespołu  Ekonomiczno   -   Administracyjnego     Oświaty     Samorządowej      wybrano :

  Pana Krzysztofa  Moczka, zam. Popów.

   U z a s a d n i e n i e

 W wyniku przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko Kierownik Gminnego Zespołu   Ekonomiczno    Administracyjnego   Oświaty   Samorządowej został wybrany

Pan  Krzysztof Moczek.

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową i doświadczenie na stanowisku kierowniczym został uznany za osobę spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

    WÓJT  

  Bolesław Świtała

 

 

 

   

artykuł nr 67

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej

Zawady, dn. 16.06.2008 r.  

Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty Samorządowej  (zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów bip.popow.akcessnet.net i tablicy ogłoszeń w dniu 28.05.2008 r. na podstawie art. 3b ustawy  z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) podaje się listę osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu naboru.

Jest to:

1.Krzysztof  Moczek,  zam. Popów

Zaprasza się w/w  osobę do udziału w rozmowie  kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008r. o godz. 1300  w sali nr 10 Urzędu Gminy.

  WÓJT

  Bolesław Świtała

artykuł nr 68

dotyczy: nabór na stanowisko Inspektor ds. windykacji należności i alimentacji

  Wójt Gminy Popów 

   ogłasza nabór na nowo tworzone stanowisko pracy:

 Inspektor ds. windykacji należności i alimentacji

Załączniki:
Treść ogłoszenia 30.500 KB
artykuł nr 69

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Popów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty Samorządowej

w gminie Popów.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 23.500 KB
artykuł nr 70

dotyczy naboru na stanowisko inspektor d/s księgowości budżetowej

Zawady 2007.09.05

 

 

PROTOKÓŁ

 

 

z przeprowadzonego naboru na stanowisko "Inspektor d / s księgowości budżetowej w dniu 2007.09.05

1. W wyniku rozstrzygnięcia II tury konkursu 2 osoby uzyskały jednakową liczbę punktów - 26

Duda Małgorzata zam. Popów

Janeczek Grażyna zam. Kłobuck

2. W stosunku do osób, które uzyskały największą jednakową ilość głosów przeprowadzono dodatkowy konkurs w dniu 03.09.2007 roku

3. Zastosowano zestaw 20 przykładowych pozycji do zaksięgowania w klasyfikacji analitycznej (budżetowej) oraz syntetycznej organu i jednostki

4. Poszczególne osoby otrzymały następującą liczbę punktów:

Duda Małgorzata 69 pkt

Janeczek Grażyna 63 pkt

5. Wybrana została Pani Małgorzata Duda

6. Załączniki do protokołu:

- ocenione odpowiedzi na pytania

- kserokopie dokumentów aplikacyjnych

 

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący Paweł Hanus

Sekretarz Teresa Buchlińska

Członek Zdzisława Pacud

artykuł nr 71

Wynik naboru - Podinspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

 

Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

  Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) informuję, że w wyniku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor d/s budownictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Popów wybrano Pana Pawła Łacnego zam. Kłobuck.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko Podinspektor d/s budownictwa i ochrony środowiska został wybrany Pan Paweł Łacny.

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie kandydat zdobył wystarczającą ilość punktów i tym samym został uznany za osobę spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

 Podpisał 

 Wójt Gminy 

     Bolesław Świtała

 

artykuł nr 72

Informacja dotycząca II naboru na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

 

Zawady, dn. 27.11.2007 

Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor d/s budownictwa i ochrony środowiska (zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów  bip.popow.akcessnet.net i tablicy ogłoszeń w dniu 12.11.2007 r.) na podstawie art. 3b ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) podaje się listę osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu naboru.

1. Łacny Paweł, zam. Kłobuck

Zaprasza się w / w osobę do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2007 r. o godz. 1300  w sali nr 10 Urzędu Gminy.

Podpisał: Wójt Gminy – Bolesław Świtała

artykuł nr 73

DRUGI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

Załączniki:
Treść ogłoszenia 28.500 KB
artykuł nr 74

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

Załączniki:
Trść informacji 25.000 KB
artykuł nr 75

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

artykuł nr 76

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

Załączniki:
Treść ogłoszenia 28.000 KB
artykuł nr 77

Informacja dotycząca II naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Załączniki:
Treść załącznika 25.000 KB
artykuł nr 78

DRUGI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. pozyskiwania środków unijnych

Wójt Gminy Popów

Ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko pracy

"Podinspektor d/s pozyskiwania funduszy unijnych"

Załączniki:
Załącznik 30.500 KB
artykuł nr 79

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Załączniki:
Załącznik 25.000 KB
artykuł nr 80

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. pozyskiwania środków unijnych

Załączniki:
Treść ogłoszenia 57.040 KB